Romans 4

Kawawaŋaŋ Abalaamgat an teŋ zeye

Abalaam ek an nin kaboŋak ningat yeŋsokŋ. Keyepmti nin Abalaamaŋ mama mimi sepem ziboŋ mame Kawawaŋaŋ an teŋ zeye e enenogat yaŋaŋ zenâ zenâ mne. Abalaam ek zii zet gawepupuŋaŋgapmti teŋ benak ze egaŋ ŋep ikŋaŋgat kwizet buŋamaŋ mwatnak. Yaŋgut Kawawaŋaŋ egaŋ kwitnaŋ kwitnaŋ dolakŋaŋ mge ke ekme betetnaŋ beye kogogapm Abalaamaŋ mampoŋgaŋaŋ zigok sonak? Kawawaŋgalen Zet Itnaŋanen zet kapigok zein,

“Abalaam ek Kawawaŋ nâmkiŋpeye keyepmti Kawawaŋaŋ egat an teŋ nâmpeye.”
(Sokbembe 15:6)

An ŋenaŋ mulup mme nin tosaŋaŋ samti kapigok ŋep ku zenzeyelen, “Kapi taolet gayap.” Kegok ku zewanek. Ke mulupmaŋgat tosaŋaŋ. Am nâmindeme teŋ kwakwagalen ke Kawawaŋaŋ etaŋ mimiyelen kegogapm an ŋenaŋ zii zetgat mulup mimipiŋ belak tati Kawawaŋgat nâmkiŋpewe beme Kawawaŋaŋ an yomaŋmak keyet an teŋ zewe. Dewilaŋ zet ŋen zenzeŋaŋ kangwa bandim mti zeye, “Am zii zet ku maŋgawepup yaŋgut Kawawaŋ nâmkiŋpeme ekŋen keyet an teŋ zemti yomin katikpepgapmti am ekŋen ke keŋin oloŋen bewe.” Naman Dewilaŋ meluwaŋ pigok kuye,

“Kawawaŋ, geŋ myuŋguŋguŋin makatikpenik ma yomin manzuludik ekŋen keyaŋ keyet nâme oloŋen penaŋ bein.
An ŋen Amobotnaŋaŋ nâmpeme yomaŋmak ku mambein an keyaŋ oloŋen min.”
(Sam 32:1-2)

Keŋ oloŋen ke am sekŋin butnaŋ eleŋgeŋgeŋaŋ ekŋengat zapat etaŋ bein yek. Am sekŋin butnaŋ eleŋgeŋgepiŋ mimiŋaŋ ekŋengat zapat kogogak bein. Abalaam eget yaŋaŋ pigok nânup, ek Kawawaŋaŋ nâmkiŋpepeŋaŋgapmti, “An teŋ,” zeye. 10 Kawawaŋaŋ Abalaamgat, “An teŋ,” kuyeen kan egaŋ sekŋaŋ butnaŋ antimpepepiŋ mame kuye. 11 Ek sekŋaŋ butnaŋ ewe antitipiŋ mamti Kawawaŋ nâmkiŋpeme Kawawaŋaŋ yomaŋ katipeye kegok mtiŋgut bam sekŋaŋ butnaŋ antitiyet zempeye. Âpme Abalaamaŋ kegok mti am bam nâmkiŋpepe aikti yompiŋ mambeip ekŋengat ŋeŋaŋ bem indeye. Am ekŋen ke sekŋin butnaŋ antitipiŋaŋgut nâmkiŋpepeŋingapmti, “An teŋ” maip kegok nâmindeye. 12 Mti am piliŋinmak nin Zuda am ningalen ŋeŋaŋ bembe kegogak beye. Yaŋgut piliŋmak etaŋgapmti yek. Abalaam piliŋpiŋ mamti nâmkiŋpemti keyaŋ ningat set bein ke nin keyegak mâti nâmkiŋpemti Abalaam egat ŋeŋaŋ bembe an zemann ŋep bembeyelen. 13 Kawawaŋaŋ Abalaam ma iŋsokŋane msat sambeyet toŋaŋ bembeyet zetik mimindeye. Ke zii zet gawepupuŋinaŋgapmti yek. Nâmkiŋpepeŋinaŋgapmti yomin katikpemti kegok mimindaye. 14 Âpme zetik mimindandaŋaŋ ke nâmkiŋpeme indandayet zetik mimiŋaŋ wan zii zet maŋgawepup keyet yek. Kogogapm Kawawaŋaŋ kwitnaŋ kwitnaŋ sokbembeyet zapatnaŋ diindoye ke elak penaŋepiŋ bein, eneyet ku nâmkiŋpewien. 15 Zii zelaŋ ndamukulem mme zetikgat keyet penaŋaŋ ku msokbenak. Ziin zelaŋ yomgat dopmaŋ sekŋnanen Kawawaŋgalen ŋenzinziŋ matime mozin; zii zetpiŋ ze nin am zii zet kululu ŋep ku zewanek. 16 Keyepmti kwitnaŋ kwitnaŋgat zetik mimindandaŋaŋ ke nâmkiŋpepeyepmti penaŋaŋ Kawawaŋgalen keŋ taolet palen sokbemti Abalaamgalen iŋsokŋane nin sambemagen katikŋaŋ bemti tabe. Am zii zet timaip ekŋenmagen etaŋ yek. Abalaamaŋ nâmkiŋpepemak set iye keyegak mâti mamnup ninmagen sepem kegogak masokbein. Egaŋ Kawawaŋgat zikatnan ningat yeŋsokŋ bein. 17 Kawawaŋgalen Zet Itnaŋanen zet kapigok kukuŋaŋ,

“Neŋ geŋ am sambe ekŋengat biwin bewanik zemti zemgewan.”
(Sokbembe 17:5)

Kawawaŋgat zikatnan am nâmkiŋpepemak nin Abalaamgat iŋsokŋane benup. Ek am gakikiŋaŋ ŋen mme wasât nâmti ŋep mme wadak. Ma Kawawaŋ windeŋaŋ kwitnaŋ kwitnaŋ alakŋaŋ ku tatatnanen kwitnaŋ kwitnaŋ ŋep mme sokbenak.
18 Abalaam ek am sambeyet biwin bembeyet Kawawaŋaŋ zeye keyet webemti zet ke penaŋaŋ zigok sokbewe keyet otnâpeŋ mamtan.

“Alikŋaŋdine sambe sokbemâbep,”
(Sokbembe 15:5)

kapigok penaŋ Kawawaŋaŋ dunduyeyepmti keŋ zut ku mge keyet nâmkiŋpemti mamamtan.
19 Yaŋgut ek nup kanaŋ 100 besât mme nâŋge, “Neŋ ailip. Neŋ nemba ŋep ku msokbembeyelen. Ma Sela ek kegogak imbi ilip penaŋ beye keyepm egaŋ ŋep nemba ku ambebegalen.” Sepem Abalaamaŋ ilidaŋgat kegok ekti keyaŋgut nâmkiŋpepeŋaŋ ku katikpemâge. 20 Kawawaŋ zetik mpeye keyet nâme penaŋepiŋ ku beye. Mti nâmkiŋpepeen katikŋaŋ bem tati Kawawaŋgat nâme mobotnaŋ beme zemsesewatsamti zeye, 21 “Kawawaŋ kwileki ŋen mimiyet zetik mamin beme keyet penaŋaŋ masokbein.” 22 Keyepmti Abalaam ek zet keyet nâmkiŋpemti mamkwage keyepmti Kawawaŋaŋ, “An teŋ,” zempeye. 23 Kawawaŋaŋ nâme an teŋ beye zet ke Abalaamgat etaŋ ku zenzeŋaŋ. Ningat eyo nâmti zenzeŋaŋ. 24 Nin Kawawaŋaŋ Amobotnaŋ Zisas gakikiengatnan mme wage ke nâmkiŋpenup. Kegok mmann Kawawaŋaŋ nin an teŋ nâmndewe. 25 Ningalen yomgapmti Kawawaŋaŋ nâmindeme Zisasi kume gakiye. Naman nin kwetetepmaŋ bembeyet Kawawaŋaŋ gakikiengatnan mme wage.

Copyright information for `NAF