Romans 5

Kawawaŋaŋ ningat, “An teŋ,” manzein

Nin nâmkiŋpepenaŋgapmti, “An teŋ” bewen keyepmti nin Zisas Kilaismagen wetekum tati Kawawaŋgalen keŋ sewakŋaŋ keyet kandaŋan mamanup. Zisasiyaŋ ikŋaŋ set kweselem ndeme Kawawaŋgalen keŋ sewakŋaŋ keyet keŋan mebennaŋ mamanup. Mamti Kawawaŋaŋ keŋ taoletnaŋgapmti ningat kwitnaŋ kwitnaŋ ego egomak ikŋaŋmak mamayet nâme weŋge keyet webemti oloŋen palen mamanup. Yaŋgut ke etaŋ yek. Nin nukŋaŋ palen mama keyet kegogak oloŋen mamnup. Mti pigok manânup nukŋaŋ palen mamti nukŋaŋ ku mann tolep keyaŋ keŋŋ mgwatnaŋ mindeme epum mamayelen winde mandain. Keŋ mgwatnaŋ mindeme epum manupgapmti Kawawaŋaŋ maman ke ekme ŋep beme mulup anaŋ manâmndein. Mti kegok mmann Kawawaŋaŋ ningat kwitnaŋ kwitnaŋ ego egomak ndandayelen keyet webepeŋ tabanup. Nin nâmdelaŋpenuwen ningalen webembenn Kawawaŋmagen tazin ke penaŋaŋ kapigok: Kawawaŋgalen taolet Emetak Teŋ keŋnanen beme keyaŋ Kawawaŋgalen gogot bemisikndeme mambanup. Keyet webem tapmmann zeye kataŋ mindasâpm. Eweŋan am nin bekanaŋ mti Kawawaŋ bamkumpem mambenn kan keyet Kilaisiyaŋ nin gilik zemndatitiyet gakimti am Kawawaŋ bamkumpemti mamanup nin ndatimâge. An ŋenaŋ an teŋ penaŋgat mti gakiki ke ninmagen kwep kwep tazin. Keyaŋgut Kawawaŋ egaŋ nin bekanaŋ msamti mamann egaŋ gogot mimndamti zeme Kilaisiyaŋ ningat mundumnan gakiye. Egat sipmaŋgapmti nin kwit animbi teŋ ke tiwen. Keyepmti nin pigok nânup, egaŋ nin aŋgalaŋ ndeme nin Kawawaŋgalen ŋenzinziŋen ku mobanup. 10 Nin Kawawaŋ kasa msamti bamkumpemmanepeman Nemuŋaŋaŋ gakiye keyet pembenaŋgapmti Kawawaŋmak keŋ kwep bewen. Naman Kilaisiyaŋ alak pigogat ek mama kanzizit mamti ningat Bipmaŋgat mamkandaŋan tati nin am nâmkiŋpepemak yom ku mimiyet tadundum sain. 11 Kogok mge keyepm nin keŋ oloŋen palen mane enenogat nin Kawawaŋgat kasaŋaŋ yek. Nin ekmak tususu mbenn e Amobotnaŋ Zisas Kilaisiyet gakikiŋaŋgapmti Kawawaŋaŋ kegok minndain.

Adamaŋ walelet mkotndaye ma Zisasiyaŋ mama mkotndaye

12 Keyepmti nin kapigok nâne. Adamgalen yomgapmti am sambe yommak bemann delaŋ zeme gakiki ke ningat zapat bemâge. Eneyet nin Adamgat iŋsokŋaneyepmti kogok sokbemndaye. Adamaŋ Kawawaŋgalen zet kulume Kawawaŋaŋ gakiki ekmagen sokbembeyet zeye keyet kataŋ. 13 Zii zet ewe sokbembepiŋ tapme bekanaŋaŋ eweŋan sokbemti weŋge. Zii zetpiŋ keyepmti bekanaŋgat zem kakaliliyelen set ŋen ku tage. 14 Âpme gakikiyaŋ Adam ekmagen yaŋbemti am sambe zii zetmak mamkwabien ma zii zetpiŋ mobotnaŋ bem indeme mamkwatnepeme Mosesiyaŋ zii zet tiye. Adamaŋ bekanaŋ mme keyaŋ peuŋ pemti am sambe nin ndabuluge sepem kegogak Kilaisiyaŋ gakimti mama aikndaye keyaŋ peuŋ pemti nin sambe ndabuluge. Neŋ ewe an zut kapiyet yaŋit zigosetgatnaŋ igak igak bein keyet tusumzesowap.

15 Adamgalen yomaŋ am keŋin utukek indeme Kawawaŋgalen set ku mâbien yaŋgut Kilaisiyelen zet gaipupuyaŋ am Kawawaŋgalen set bemindeme mama aikmâbep. An kwepgalen yomgat am sambe gakiwien yaŋgut Kawawaŋgalen keŋ taolet eyaŋ omba penaŋ am ninmagen lenzim polak polak mimiyet nâmti Zisas Kilais peme toge. 16 Mti kogogak Adamgalen zet kululuyet penaŋaŋaŋ am sambemagen gakiki sokbeye. Zisas Kilaisiyelen zet gaipupuyet penaŋaŋaŋ am sambeyelen yom zem zuluge. Kogok mti nin sambe Kawawaŋgalen ŋenzinziŋengatnaŋ ambulut ndemti an teŋ mama kogok zemndeye. 17 An kwewetaŋgalen zet kululuyepmti gakikiyaŋ sokbemti am sambe indatiye yaŋgut Kawawaŋgalen keŋ sewakŋaŋ ma keŋ taolet keyet penaŋaŋ ningat am teŋ kegok zeye. Keyaŋ gakikiyelen mama mimi ke omba penaŋ sebempemti tazin. Keyepmti am sambe ekŋenaŋ kapi tiwep beme ekŋenaŋ mama kanzizit oli oliŋaŋmak Zisasmagen metimti mambep ke Zisas Kilais egalen mulup keyet penaŋaŋ.

18 Keyepmti pigok eknup an kwewetaŋaŋ zet kulume am sambe nin teziŋ ŋandaŋgat zapat bemâben. Sepem kegok an kwewetaŋaŋ mama mimi teŋ mme Kawawaŋaŋ am nin ŋep an teŋ kegok zemndeme mama kanzizit matinup. 19 An kwep egalen zet kululuyepmti am sambe bekanaŋ bemann delaŋ zemâge. Kegogak an kwepgalen zet gawepupuŋaŋgapmti nin ŋep teŋ bemâbanup. 20 Âpme bam zii zet sokbeme zii zet aŋgososoyelen mama mimiyaŋ omba penaŋ sokbeye. Yomgalen mama mimi temaŋ penaŋ sokbeyeyaŋgut kan keyegak Kawawaŋgalen keŋ taoletnaŋaŋ zii zet aŋgososoyelen mama mimi sebempemti omba penaŋ beye. 21 Zet timtâmti kapigok zenzeyelen, yomaŋ gakikiyelen amobotnaŋ bemti mamain. Sepem kegogak Kawawaŋgalen keŋ taoletnaŋ amobotnaŋ bemti yompiŋ an teŋ bemann egaŋ ndaikti mama kanzizit ndawe. Ke Amobotnaŋ Zisas Kilais gakimeyepmti set kegok ke sokbeye.

Copyright information for `NAF