Romans 9

Pâlaŋ Zuda am notnane indikti ekŋengat kembeŋ mimindeye

Emetak Teŋaŋ keŋnanen zet zesowap kapiyet mopmaŋbemti mkawaŋ beme nâmti ingat keyegak zemkawaŋ bemindasowap. Neŋ Kilaisiyelen an keyepm zet zesowap kapi dâsuki yek; penaŋ sukwep. Kilaismagen notnne, ingat kembeŋ temaŋ penaŋ mti kan kataŋ keŋnan sindem penaŋ mambein. Zuda am notnne sip kwep ekŋenaŋ Kilais nâmkiŋpepeyelen nâmti keyet sepaloŋaŋ nâgât palen Kawawaŋaŋ nukŋaŋ ŋen nanak mme keyet palengatnaŋ indamandame kosâgât nânak beme kegok ŋep mnanak. Nin Islael am maŋge Kawawaŋaŋ ikŋaŋ nemunambaŋane ndatimti ikŋaŋgalen busatnaŋ saŋge soŋgaŋaŋmak yeŋsokŋne kemak ndat kopme ekbien. Mti Kawawaŋaŋ ekŋenmak zet zemtâtâyet nâmti zii zetnaŋ indame ekŋenaŋ ek etaŋ sesewatpepeyet zemindemti ekŋen indamukulem mimiyet ikŋaŋgalen buŋam zet zetik mimindame mmambien. Ningat yeŋ sokŋine baenen mamkwabienen Kawawaŋgalen am maŋge katikŋaŋen ma ekŋen ke ningat yeŋsokŋne mamkwapme Zisas Kilais sokbeye ek ningalen sip butnaŋ. Yaŋ ke etaŋ yek. Ek kogogak Kawawaŋgat nemuŋaŋ kwitnaŋ kwitnaŋ sambe keyet amobotnaŋin tazin keyet nin Kawawaŋgat kwizet buŋamaŋ mwati kan kataŋ masesewatpemamambanup. Ke penaŋ.

Zuda am notnaŋ ekŋenaŋ Kilais ku nâmkiŋpeipgapmti kapigok ŋep ku zewiek,

“Kawawaŋ Abalaamak zetik mge ke penaŋepiŋ beye.”
Kegok ku zenzeyelen. Eneyet Islael an penaŋ mama ke ekŋengalen siwenn sokbembe ke yek. Am Kawawaŋ nâmkiŋpeip ekŋenaŋ Islael maŋge penaŋ beip.
Abalaamgalen sip butnaŋ sambe yaŋgut ekŋen sambe keyaŋ Kawawaŋgalen zetik Abalaam mpeye keyet toŋaŋ ku bemâpbien. Am Kawawaŋaŋ zetik keyet toŋaŋ bembeyet ombemindeye ekŋen keyaŋ etaŋ Abalaamgat sipmaŋ butnaŋ bewien, “Aisakgalen nembayaŋ gâgât sokdine penaŋ bewep.” Zet zeya keyet yaŋaŋ kapigok, nemba Abalaamgat iŋsokŋane zeip ekŋen ilindiŋ Kawawaŋgalen am ku beip. Nemba Kawawaŋaŋ Abalaamgat nembaŋane bembeyet zetik mti ombemindeye ekŋen keyaŋ Abalaamgat iŋsokŋane penaŋ beip. Zetik penaŋaŋ nembandi an Selamagen sokbemgawe kemagen sokbewe Ismael imbindaŋgalen sisiliŋ imbi keyelen nemba yek. Zetik kapigok mgaŋgaŋaŋ,

“Nup kan sakŋaŋ kangwayet eyoŋga sepem kwep kapigogak neŋ koti Sela imbindi m eleŋ belaŋ mpema nemba kambakmak tabe ke nemba an sokbemgawe.”
(Sokbembe 18:10)

10 Zet tusumti ewe kapigok zewi. Sip kwep ilinmagen muluwaŋ mamanamaŋ ŋen kapigok sokbeme Kawawaŋgalen zetik penaŋaŋmak beye. Lebekamagen sepem kapigok sokbeye. Egaŋ yeŋsokŋin Aisakmak mamti nemba pepet sokbewun. 11 Âpme nemba zut keyaŋ ewe ku sokbemti bekanaŋ ma pembenaŋ keyet yaŋaŋ nânâpiŋ tapmalu Kawawaŋaŋ mamidaŋgat kapigok zeye,

“Datnaŋaŋ meniŋaŋgat sisiliŋ mulup mbe.”
(Sokbembe 25:23)

Kawawaŋaŋ ikŋaŋ zetnaŋ katikŋaŋ bembeyet nâŋge keyet kataŋ nemba kwep ombempeyeyaŋ ikŋaŋgalen zet ke penaŋaŋmak bembeyet kegok mge. Nemba ikŋaŋgat pembenaŋgat yek.
13 Kawawaŋgalen Zet Itnaŋanen zet keyet kapigok zenzeŋaŋ,

“Neŋ Zekop nâmtikŋaŋ mti ombempewan. Âpme Isâ yek.”
(Malakai 1:2-3)

14 Am notnaŋaŋ zet ke nâmti kapigok mene zewiek, “Kawawaŋaŋ egatmagen mulup teŋ penaŋ ku mge.” Zet kegok ŋep ku zenzeyelen. 15 Kawawaŋaŋ Mosesiyet zet pigok dunduye,

“Neŋ an ŋen aŋgalaŋ gogot mpesâgât nâmti ŋep aŋgalaŋ gogot mpewap. Ma ŋen keŋ taolet msasâti ŋep msawap.”
(Kisim Bek 33:19)

16 Keyepmti amgat windeŋin ma ekŋengat mama mimiŋ dolakŋaŋ mme keyepm Kawawaŋgat keŋaŋ ekŋengat beme ku mam. Kawawaŋ am ikŋaŋgat bembeyet maombemindein ke aŋgalaŋ gogot nânâŋak mam. 17 Kawawaŋgalen Zet Itnaŋanen Kawawaŋaŋ Palaoyet zet pigok dunduye,

“Neŋ geŋmagen kwitnaŋ kwitnaŋ mgawap keyaŋ nâlen winde msokbeme kwizet buŋammnaŋ msat kataŋ mebet kopme nâmbep.”
(Kisim Bek 9:16)

18 Keyepmti Kawawaŋgat yaŋaŋ kapigok nânup, “Ek an ŋen aŋgalaŋ gogot mpepeyet nâmti ŋep aŋgalaŋ gogot mpein. Ma ŋen zetnaŋ ku nâme ikŋaŋgalen keŋ ke mâti nâmpeme keŋin katikŋaŋ beme mamaip.”

19 Geŋ nâgât zet zeya kangwayet kapigok mene yaŋkwesiwek, “Kawawaŋaŋ nâmneme keŋŋ katik mmaya keyet naman kwilekiyet Kawawaŋaŋ mama keyet zem nonoyelen? Egaŋ nâmneme keŋŋ katik mmaya, e?” 20 Amnaŋ kwilekidaŋgat Kawawaŋgat zetnaŋgat zet mobotnaŋ msamti zewanik? Menzimaŋ zigoset an weyaŋge egat pigok zewe. “Geŋ zigogapm sepem kaboŋ kapi naweyaŋbanan?” 21 Neŋ zet zesowap kapiyet in neŋmak keŋ kwep beseip e nâyap. An menzim tosi weyayaŋ egaŋ ampambet sakam kwep mti menzim ŋen weyaŋsât nâin beme egaŋ menzim ziboŋ ma ziboŋ weyaŋsât nâp ke weyaŋep. Menzim tosi mobotnaŋ ŋen weyaŋep ma menzim ŋen kan kataŋ meu timbumbuyelen weyaŋep ilak an weyaŋep egat betnan tazin. 22 Neŋ bemzenze zet an menzim maweyaŋzingat palen bemzeya e nin Kawawaŋaŋ ammagen mulupmaŋ mam keyet yaŋaŋ nânâyet nâmti zeya. An menzim weyayaŋaŋ ikŋaŋgat keŋaŋgat nânâŋak menzim ziboŋ ma ziboŋ weyaŋzin keyet kataŋ Kawawaŋaŋ ikŋaŋgat keŋaŋgalak Zuda am ma am Zuda maŋgeen ku sokbembeŋaŋ nânâŋak kwitnaŋ ŋen mimindasâgât mamindan. Kawawaŋaŋ Zuda am ekŋengat nâmti kan teepmaŋ indame ekŋenaŋ yom mti Kawawaŋaŋgat ku otnâme keyaŋ Kawawaŋaŋ am Zuda maŋge ku sokbembeŋaŋ egalen ŋenzinziŋ ke eekgalen nâmti Zuda am ketalat indeme walelet aiikgalen nâŋge. Mti naman am maŋge ŋen ekŋenmagen Kawawaŋaŋ muluwaŋ mamanamaŋ sepem ikŋak notnaŋ mgeen ke aŋgalaŋ gogotnaŋ beke eekgalen mge. Ekŋen kegok mimindayeen ekŋenaŋ Kawawaŋmak mama ego egoŋaŋmak Kawawaŋ ikŋaŋmak mamayet nâŋge ke eweŋan baen nâmbiliwapme weŋge. 24 Kogogapmti Zuda am nin etaŋ Kawawaŋaŋ aŋgalaŋ gogotnaŋ mamayet ku ombemndeyet am Zuda maŋgeen ku sokbembeŋaŋ ekŋen kogogak egalen aŋgalaŋ gogolen mamayet ombemindeye. 25 Keyet golaŋ zenze an Osiayaŋ Kawawaŋgalen zet ŋen kapigok zeye,

“Am maŋge ku indatiwen ekŋen nâlen am maŋge kegok zemindeyap. Ma am maŋge ke neŋ gogot ku mimindawan ekŋen ke neŋ gogot mimindamti, ‘Nembanne,’ zewap.”
(Hosea 2:23)

26 Ma Kawawaŋaŋ kogogak Osiayet zet ŋen kapigok zeye,

“In nâlen am yek zenzeŋaŋaŋgut in am msat kainde mamaip in amnaŋ, ‘Kawawaŋgat nemunambannane,’ zemindewep.”
(Hosea 1:10)

27 Mti Aizaya egaŋ Islael ekŋengat yayaŋ mti kapigok zeye,

“Islael egalen alikŋane tu ganzenan nelum gambibik tazin keyet kataŋ sokbesâgât nâmti ŋep sokbewewaŋgut Kawawaŋaŋ keyet keŋanen maŋge isikŋaŋ bugan indatiwe.
28 Amobotnaŋgalen bimbim zetnaŋaŋ penaŋaŋ msalen muwaŋ memendepmak mme penaŋaŋmak bemâpbe.”
(Aizaya 10:22-23)

29 Aizayayaŋ itnaŋaŋ zet ŋen kapigok zeye,

“Kululuŋengalen an kasa kuku maŋge temaŋ ekŋengalen Amobotnaŋaŋ ninmagengatnaŋ am notnaŋ ŋen ku katikindeme tabiek ze Sodom ma Gomola mkaengatnaŋ am egegalen sepem penaŋ bewenek.”
(Aizaya 1:9)

Islael am ekŋenaŋ mama mimi teŋ penaŋ mamayet olapme beeye

30 Keyepmti nen zet kapigok zemdelaŋ zesowap, am Zuda maŋgeen ku sokbembeŋaŋ ekŋenaŋ kopa mame Kawawaŋgalen zelaŋ koindaikme keŋ gilik zenze sakwep aikbien eneyet yominaŋgat ekme nukŋaŋ beme Kawawaŋmagen nâmkiŋpemti Zisas Kilais ek ekŋengat mti gakiye e nâmkiŋpewien. 31 Âpme Islael am ekŋenaŋ Kawawaŋaŋ indikme an teŋ kwakwatgalen setnaŋ zii zet etaŋ gawepumti mama manâmtemienaŋgut Kawawaŋaŋ an ŋenaŋ set kegoset mamamti egalen am ku bembeyelen zeye. 32 Ke yaŋaŋ kwilekiyet kegok mbien? Ekŋenaŋ nâmkiŋpepeŋin Zisasmagen ku bemti zii zet etaŋ gawepumti an teŋ kwabanup manâmtemien. Mti nanzaŋ selen tazin ekŋenaŋ ekti sebempemti mebegalen Kawawaŋaŋ peme koti ekŋengat yomgat gakiye ke ku nâmkiŋpemti Kilaisiyaŋ ekŋengalen nanzaŋ selen ulugaluk tapme ku nâmkiŋpepgapmti ime uluk zeme topmaindon. Kawawaŋgalen Zet Itnaŋane pigok zein,

“Nâip, neŋ Saion Kalaŋan nanzaŋ ulugaluk ke am ime uluk peme indawaleletgalen kataŋ nâmti beyap. Âpme an ŋenaŋ Zisas nanzaŋ ulugaluk nemboŋ ke nâmkiŋpewe an ke Zisasiyaŋ ku bamkumpewe.”
33 (Aizaya 8:14; 28:16)

Copyright information for `NAF