Titus 2

Am nâmkiŋpepemak ekŋengalen zet zemâtâtât

Âpme geŋ naman am nâmkiŋpepeŋinmak ekŋengat mama mimiŋin teŋ bembeyelen zapatnaŋ diindomti indamukulem mmane ekŋenaŋ Kawawaŋgalen zet katnaŋ keyet kataŋ gawepumti mbep. Mti an penaŋdine ekŋen weyaŋ diindomane ekŋenaŋ tu katikŋaŋ nimti keŋ kilom ku mbep. Mti am notnaŋ ekŋengat zewep, “An ke dolakŋaŋ penaŋ main.” Ma mamaŋin weyaŋ damuŋ mti nâmkiŋpepeŋin katikŋaŋ bemti nolineyet gogot mamip ma nukŋaŋ sokbeme gweŋ gweŋ kumti matalip. Âpme geŋ imbi penaŋdine kogogak diindomane zet dâsuki mezem kozem ku mbep ma tu katikŋaŋgat kandaŋan ku mebep. Mama mimiŋin kwetetepmaŋ ke mti ekŋenaŋ mama dolakŋaŋgalen an zikat indanda mti mambep. Kogok mamti ekŋenaŋ imbi sipkotem ekŋen zet kegogak weyaŋ zemâtâtindamane nâmti keyet kataŋ apnembaŋineyet gogot mimindawep. Mti ekŋenaŋ nâmambe nâmambe mamti awimak etaŋ mama kwetetepmaŋ mamti mamaŋin weyaŋti damuŋ mti awine eksemindewep. Kok mamambep beme an ŋenaŋ Kawawaŋgalen Zet Zapatgat kwelat ku kuwep.

Sepem kegogak an sipkotem ekŋen meleŋ beleŋ bemindemane mamaŋin weyaŋ ekdamuŋ mbep. Mti geŋ giti zedi zemti keyet kataŋ mâti mama mimi dolakŋaŋ sambe keyet keŋaŋ bemti mmane am ekŋenaŋ geŋ eksem giknâmti keyet kataŋ mbep. Geŋ Kawawaŋgalen Zet Zapat Dolakŋaŋ Penaŋ keŋdanen kwep penaŋ mkatikŋaŋ bemtati am zet penaŋak diindowanik. Kawawaŋgalen mulupmaŋ pep palen ku mbanik. Nâmambe nâmambe mulupmaŋ mme penaŋak bewe. Mti geŋ zet weyaŋ nâmâtâtati teŋ etaŋ diindomane an ŋenaŋ gâgât zedi ŋep kum topewe. An ŋenaŋ gitaŋgat yaŋdi giksât koti gikmâtâti yaŋdi ekme geŋ yomdipiŋ an dolakŋaŋ penaŋ beme ikŋaŋgat sakambuk aikme zetnaŋ kileŋ zemti mebe.

Âpme am notnaŋ sisiliŋ am maŋgandine diindomane an damuŋine ekŋengalen zet gawepumti keŋin mdolakŋaŋ bembeyet mulupmaŋ mbep. Mti zelen kulumti zet dopmaŋ ŋen ku gilik zemti indawep. 10 Ma ekŋenaŋ kwitnaŋ kwitnaŋin kambu titipiŋ ekdamuŋ dolakŋaŋ mimindamti kan kataŋ muluwin dolakŋaŋ mme amobotnaŋine ekŋenaŋ ke nâmtalatindewep. Sisiliŋ an imbi kegok mamambep beme am notnaŋ ekŋen keyet indikmâtâpme dolakŋaŋ penaŋ beme nâme Kawawaŋgalen zapatnaŋ penaŋ sukwep otnâwep. Kawawaŋ Aŋgalalaŋ An kegok nâwep.

Nin mama dolakŋaŋ mtati Zisasiyaŋ kobeyet damuŋ mbanup

11 Msat sambe am mamanup kataŋ Kawawaŋaŋ keŋ taoletnaŋgapmti am sambe yomengatnan gilik zemti ndatitiyet Zisas sosokpeme kot sokbemkawaŋ beye. Keyepmti geŋ am maŋgendine zapatn mgawan ke ewe kogogak zemkawaŋ bemindemane 12 Kawawaŋaŋ mama mimi mgasik sambe keyet wisat mammambep ma msat palen kwitnaŋ kwitnaŋ notnaŋgat eyak kumbep ma mamaŋin weyaŋ damuŋ mbep me mama mimi kwetetepmaŋ mbep ma Kawawaŋaŋ mama nâmtikŋaŋ min kemak mama mimi sambe ke mimiyet zemzikat indawanik. 13 Kwitnaŋ kwitnaŋ Kawawaŋaŋ nâmtikŋaŋ mam keyet kataŋ mti kan temaŋ sokbesâpm keyet webemti egat damuŋ matapmambanup. Nin Kawawaŋ windeŋaŋ igagen keyet Nemuŋaŋ Zisas Kilais an yomengatnan gilik zemndatiye egaŋ saŋga soŋgaŋaŋmak kobe. 14 Egaŋ ikŋaŋgat sekŋaŋ ke an kasa ekŋen ketalasim indame kumsagat mpeme gakiyeyaŋ gakikiengatnan wati am nin yomengatnan gilik zemndatimkwati mme animbi kwetetepmaŋ ikŋaŋgat zapat bewenn keyepmti nin egaŋ ningapmti gakiye keyepmti nin egat kwitnaŋ kwitnaŋ dolakŋaŋ etaŋ zempeye ke mti webe webe palen mamambanup.

15 Zet delaŋ zenzeŋaŋ kapi geŋ mama mimi dolakŋaŋ sambe ke windeŋaŋ penaŋ bemti zikat indawanik. Geŋ diindomane ekŋenaŋ zedi ke gawepumti mbep. Ku mbep beme indikti zet mimindamane gâlen zedi gawepuwep. Mti geŋ an ŋenaŋ mulupdi ekme ŋep ku beme mulupdaŋgat zemtalatgeweyet weyaŋ eksemti mulupdi kakanemuŋ mbanik

Copyright information for `NAF