Titus 3

Emetak Teŋmagen mama mimi dolak dolakŋaŋ sambe tiwen

Geŋ amdine ekŋen ewe sakwalamti zemâtâtindamane ekŋenaŋ gapmanŋine ekŋengat kandaŋinan tati zelin gawepumti kwitnaŋ kwitnaŋ dolakŋaŋ sambe tazin ke oloŋen palen eleŋ beleŋ bemti mbep. Mti ekŋenaŋ am ŋeniyet kwelat zet ŋen ku kuwep. Ekŋenaŋ neŋ zewi geŋ zewi ku mbep. Ekŋenaŋ mamasi palen notn mmamti mama mimiŋin sewakŋaŋ dolakŋaŋ penaŋ am sambemagen mbep. Âpme eweŋan nin sepem keboŋak Kawawaŋ ku nâmkiŋpemamti nin zetnaŋ kulumti mambenn ma nin tetimndeme set penaŋ ku mâti mebenn. Ma nin nnaŋgalen tikŋaŋ keyet kandaŋan meti kwilekiki mbenn ke oloŋengat ma nnaŋgat sekŋnaŋgat etaŋ mbenn. Mti nin yuŋguŋgu keŋan meti notnne notnaŋgalen kwitnaŋ kwitnaŋgat eyak mti ŋenaŋ ŋengat nâmbekambembe mamimtemenn. Sepem kegok mamkwatmanngut nin pembenaŋ bembeyelen Kawawaŋ An Aŋgalalaŋ Toŋaŋ egaŋ am sambeyet gogot mam ke sosok sokbemkawaŋ beye. Kewan nin kwileki ŋen pembenaŋ nnak mbenngat dopmaŋ yek. E ikŋaŋ aŋgalaŋ gogot mndamti yomengatnaŋ gilik zemndatiye. Kegok mgeen ningalen yomm zemzuluti mama alakŋaŋ Emetak Teŋaŋ ningalen mamaen penaŋaŋ mme sokbeme nin kwetetepmaŋ bembeyet nâmti mge. Âpme Aŋgalalaŋŋ Zisas Kilaisiyet pembenaŋgapmti Kawawaŋaŋ nin omba mukulem mimindendeyelen Emetak Teŋ ndaye. Nin Zisasiyet keŋ taoletnaŋgapmti Kawawaŋaŋ nin ndikme kwetetepmaŋ mambenup. Keyepmti nin mama kanzizilen gwaenen mot ndemti kwitnaŋ kwitnaŋ sambe ndame timti mambanup. Keyet webemti nâpeŋ mamanup.

Neŋ zet tipman baen zemkwala ke penaŋ sukwep penaŋ keyepmti geŋ windeŋaŋ bemti am Kawawaŋgat nâmkiŋpem maip ekŋen zemkawaŋ bemindamane ekŋenaŋ am indamukulem mimindemti mimiyet nâme mopme mulup windeŋaŋbeŋ mbep. Mulup keboŋ ke dolakŋaŋ penaŋ. Keyaŋ am sambe penaŋaŋ maaikindain. Kok keyepmti zet penaŋepiŋgat zet kaŋkaŋ ma zet mmot mtot ma yeŋ sokŋne ekŋengat kwilin kumti yaŋin omâtât mâtât ma an ŋeŋaŋ bembeyelen zet ŋenzinziŋ ma zii zetgat yaŋaŋgat zet mmot mtot mti kasa kasa keboŋ sambe ke bamkumindewep. Mama sepem keboŋ keyaŋ am ŋen ku mukulem mimiyelen ma penaŋepiŋ yek penaŋ. 10 An ŋenaŋ zikat gaŋgandi yaŋgut indatetimti ŋoktik alakŋanen tusum taindame geŋ aŋkeŋoo kwep ma zut ŋen ewe mpewanik. Yaŋ ku nâmti ewe tapmme an keboŋ ke zemkulumpeme delaŋ zewe ma sesewat mka keŋan ku mambe mâpme mebe. 11 An keboŋ ke Kawawaŋgalen Zet Zapat Dolakŋaŋ Penaŋ bamkumpeme keyepm geŋ zemkulumpewanik. Ek an yomtoŋ. Am ekŋen keboŋ ke kilom mamaip. Keŋin gakiweweŋaŋgapmti yom mti mimiek mamip.

Zemâtâtât delaŋ zenzeŋaŋ

12 Âpme neŋ bamgat Atemas mene ma Tikikas mene zempema gâgât mundumdan koti timtapme geŋ naman set ŋen ke ma ke aikti neŋmagen Nikopolis mka temanen kot naikbanik. Neŋ map tâgâ kanaŋ keyet mka keyet keŋan metabap. Nâyapgapmti geŋ naikbanik. 13 Taitas, geŋ Apolos ma Sinas egelaŋ mebegalengat kanaŋ beme eget tu meu ma kwitnaŋ kwitnaŋ weyaŋidawanik. Âpme an ŋen Sinas an ke gapmangalen zii zet nâmâtâtât an. 14 Aminne ekŋenaŋ am nukŋanen talip ekŋen indamukulem mimindemti mulup keboŋ mimiyelen yaŋaŋ nâwep. Kogok mmopme mamaŋinanen penaŋaŋmak sokbewe.

15 Am pien neŋmak mamaip ekŋenaŋ in sambeyet indamukup. Âpme geŋ am nâmkiŋpepeŋin notn notn maip ekŋengat diindomane nâmbep nin ekŋen kogogak indamukunup. Kawawaŋgalen keŋ taolet in sambemak wemti weweyet nâmti dunduyap.

Copyright information for `NAF