1 Corinthians 11

Eala, eia taritigi veia amuto ge mulimuli la vulogu, mai eiau, eau mulimuli la vulole Kraist.

Taritigi egite hatavivile ge pigi robo la gama giteu te la pulolou tegiteu oilo la luma la lotu

Eau vei tataho sesele amutou e Korin ele, ale amuto sau tola la vulovulo la lotu te Kraist tomi, me la merera tomi ale eau pala vimari le amutou ovola.

Eala moli eau masagea veia amuto ge matagaga veia egite hatavivile ge pigi robo la gama giteu te la pulolou tegiteu oilo la luma la lotu. Mai la viputumulila te la lotu te aleie, eau masagea veia amuto ge matagaga ovola, eia maie: La tahalo, eia mamuga e rutula; me e Kraist, eia mamuga egiteu la valalua; me La Tahalo Uru, eia mamuga e Kraist. Mai la tahalo ge magiri te la kilaka me la valolo, eala moli eia pigi robo la gamala, tio eia veipalea mai ele veia eia la tilogo ouka soio te la gamala, mai e Kraist ele, la vuhula eia pigi robo la gamala lou. Mai tai ele, mai la tavile ge magiri te la kilaka me la valolo, me eia kama pigi robo la gamala, ale eia veipalea mai ele veia eia kama togo la gamala, mai egiteu la valalua ale mamuga eia. Ale la paga la mahelala sesele, la mahelala uru oio vola mai la mahelala te la tavile la gauru ale egite sipa taro la ivula, eia la pigi robola te la gamala ouka. Mai egite hatavivile kama masaga ge pigi robo la gama giteu ale egite pou oilo la luma la lotu, taritigi egite ge sipa taro la ivu giteu ele, egite kamati ge rava. Taritigi egite hatavivile tomi ge pigi robo la gama giteu, la vuhula la mahelala uru pepeho oio vola veia la tavile la pigi robola ge ouka oio te la gamala, mai la tavile tai ale sipa taro tomiti la ivula, eia gabu la mahelala uru pepeho.

Eala moli egiteu la valalua, taritigi egite umala ge pigi robo la gama giteu te la pulolou tegiteu oio la luma la lotu. La vuhula La Tahalo Uru vipou la tahalo veia eia ge mai moli lou eia, veia eia mai la bilalaha tetala. Eala moli la tavile, eia mai la bilalaha te haruala. Mai etato rovia veia oio te la siloko la vipoupoula, La Tahalo Uru eia kama visibitala la muluga la tahalo loio te la tavile, ouka, eia visibitala la muluga la tavile loio te la tahalo. Eia kama vipoua veia la tahalo ge suli la tavile, eia vipou la tavile veia eia ge la visuli soio te la tahalo. 10 Eala, eia matagagati mai ele veia eia koramulia veia la tavile ge pigi robo la gamala mai la irovilala te la vulovulo gatou veia la valalua, egite mamuga eia. Eia tikumu, la vuhula mai etato pou te la lotu, egiteu la angelo oio lago robo etatou. Mai la iroromulila ge ouka te la lotu tegatou, etato ge mahela pepeho legiteu la angelole.

11 Eala moli la viputumulila te la pulolou te la tahalo me la tavile, eia isapolo lou tegatou ale te Kraist. Mai etatou ale te Kraist, eia taritigi etato ge matagaga veia la tahalo me rutula, egira mai ale visuli baoli, egira kama pou seseke. Etato kama mai egiteu ale kama rovi e Kraist, egite kama totoro te rutu giteu. 12 Mai la muluga la tavile, eia loio te la tahalo, eia matagaga tai mai ele veia egite hatavivile, egite veipala tai egiteu la valalua mai te la piligo. Eala moli la vuhu gatou tomi, La Tahalo Uru moli, eala eia taritigi pepeho veia la tahalo me la tavile ge visuli baoli.

13 Taritigi amuto lou ge gabutatala muli la merera taku. Mave, amuto veia eia taritigi moli veia mai la tavile ge magiri te la kilaka me te la valolo, eia kama ge pigi robo la gamala? 14 La valalua me hatavivile tomi rovia veia la ivu la tavile, eia mai la tokoromola ale La Tahalo Uru abiala. Eala moli mai la ivu la tahalo ge tau urua, ale la paga la mahelala sesele. Eala moli eia matagaga tai veia eia taritigi veia la tavile ge pigi robo la gamala mai te la vulovulo miteu. 16 Eala moli mai isa tamutou ge masagea veia ge putu oli lou la merera taku, eau ge veiala maie veia amite la bilalaha te Kraist isa kama rovi la viputumulila ale isapolo te alele, veia la tavile kama ge pigi robo la gamala te la pulolou tetala oio la luma la lotu. Me egiteu la lotu tomi te Kraist ale oio te la maututula tomi, egite mai tai ele.

La ilali la irovilala te la pilehole Kraist, egiteu e Korin igo gegerutia

(Matiu 26:26-29; Mark 14:22-25; Luk 22:14-20)

17 Tio, eau la vikararala isa lou soio tamutou, eala moli eau kama ge vei tataho amutou oio vola, la vuhula mai amuto ge pou te la lotu, amuto igo gegeru moli la pulolou tamutou ele. 18 La muluga la merera ale eau loloa tamutou ele, mai amuto pou vikapopo te la lotu, amuto vaigo. Me la merera alele eau veia eia soioge sesele bakisi. 19 Eia soioge koramuli moli mai ele, la vuhula egiteu la tahalo la mari tamutou ele ge vipepe te la vikararala veia mai egite ge vagari te la hare giteu, eia ge veipalea mai ele veia La Tahalo Uru suli egiteu veia egite ge mamuga amutou.

20 Mai amuto ge pou vikapopo te la ilali la irovilala te la pilehole Kraist, amuto kama igo seselea mai la ilali le Kraist. 21 Mai amuto ali, amuto ali sele moli, kama gabutatala egiteu e tabara mutou. Amuto ali kaluvu, amuto isahari so vitotolo, eala moli amuto isahari maruti, amuto paua moli tai te la iliu. 22 Mai amuto ge ali oio te la luma tamutou isasasa! Amuto soioge vile la valalua la lotu te La Tahalo Uru, veia ge igo mahela egiteu e tabara mutou te Kraist ale pou la savelela, ale egite ge hilo la ilali uru amuto alia te la lotu. Me oio vola, eau ge veia mutou mave? Eau kama ge vei tataho amutou, ouka gologolo!

23 La masova la ilali la irovilala te la pilehole Kraist, La Uru veipalatia somai tamiteu la bilalaha tetala, me eau pala vei mulitia mutou ovola, eia maie: e Iesus, La Uru gatou, te la logo moli ale e Iudas sugu taroa soio tegiteu la gima, eia abi la bret, 24 eia vei tataho La Tahalo Uru ovola, eia goio tovi luea, eia goio veia giteu la valalua la vimari tetala mago “La bret ale, eia la mailigu moli ale eau sugu taroa veia ge peho robo amutou. Amuto ge igo moli la ilali la bret mai la irovilala te la pileho taku.” 25 Tio, mai tai ele, egite ali kaluvu, e Iesus goio abi la kap la vaen, eia goio veia giteu mago “Ale la kasosogu, eia la irovilala ale amuto ge rovia veia la merera te La Tahalo Uru ale halaba, eia sesele moli veia la kasosogu ge pagegele, eia ge vimahuli amutou ale taku. Te la pulolou tomi te la lotu tamutou, ale amuto ge liu la vaen ovola, amuto ge igo molia mai la irovilala sesele te la pulolou taku omai tamutou.” 26 Me eia veia giteu mai ele, la vuhula la ilali la bret me la iliu la vaen, eia mai ale veipalea veia La Uru, eia peho robo etatou. Etato ge igigo molia mai ele kara ale eia ge beu loua somai.

27 Mai isa ge ali bulalahu la bret te La Uru, veia mai isa ge liu bulalahu tai la vaen te La Uru, ale eia mai ale igoti la iruru soio te la maili La Uru me soio te la kasoso La Uru tai. 28 Mai isasa ge pou te la ilali la irovilala te la pilehole Kraist, taritigi pepeho veia eia ge mata muli muga la gabutatalala tomi tetala oilo, veia eia koramulia ge liu vikapopo la tilogo me la gabutatalala ale taritigi, ka ouka. 29 Mai isa ge ali bulalahu moli, veia ge liu bulalahu moli tai, me eia kama gabu tikumu la maili La Uru me la kasoso La Uru, eia mai ale visibitala la igototolola te La Tahalo Uru soio tetala. 30 Eala, igoie usu tamutou lalea, me isahari pepeho. 31 Mai etato ge gabutatala tigi muga, kama ge ali bulalahu, kama ge liu bulalahu, tio etato kati ge poga la kiloli la iruru te La Tahalo Uru somai tegatou. 32 La Uru, eia viteteli vagari tai etatou, eia ge vimatata la vulovulo gatou veia mulimuli etato soukama ge vilua vikapopo egiteu la valalua la maligoma tomi.

33 Tio, mai moli ele, amuto tabarabaragu, mai amuto ge pou vikapopo te la ilali la irovilala te la pilehole Kraist, taritigi amuto ge pou muga kara ale amuto tomi sibitalati, tio amuto ge ali vikapopo mai ele, isa kama ge hateka. 34 Mai isa ge vitolo, taritigi veia eia ge ali muga oio te la luma tetala, eia soukama ge igo gegeru la ilali te La Uru, amuto tomi ge poga la kilolila ovola. Me la merera isahari lou, mai eau ge guvi sesele tamutou, eau ge vimatatea soio tamutou ele.

Copyright information for `NAK