1 Corinthians 12

Egiteu la vaabila te La Kalulu La Marokala somai tegatou ale te Kraist

Amuto tabarabaragu, eau masagea veia amuto ge matagaga tigi tegiteu la vaabila te La Kalulu La Marokala mai la tabarila tetala somai tegatou ale te Kraist.

Amuto rovia, ale pala, amuto so popou te la maligoma, egiteu la tahalo la visigologolola te la lotu ale kama sesele, egite lapu bulalahu la gabutatalala tamutou soio tegiteu la puigolo ale kama mahuli, la kalulu giteu ouka, egite viruru amutou. Amuto kama rovi tigi la gauru te Kraist, eala eau veia ge vei matagagea mutou veia la tahalo ale veipala la merera te La Kalulu La Marokala, amuto ge hilovi tigi la merera tetala maie: Mai eia ge vikara te la vagagari La Kalulu La Marokala sesele, eia kama ge koramulia ge vikara bareale Iesus. Eala moli mai La Kalulu La Marokala kama ge oio tetala, eia kama ge koramulia ge vikara maie veia “E Iesus La Uru taku!” Amuto ge hilovi la merera tegiteu mai ele.

Egiteu la vaabila te La Kalulu La Marokala, ale eia tabaria somai tegatou ale te Kraist, egite isapolopolo, eala moli La Kalulu La Marokala ale la vuhu giteu la visuli tomi ele, eia isa moli sekela. La igogolu ale etato ge igoa veia ge suli la lotu te La Tahalo Uru, eia isapolopolo, eala moli oilo vola etato la bilalaha te La Uru isa moli sekela. La visuli somai tegatou ale La Kalulu La Marokala eia abitia gatou ovola veia la vagagari gato ge koramuli la igogolu tetala, la visuli tomi alele eia isapolopolo omai tegatou isasasa, eala moli La Tahalo Uru ale visibitala egiteu la vaabila tomi alele, eia isa moli sekela.

Etatou tomi isasasa, etato sau tola bakikisi la vagagari La Kalulu La Marokala, koramuli la tabarila te La Tahalo Uru somai tegatou veia etato ge suli la valalua me hatavivile tetala ovola. Mai soio te isasa, La Kalulu La Marokala eia ge abiala la tabarila veia eia ge viteteli tataho la valalua me hatavivile te Kraist. Tio, soio te isa lou La Kalulu La Marokala eia ge tabaria veia eia ge la tahalo la vimari. Tio, ale isa lou, eia ge abiala la tautaulailo ale uru. Soio te isa lou, eia ge tabaria la vagagarila ale koramulia ge vimahuli egiteu ale lalea. 10 Tio ale isa lou, eia ge tabaria soio tetala veia eia ge igo la golu la karutula ale ge veipala la vagagarila te La Uru soio te la valalua me hatavivile tomi. Tio soio te isa lou, eia ge visibitala la merera tetala veia eia ge veipalea soio te la valalua me hatavivile te Kraist. Tio isa lou, eia ge tabaria soio tetala veia eia ge la tahalo ale ge hilovi tigi la merera tegiteu ale magiri veia ge veipala la merera te La Uru. Tio soio te isa lou eia ge tabaria la kilaka ale isapolo, eia tululu, la masovala kama tabuli palala, la vuhula eia tivura. Eala moli soio te isa lou eia ge visibitala la mari tetala koramulia eia ge lube la masova la kilaka ale isapolo, eia kama matagaga. 11 Egiteu la vaabila tomi alele, egite isapolopolo, eala moli egite tomi La Kalulu La Marokala isa moli sekela abia gatou ovola. Eia tabari egiteu la vaabila tomi alele somai tegatou la valalua me hatavivile tetala, mai te la masasagala tetala sekela.

La vikarara la tilovo te la vovole Kraist

12 La vovo gatou tomi isasasa, eia mai ale vitoto sosolo tataho moli, la lima gatou oio, la vaha gatou, la gama gatou, eala moli la vovo gatou isa moli sekela. Tio la vimari alele, eau ge tovoa somai te la pulolou tegatou, ale etato vipuhi tigi tataho, mai ale vikapopo te Kraist. 13 Egite vuhi etatou te la isale Kraist, etato tomi abi La Kalulu La Marokala, eia vagoilo etatou mai ele te la pulolou ale taritigi te la valalua me hatavivile tetala. Etato kama visauru, isahari la tau Iuda, isahari la tau Grik, isahari la tahalo la vuliti, isahari la tahalo bulalahu moli. Eala moli oio te Kraist etatou visauru moli, etato mai ale vikapopoti oio tetala.

14 Tio, la tilovo te la vovo gatou veia eia isa moli, eau veia ge lapu matagaga loua te la vimari te la igogolu te la lotu, eia isapolopolo. Mai ale eau veitia, la vovo gatou, la baututula oio vola eia ga mata mai ale usu, eia isapolopolo, eala moli ouka, la vovo gatou isasasa eia vitoto sosolo tataho moli, la vovo gatou eia isa moli. 15 Mai la vahamu ge hiliti, eia ge mai ale vikara mago “Eau la igogolu kama taritigi, mai eau ge la lima, kora, eau kati oio te la vovole tahogu.” Ale mai la vahamu ge vikara mai ele, eia kama ge paru taro la vovomu, eia soloio, la vuhula eia la vahamu seselele. 16 Mai tai la gavusamu ge hiliti, eia ge vei mago “Mai la igogolu taku ge taritigi mai la mata, eau la gavusa moli, korale eau kamati oio te la vovole tahogu.” Ale la gavusamu ge vikara mai ele, eia kama ge kaluvu, eia soloio te la vovomu ele, la vuhula la vovomu tomi eia vitoto sosolo tataho, eia isasa moli. 17 Mai la vovomu tomi ge la mata te la milatalata, eme ge lololo mave? Mai la vovomu tomi ge la gavusa te la ilolo, eme ge asoa mave la malia la paga? 18 Eala moli la vovo gatou eia kama mai ele, La Tahalo Uru eia pui etatou, eia tabari tataho la igogolu te la baututu la vovo gatou tomi mai te la masasagala tetala sesele. 19 Mai la igogolu tegiteu ge isa moli, la vovo gatou eia kamati mata mai la tahalo! 20 Eala moli etato rovitia veia la vovo gatou, la baututula usu, eala moli la vovo gatou isa moli.

21 Eala, eia matagagati mai ele veia la mata gatou eia kama koramulia ge hiliti tavu la lima gatou veia ge kauala maie mago “Eau moli taritigi, eme ouka.” Mai tai la gama gatou, eia kama koramulia ge hiliti tavu la vaha gatou veia ge tahi taroa veia la igogolu tetala eia isapolo, eala eia kama kokora. 22 Eala moli etato rovia veia la baututu la vovo gatou ale kama vagari, mai la taraga tegatou, egite muga sesele, la vuhula egite sau tola la mahulila tegatou. 23 Eia sesele viruru tai veia la baututu la vovo gatou ale kama rava, mai la vuhu gatou la valalua me egite hatavivile tai, etato tau robo tataho legiteu la lavalava, etato mai ale togo egiteu, etato vibaumuli tataho egite. 24 Eala moli la vovo gatou ale taritigi, mai la lagu gatou, etato kama vibaumuli vagari ovola. Eala eia matagaga mai ele veia La Tahalo Uru eia tabariti egiteu la baututu la vovo gatou veia egite ge vitoto sosolo tataho, me eia vahiliti tai la gabutatalala tegatou veia etato ge togo tataho la vovo gatou ale kama rava. 25 Eala moli, la vovo gatou tomi isasasa eia mai ale isa moliti, la baututula kama vipou gagima, egite vipuhi tataho moli. 26 Mai isa ge ilo buruko, egite tomi ge ilo buruko vikapopo leia. Mai isa ge tokoromoti, egite tomi ge sagege vikapopo leia. 27 Me amutou tomi ele, amuto mai la vovole Kraist, me amuto tomi isasasa la igogolu tamutou oio, te la lotu tetala.

28 Mai eau veitia veia amutou tomi vikapopo, amuto mai la vovole Kraist, La Tahalo Uru eia visati letatou tomi te la lotu tetala, eia tabaria gatou la igogolu tomi tegatou isahari maie:

La mulugala: isahari, egite la bilalaha, egite valolo la valalua me hatavivile la merera te Kraist;

la vailuala: isahari, egite veipala la merera te La Uru soio te la valalua me hatavivile te Kraist;

la vaitolula: isahari, egite vimari la valalua me hatavivile la gauru te Kraist.

Goio, isahari, egite igigo la golu la karutula ale veipala la vagagari La Tahalo Uru soio te la valalua me hatavivile.

Goio, isahari, egite vimahulihuli egiteu ale lalea.

Goio, isahari, egite visusuli soio te la valalua me hatavivile te Kraist ale pou la savelela.

Goio, isahari, egiteu la tahalo ale vimatatata la lotu te Kraist, egite vibaumuli ovola.

Goio, isahari, egite veipala la merera la kilaka ale isapolo.

29 La Tahalo Uru, eia kama tabaria veia etato tomi ge la bilalaha tetala ale ge valolo. Eia kama veia etato tomi ge veipala la merera tetala. Eia kama tabaria veia etato tomi ge vimarimari la valalua me hatavivile te la lotu. Etato tomi tai kama igigo la golu la karutula ale veipala la vagagarila tetala. 30 Etato tomi kama vimahulihuli egiteu ale lalea. Etato tomi kama vikara te la merera la kilaka ale isapolo, eia tivura. Etato tomi tai kama ge lube la merera tegiteu alele. 31 La Tahalo Uru eia tabari tataho egiteu la vaabila tetala mai ele somai tegatou isasasa, me eia taritigi pepeho veia etato ge vagari ge sau tola egiteu la vaabila ale taritigi tegiteu la vaabila tomi, mai egiteu la vaabila ale vahiliti la valalua me hatavivile tomi. Eala moli omai eau ge vei matagagea mutou la gauru isa ale taritigi pepeho sesele, mai la vulovulo la gilogo.

Copyright information for `NAK