1 Corinthians 15

E Kraist, eia peho robo etatou, eia goio mahuli rivu lou

Amuto tabarabaragu, eau veia ge vei matagaga loua mutou la valolo ale taritigi te Kraist, ale amuto lolotia, amuto magiri vagari ovola. La valolo ale taritigi te Kraist moli sekela ge vimahuli amutou, mai amuto ge sau tola seselea mai ale eau valoloti amutou ovola. Mai amuto ge polo la merera ale, amuto veipalea mai ele veia amuto lolo bulalahu molia, amuto soioge tautaulailo bulalahu.

Eala moli la merera ale eau valolo amutou ovola, La Uru eia vimari leau ovola, eau goio veipalea mutou la merera tetalale ale tikumu sesele, me la vuhu la mererale eia maie: e Kraist, eia peho robo etatou te la iruru tegatou, mai La Buk Tabu Ale Pala eia veia. Egite ulaia, eala moli te la itolu la haro, La Tahalo Uru vimahuli rivu loua taro la pileho, mai tai La Buk Tabu eia veia. Eia mahuli rivu lou, eia goio sibitala tavu muga e Pita, mulimuli eia goio sibitala tavu egiteu la valalua la vimari tetala savulusa gete lua. Mulimuli ovola, te la haro isa moli eia goio sibitala tavu egiteu e tabara gatou te Kraist usu, la giligi giteu salatu lima, gegete lou. Igoie egite usu soloio mahuli, eala moli isahari pehoti. Goio, mulimuli te ale, e Iesus goio sibitala tavu e Iakob, goio eia sibitala tai tavu egiteu la bilalaha tomi tetala, goio mulimuli ovola eia sibitala tavu tai eau, eala eau mai la bilaruru tegiteu la bilalaha tomi. Eau bisi tegiteu la bilalaha tomi, eau kama taritigi, kama koramulia veia egite ge toi leau la bilalaha, la vuhula eau pala viligi la valalua me hatavivile te la lotu te Kraist. 10 Te la gilogo moli te La Tahalo Uru, eia igo halaba eau mai la tahalo tetala sesele. La gilogo tetala alele, eia puruti, la vuhula eau bebetolati la igogolu taku, egite la bilalaha isa kama igogolu vagari mai eau, eala moli eia kama la vagagarigu alele, eia la vagagari la gilogo te La Tahalo Uru moli. 11 Mai la merera taku, me la merera tegiteu la bilalaha tomi, la valolo tamiteu eia visauru moli, mai te la pilehole Kraist, me la mahuli rivula tetala. La valolo ale amuto toroti ovola, eiala moli ele.

La valalua me hatavivile tomi ale pehoti, egite ge mahuli rivu lou

12 La valolo tamiteu la bilalaha te Kraist, eia maie: e Kraist peho, La Tahalo Uru vimahuli rivu loua taro la pileho. La merera tomi alele amuto rovitia, tio eau veia ge tahi lou amutou, ilava sesele isahari tamutou veia egiteu ale pehoti kamati ge mahuli rivu lou? 13 Mai etato kama koramulia ge mahuli lou, e Kraist tai kama ge mahuli taro la pileho. 14 Mai eia ge sesele veia e Kraist kama mahuli taro lou la pileho, amite soioge valolo bububu amutou, me amuto tautaulailo bulalahu te la merera tamiteu ele. 15 Mai ge mai ele, amiteu la bilalaha, amite mai la tahalo la visigologolola sesele, la vuhula amite valoloti amutou veia La Tahalo Uru vimahuli rivu lou e Kraist taro la pileho. Mai ge la merera tamutou isahari ele ge sesele veia egiteu ale pehoti, egite kati ge mahuli rivu lou, tio amite la bilalaha soioge visigolo seseleti amutou. 16 La vuhula mai egiteu ale pehoti kamati ge mahuli rivu lou, tio e Kraist tai kama ge mahuli rivu lou. 17 Mai e Kraist so tabulibuli te la pileho, la tautaulailo tamutou soio tetala eia la golu bulalahu. Amuto mai ale so pou moli te la maligoma, la vuhula la iruru tamutou soloio, e Kraist kama abi taroa, la vuhula amuto veia la mahuli rivula ouka, mai ele e Kraist tai soioge kama mahuli rivu. 18 Mai eia ge sesele veia egite ale pehoti kati ge mahuli lou, tio egiteu tai ale te Kraist, egite pehoti, egite mai ale peho moli te la maligoma. 19 Mai la vimahuli te Kraist eia suli moli etatou te la mahulila moli te la vovo, ale la mahuli rivula ouka, tiele etatou la tahalo me la tavile la tautaulailo, etato galo seseleti, la vuhula etato mai ale sau tola la merera bulalahu moli ale mata mai la vimari te la vovo moli.

20 Eala moli eia sesele viruru veia La Tahalo Uru eia vimahuli seseleti e Kraist taro la pileho, eia vimugati ele, egiteu ale peho ge mulimuli. 21 Oio te la vareagila te la tahalo isa sekela, e Adam, etato tomi la tahalo la vovo ge ligi te la pileho. Eala moli oio te la tahalo isa sekela tai, e Iesus, la mahulila ale sesele eia sibitala tegatou veia etato ge mahuli taro la pileho. 22 Mai e Adam, eia visibitala la iruru, me oio vola etato tomi pogati la kilolila mai la pileho. La vuhula etatou tomi la tahalo la vovo mai tai e Adam. Eala moli e Kraist, eia peho robo etatou veia ge vimahuli tomi etatou, mai etato ge tetalati. 23 Eala moli la vimari tomi alele, la imamala oio vola La Tahalo Uru tabari tatahotia. Pala muga e Kraist mahuli rivu lou. Goio, mai mulimuli eia ge beu rivu loua somai te la maututula, tio etato ale tetala ge mahuli rivu lou mai tai eia. 24 Eia ge vimahuli kaluvuti etatou mai ele, tio la tapasi la maututula ge sibitala, e Kraist ge sulu sasapa egiteu la gima tomi ale vagari, mai egiteu la valalua me egiteu la angelo tomi tai ale te Satan. Eia ge sugu taro rivuale Tamala la viputumulila tetala ale eia sau tola la maututula ovola, mai la pulolou la matagagala te La Tahalo Uru omai te la magasa. 25 La vuhula, la imamala ale igoie kara mulimuli la tapasi la maututula, ale la viputumulila te Kraist, eia ge mamuga ovola kara ale eia ge bolehoho egiteu la gima tomi te Tamala. 26 Me la tapasi la gima ale eia ge bolehohoa, eia ge la pileho moli ale kisi tola etatou, e Kraist ge vikaluvua. 27 La vuhula La Tahalo Uru veitia veia e Kraist ge soa kuru egiteu la gima tomi veia eia ge sau tola la viputumulila tomi omai te la maututula. Eala moli eia matagagati veia e Kraist kama ge mamuga te Tamala, la vuhula La Tahalo Uru moli pigi la papaga tomi sotalo te la vahale Kraist ele. 28 Goio, e Kraist ge sau tola la viputumulila tomi mai ele, e Tamala ge abiala la vagagarila tetala, eia ge vagoilo e Latula te la uluvala veia oio moli ovola La Tahalo Uru ge sau tola la maututula me la magasa me la viputumulila tomi moli kaluvu.

29 Mai eia ge sesele veia egiteu ale pehoti, egite kati ge mahuli rivu lou, ilava tai egiteu la valalua isahari abi la vuluhi te la isa giteu e tabarabara giteu ale pehoti? Egite veia ge vimahuli egiteu mai ele. Ilava tai egite ge vavala mai ele, mai la mahuli rivula ge ouka?

30 Tio, eau veia ge tahi amutou tai te la igogolu tamiteu la bilalaha. Mai eau ge valolo, eia kama vagari veia egiteu la valalua la gima ge bili taroau, eala moli eau kama taga. Eala moli mai la mahuli rivula ge ouka, tio eau ge taga pepeho egiteu la gima te Kraist ele. 31 Amuto tabarabaragu, te la igogolu la valolo te Kraist, eau hagagavi ge peho te la haroharo tomi. Eau kama koramulia ge visigolo amutou e latatugu te la isale Kraist Iesus, La Uru gatou. Eia sesele viruru, eau poga tavu la pileho te la haroharo tomi. 32 Oio Epesas egiteu la valalua la gima vilagilagi leau mai la paia hou ale ge barautu momomo la vovogu. Ilava sesele eau ge gabu la iligi tegiteu ale kama kokora mai ele, mai la valolo taku eia ge la paga te la vovo moli? Mai la mahuli rivula ge ouka, eia koramuli seselea veia etato ge mulimuli la merera tegiteu ale vei mago “Taritigi etato ge ali maru, ge liu tai, la vuhula galigeli etato ge poga tavu la pileho.” 33 Amuto soukama ge tilo te la merera tegiteu ale vikara mai ele. Taritigi amuto ge gabutatala tai la merera isa lou ale la valalua isahari veveia maie “Mai eme ge vikilipi egiteu la tahalo ale kama kokora, egite ge virurume.” 34 Taritigi amuto ge gabutatala tigi lou, umalati amuto ge igo la iruru. Amuto isahari ele kama rovi bakisi La Tahalo Uru. Eau ubiti le amutou la mererale veia amuto ge mahela ovola, amuto ge gabua.

La vovo gatou te la mahuli rivula ge isapolo

35 Isahari tamutou soioge ge hiliti veia ge tahiau maie “Egiteu ale pehoti ge mahuli lou mave? La vovo giteu ge mai la rova?” 36 Eala moli amuto tahi paua moli. La kilolila, eau ge tovoa soio te la vavua la obu ale etato galua. La paga ale etato galua, eia ge peho muga, eia ge parara, mulimuli eia goio vali pola, eia goio kusi lou. Mai ge ouka, eia kama ge mahuli lou. 37 La paga ale etato galua, eia soukama mata mai la obu ale ge kusi. Ale eme galua, la vavuala moli. 38 Eme galua, eia goio kusi, tio La Tahalo Uru abiala la tokoromola mai te la masasagala tetala sesele, mai la tabarila tetala soio tegiteu la maratatila la obobu tomi.

39 Mai la vovo giteu la maratatila la kalia tomi tai, eia isapolopolo. La tahalo, la vovola isa, la bolo la vovola isapolo, la malu tai isapolo tegirua, me la vovo giteu la ia isapolo tegiteu tomi.

40 Mai egiteu la matatabu ale kusi oata te la ilo la lage, egite kama mai la paga ale omai te la magasa. La matagaga giteu isa, me la tokoromola te la paga omai te la magasa, eia isapolo. 41 La haro, eia la tokoromola isa, la taio isapolo, egiteu la matatabu isapolo tegirua lou. Me egiteu la matatabu tai ele, egite isapolopolo, la matagaga giteu kama visauru.

42 Tio, te la mahuli rivula eia ge mai moli ele. La vovo gatou ale egite ulaia, eia ge parara mai la vavua la obu ale tabuli otalo la magasa. Eala moli mai eia ge mahuli rivu lou, eia kati ge rovi la pileho. 43 Egite ulai la vovo gatou, etato kama rava, etato kama vagari. Eala moli mai etato ge mahuli rivu lou, la vovo gatou eia ge marasa, eia ge vagari. 44 Ale egiteu mai ale galua, eia la vovo gatou te la magasa moli. Ale La Tahalo Uru ge vimahuli rivu etatou, la vovo gatou ge isapolo, eia ge koramuli sesele la mahulila tegatou te la kalulu.

Mai etato tahola seseleti la vovo gatou te la pulolou omai te la magasa, tio eia matagaga tai mai ele veia etato ge tahola tai la vovo gatou ale isapolo, eia ge koramuli la pulolou tegatou ale ge mulimuli, te la mahulila te la kalulu.
45 Mai La Buk Tabu Ale Pala eia veia maie “E Adam, eia la muluga la tahalo la vovo, La Tahalo Uru eia vimahulia.” Eala moli e Kraist, eia la kalulu, eia vimahuli etatou. 46 Tio eia matagaga mai ele veia la mahulila te la kalulu eia kama vimuga, ouka. La mahulila te la tahalo la vovo vimuga, mulimuli la tahalo la vimahuli te la kalulu sibitala, mai e Kraist. 47 Ale guvi pala muga, La Tahalo Uru puila la magasa moli. Ale mulimuli tetala, eia loata te la ilo la lage, eia la kalulu sesele. 48 Mai egiteu ale te la vovo moli, egite mai sesele e Adam, la vovo giteu ge vulo mai la magasa lou. Eala moli egiteu ale La Tahalo Uru puliti egiteu, egite mai sesele e Kraist ale loata tetala, egite ge mahuli moli te la kalulu, egite kama ge tabuli te la pileho. 49 Etato igoie taholati la vovo gatou mai la vovole Adam, eala moli mulimuli etato ge tahola la vovo gatou mai sesele la vovole Kraist.

50 Amuto tabarabaragu, eau vei seselea mutou, la vovo gatou te la mahulila ale igoie, eia kama koramuli la pulolou la matagagala te La Tahalo Uru. La paga ale ge parara, eia kama koramulia ge sau tola la mahulila ale la kaluvula ge ouka.

51 Loloa, eau ge lubea mutou la merera ale tikumu, eia taritigi pepeho, eia isapolo sesele. La mererale, eia maie: Isahari tegatou kama ge poga la pileho, eala moli La Uru eia ge beu mugea, eia ge vulo etatou, la vovo gatou ge isapolo koramuli la pulolou la marokala oio tetala. 52 Eia ge vikarutu molia, mai la sima. La vaivai ale ge veipala la guluvi te Kraist, eia ge tali, egiteu te Kraist ale pehoti ge hiliti taro la lulu, la vovo giteu ge isapolo, etatou tomi ale tetala ge vulo sapolotio. 53 Mai ele, la vovo gatou ale kama vagari, eia ge kaluvu, La Tahalo Uru ge kolila la vovo gatou ale te la pulolou te la kalulu, eia ge koramuli la mahulila ale sesele, la kaluvula ge ouka. 54 Tio ale la vovo te la pileho ge vulo mai la vovo ale kama ge peho, oio vola la merera te La Buk Tabu Ale Pala eia ge puru tomi ale eia veia maie:

  • La Tahalo Uru, eia bolehohoti la pileho,
  • eia vikaluvuti la vagagarila.
55 
  • La pileho, eia kama ge bolehoho etatou,
  • etato kama ge ligi sesele ovola.
  • 56 Tio eia matagaga veia la iligiligi te la pileho, eia la iloto la iruru tegatou. Me eia vagari mai ele, la vuhula La Tahalo Uru eia veitia veia la tahalo la iruru eia ge peho. 57 Eala moli e Iesus Kraist, La Uru gatou, eia peho robo etatou, eia bolehoho la vagagari la iruru ale kisi tola etatou. Taritigi pepeho soata te La Tahalo Uru!

    58 Tio, eau karasuku amutou e tabarabaragu veia amuto ge magiri vagari, amuto ge sau tola sesele la merera te Kraist. Magiri vagari te la igogolu te La Uru, umala mailaila. La vuhula amuto rovitia veia la igogolu tetala, eia la igogolu ale sesele, la igogolu tetala, eia kama la igogolu bulalahu.

    Copyright information for `NAK