1 Corinthians 2

La valolo te Pol, eia valolo moli te la pileho te Iesus Kraist sekela

Amuto tabarabaragu, eau kama guvi pala tamutou veia ge ali la ilo mutou la merera usu ale malama, me la mari ale uru tai te la vovo, eau kama valolo amutou oio vola. Eau veipala molia mutou la merera ale sesele te La Tahalo Uru. Eau guvi tavu amutou pala, eau gabutatalea veia ge vei molia mutou la mari isa moli sekela, mai te Kraist, me la pileho tetala. Ale eau sibitala omai tamutou e Korin pala, la vovogu pariri, eau taga, eau kama valolo le amutou la vikarara la mari ale tikumu. Eala moli La Kalulu La Marokala, eia goio vitikumu la merera taku soio tamutou veia la tautaulailo tamutou eia ge magiri te la sosole ale sesele mai te la vagagari La Tahalo Uru, kama la mari te la vovo.

La mari ale sesele te La Tahalo Uru, La Kalulu La Marokala moli eia vimatagaga etatou ovola

Mai eau ge valolo la valalua ale la gabutatalala tegiteu te Kraist eia matuhati, eau ge valolo legiteu la merera ale tikumu. Eala moli eia kama la mari te la vovo ale eau valolola, eia kama la mari tai tegiteu e ururu ale vibaumuli la maututula te la imamala ale igoie. Egite mulimuli ge kaluvu, la vagagari giteu ge ouka. La mari ale eau valolo ovola, eia la mari te La Tahalo Uru sesele, eia pala tabuli kokovu, eia tau kokovua veia la valalua kama ge hiloa, kara la imamala ale igoie. La merera ale, eia raragitia pala seseleti te la silokola, eia soukama vipou la maututula. Egiteu la mulugaluga isa omai te la maututula, egite kama rovi la masova la merera tetala aleie. Mai egite ge matagaga ovola, egite kati ge katu tola La Uru gatou La Riau oata te la tauvalautu. Mai La Buk Tabu Ale Pala eia veia maie:

  • La vibalavala ale la valalua la vovo
  • kama koramulia ge hiloa te la mata giteu,
  • kama ge lolo taia te la gavusa giteu,
  • la vibalavala ale isapolo viruru mai ele,
  • isa kama koramulia ge gabutatalea,
  • La Tahalo Uru eia raragitia tegiteu ale gogoa,
  • egite sulia.
10 Eala moli la valolo ale taritigi, La Tahalo Uru eia veipalatia somai tegatou te la vimatagagala te La Kalulu La Marokala. La Kalulu La Marokala, eia mata muli la vuhu la merera tomi, la gabutatalala tai te La Tahalo Uru ale tikumu, eia tabuli kokovu, La Kalulu La Marokala eia mata mulimuli taia, eia veipalatia somai tegatou. 11 Mai etato la valalua la vovo, la kalulu gatou moli isasasa sekela eia rovi tomi la tilalau tegatou isasasa oilo, mai tai ele La Kalulu La Marokala moli sekela eia rovi la gabutatalala te La Tahalo Uru. 12 Etato igoie kama tahola la matagaga te la vovo moli, etato tahola tai la matagaga te La Kalulu La Marokala, ale La Tahalo Uru bahea somai veia etato ge matagaga tomi la vibalavala tetala somai tegatou.

13 Eala, etatou ale te Kraist, etato kama vikara bulalahu mai te la vimari te la vovo moli. La Kalulu La Marokala moli eia vimari letatou la merera tetala ale sesele, etato goio tovo lou egiteu ale La Kalulu La Marokala eia pou tegiteu.

14 Eala moli la tahalo ale kama pou te la matagaga te La Kalulu La Marokala, eia kama koramulia ge mata kilala tigi tegiteu la vibalavala ale La Kalulu La Marokala eia abia gatou. Eia kama rovi tigia, eia veia eia la golu bulalahu moli, la vuhula la mari ale, eia matagaga moli tegiteu ale La Kalulu La Marokala eia vimatagagati egiteu. 15 La tahalo ale La Kalulu La Marokala eia pou tetala, eia koramulia ge mata muli la vulovulo la valalua tomi, eala moli la tahalo ale kama te Kraist, eia kama ge koramulia ge mata muli la vulovulo la tahalo te La Uru veia ge matagaga ovola, la vuhula etatou ale te La Uru, etato pouti te la matagaga. 16 Mai La Buk Tabu Ale Pala eia veia maie:

  • Ere ge koramulia ge rovi
  • la gabutatalala te La Uru?
  • Ere ge koramulia ge suli leia la merera?
Eala moli etatou ale tetala, etato sau tolati la gabutatalala te Kraist, eala egiteu ale pou te la maligoma, egite kama rovi la vuhu la vulovulo miteu, la vuhula egite kama rovi e Kraist.

Copyright information for `NAK