1 Corinthians 3

Egiteu tomi la bilalaha te La Tahalo Uru, egite visauru tomi moli

Amuto tabarabaragu, amuto pala kama mata mai la tahalo ale La Kalulu La Marokala eia pou tetala. Eau kama koramulia veia ge vimari sesele amutou te la merera te La Uru ale tikumu. Eau vimari moli amutou mai la tahalo la vovo moli, mai e guliliki ale soukama sagaiti sesele te la merera te Kraist. Eau mai ale abi molia mutou la susu, kama la ilali ale vagari, la vuhula amuto kama koramuli la merera ale vagari. Kara igoie tai, amuto soukama raragi tigi veia ge lolo la merera ale vagari, la vuhula amuto so mulimuli la vulovulo te la vovo ale kama kokora. Mai amuto ge maisu totolo, amuto goio vaigo mai ele, la vulovulo mutou ele eia veipalea veia amutou la tahalo la vovo moli, amuto mai ale mulimuli moliti la vulovulo te la vovo ale kama kokora. Mai isa ge vei mago “Eau mulimuli e Pol”, goio isa lou goio hiliti mago “Eau mulimuli e Apolos”, tio la vulovulo mutou ele eia veipalea veia la vulovulo mutou eia maiti la vulovulo te la vovo ale kama kokora.

Amiteu la uru tomi te la lotu te Kraist, amite la bilalaha moli te La Tahalo Uru. E Apolos, eia ere? Eia isapolo mave? Eau, e Pol, eau tai, eau isapolo mave? Amite la bilalaha tomi moli te Kraist, ale pala amite vahiliti la gabutatalala tamutou, amuto goio tau la ilo mutou soio te Kraist. Amiteu la bilalaha tomi isasasa, amite igo la igogolu ale La Tahalo Uru tabaria somai tamiteu. Eau mamuga galugalu la vavuala, mai la merera te Kraist eau valolo amutou ovola, e Apolos mulimuli tigi tataro la lalu oio vola, eala moli La Tahalo Uru sekela moli vibalavea, eia kusi mai la obu sesele, kama eau, kama e Apolos. Ere galugalu, ere vibaumulimuli, ale la golu bulalahu moli, etato umala ge toi tabaribari egiteu mai ele, egiteu ale igogolu te Kraist. Etato ge gabu tikumu La Tahalo Uru sekela, la vuhula eia moli vikusi la merera ale etato galua.

La tahalo ale galugalu, la tahalo ale vibaumulimuli, egira visauru moli, La Tahalo Uru ge kolia soio tegirua mai te la igogolu ale egira igotia. La vuhula, amiteu la bilalaha tomi, amite vaigogolu vikapopo moli te la igogolu te La Tahalo Uru, me amutou la valalua me hatavivile te Kraist, amuto mai la mahuma te La Tahalo Uru, ale amite vulalai ovola.

La igogolu te la lotu te Kraist eia mai la tiligi la luma

Amutou mai tai la luma te La Tahalo Uru.
10 Te la gilogo tetala, eau mai ale soko la tiligi la luma tetala oio tamutou, ale eau valolo amutou. Eau mai ale oli taro moli la sosolela, goio igoie la tahalo isa lou tigi la luma soata ovola. Eala moli etato tomi ge vibaumuli tigi, etato soukama tigi gegeru la luma te La Uru, mai ale etato vimari gegeru la valalua me hatavivile. 11 La vuhula la luma tetala, la sosolela e Iesus Kraist moli sekela, La Tahalo Uru vipoua mai ele, la sosolela isa lou ouka. 12 Tio la sosole la luma oioti, etato ge tigi la luma ale mave loata ovola? Mai isa ge tigi la luma me la papaga ale vagari, veia mai isa tai ge tigi la luma me la obu bulalahu moli ale kama vagari,
Sesele, te la galevilale, e Pol tovo la tiligi la luma soio tegiteu la papaga isahari ale vagari mai la gold, la silva, me la daimond, me la papaga isahari ale kama vagari mai la obu me la barema. Ale tegatou la papaga ale vagari eia mai la paebro, la kapa, me la plang. Etatou la gold, la silva, me la daimond ouka te la tiligi la luma.
13 tio la igogolu alele eia ge magiri matagaga te la tapasi la haro ale e Kraist ge gomai lou ovola. e Kraist ge mata muli la igogolu tegatou tomi soio te la lotu tetala, la viputumulila tetalale eia ge tululu mai la havi, eia ge selu taro la igogolu tomi tegatou ale kama sesele. 14 Mai la tahalo ge tigi la luma la papaga ale vagari, eia kama ge tululu. Tio e Kraist ge hiloa mai ele veia eia sesele, eia ge vibalava la tahalo ale la igogolu tetala eia taritigi mai ele. 15 Eala moli la igogolu ale kama sesele, la havi ge alia, eia ge kaluvu, la tahalo la igogolu alele, eia ge mahuli utu, eala moli mai la gilogo te Kraist ge ouka, bakisi moliti eia ge mai ale peho kabili te la havi.

Etatou la valalua me hatavivile la lotu, la tia gatou eia mai la luma ale maroka te La Tahalo Uru

16 Amutou la valalua me hatavivile la lotu te Kraist, la tia mutou eia mai la luma la lotu ale maroka te La Tahalo Uru. La Kalulu La Marokala te La Tahalo Uru, eia mou oilo te la kalulu mutou isasasa. La vimari tomi alele, amuto soioge soukama matagaga ovola, ia? 17 Mai la tahalo isasa ge vimumugu la tia mutou la valalua me hatavivile te Kraist, me amuto goio marapa, amuto vaigo, tio La Tahalo Uru ge igo gegeru tai eia, eia ge vure. La luma la lotu te La Tahalo Uru, eia la paga ale maroka sesele, me amutou ale tetala, amuto magiri mai la irovilala moli mai la luma la lotu tetala sesele. Eala, eia tikumu viruru veia isa ge tovo lalaia veia ge igo gegeru la pulolou ale taritigi tamutou ale te Kraist.

Etato umala ge gabu tikumu la mari te la vovo

18 Taritigi amuto ge gabutatala tigi, amuto soukama tutugolo rivu lou amutou veia la mari tamutou eia la paga ale sesele. Mai isa ge gabutatalea veia eia la tahalo la mari, mai te la mari te la vovo moli, tio taritigi eia ge vulo la gabutatalala tetala, eia ge vulo mai la tahalo ale la valalua te la vovo veia eia la mari ouka, tio eia ge sau tola sesele mai ele la mari ale uru te La Tahalo Uru. 19 La vuhula, la mari te la vovo, eia la golu bulalahu te la mata La Tahalo Uru. Mai La Buk Tabu Ale Pala eia veia maie “La Uru vititilo egiteu la tahalo la mari te la mari papaila tegiteu lou.” 20 Me la merera te La Buk Tabu isa lou eia veia maie “La Uru, eia rovia veia la gabutatalala tegiteu la tahalo la mari, eia la golu bulalahu moli.”

21 Tio, taritigi pepeho mai ele veia isa tamutou umalati ge vei tataho la mari te la tahalo la vovo isasa. Amuto kama ge ligi la paa muli la mari, la merera, me la papaga tomi, la vuhula amuto taholatia. 22 Eau, e Pol, e Apolos tai, me Pita, La Uru abitia mutou amiteu taho tolu ele veia amite ge suli amutou. La magasa tomi, la maututula tomi, eia sugu taro tomitia mutou veia amuto ge taholea. La mahulila ale amuto taholea, eia la mahulila moli te Kraist. Mai tai amuto ge peho, la pileho eia kope moli la mata ale amuto ge goio tetala. La imamala ale pala, la imamala ale mulimuli, amuto mamuga ovola, la vuhula amuto pou la mulugaluga vikapopo me Kraist. 23 Amuto te Kraist tomi moliti, me Kraist, La Tahalo Uru sesele sau tolea, eia tetalati.

Copyright information for `NAK