1 Corinthians 5

La iruru isa uru eia magiri oio tegiteu la valalua te Kraist oio e Korin

Eau loloti la vikararala isa tamutou veia oio tamutou la iruru soio te la tavile eia magiri, me la mata la iruru alele egiteu la valalua la maligoma magiri roboa, eala moli amuto mata sosoli molia. Egite veiagu veia isa tamutou eia lolo susu tavu e rutule tamala, eia vimavuta tomi leia. La iruru oio magiriti, eala moli amuto veia ge vei tataho rivu lou amutou veia amuto taritigi, ia? Mai la tia mutou ge volu moli la iloburukola me la tilali! Mai amuto ge pitaro gale la tahalo ale igoti la iruru alele, eia kati ge pou vikapopo le amutou te la lotu te Kraist.

Eia sesele, eau kama oio tamutou ele, eala moli te la kalulugu eau mai ale pou vikapopoti le amutou, me te la isale Iesus, La Uru gatou, eau mai ale veipalatia la iruru te la tahalo ale, eau toitia veia la iruru tetala eia tikumu. Mai amuto ge pou vikapopo, eau tai la kalulugu ge pou tomi le amutou. Tio eau tutu tolea mutou veia te la vagagarile Iesus Kraist, La Uru gatou, eia pou vikapopo letatou, amuto ge pitaro gale la tahalo la iruru alele, eia ge pou malau, eia ge goio ge pou lou te la pulolou la maligoma te Satan. Amuto ge vilaia mai ele veia eia ge gabua, eia ge piligi taro la vulovulola ale kama kokora te la vovo, veia eia ge vuvulo me la kalulula ge mahuli te la haro ale La Uru ge guvi lou ovola.

Taritigi amuto ge pitaro gale la valalua la iruru

Eia kama taritigi veia amuto ge vei tataho rivu lou amutou veia la vulovulo mutou taritigi. Mai amuto mata sosoli la iruru kabili tamutou, eia kama ge tabaa, eia ge poloa mutou tomi. Eau ge tovoa soio te la marasin ale visogo la palava. La marasin bakisi moli, eia goio visogo la bret ale uru. Taritigi amuto ge pigi la paga la visogo la palava ale malipiriti, eia kamati taritigi, mai la vulovulo mutou ale kama kokora. Amuto ge piligia, amuto ge sibitala halaba mai la ilali ale taritigi sesele, la vulovulo mutou ale kama kokora, egite igo gegeru amutou pala, ge oukati. Amuto ge sibitala maroka mai la irovilala te la mahulila ale halaba te La Tahalo Uru, amuto ge maroka mai la bret ale La Uru vibalavea, eia kama sogo, egiteu e Iuda alalia te La Ilali La Poloselela vikapopo e latu la sip ale egite kaoa. e Kraist, eia mai e latu la sip ale peho robo etatou, egite katu tolatia oata te la tauvalautu, eia rou rivuti etatou te la iruru tegatou. Eala igoie etato marokati. Eala, eia taritigi pepeho veia etato ge pou la sagegela, mai egiteu e Iuda pou la sagegela te La Ilali La Poloselela. La vulovulo gatou ale pala mai la vulovulo la iligo barala me la kolibara la iruru, eia ge kokovu. La vulovulo gatou ale palale, egite igo gegeru etatou, eala moli etato pou te la matagaga te la merera ale sesele, la paga isa kati igo mumugu etatou, etato mata mai la ilali ale taritigi, la vulovulo gatou kamati kama kokora mai la ilali ale mavulu.

Ale eau pala kekesia mutou veia amuto umala ge vikapopo legiteu la tahalo la iruru. La masova la merera taku alele eia mai ale eau mera taro amutou tegiteu ale veia egiteu e tabara mutou te Kraist, eala moli egite la iruru soloio. Egiteu pou te la iruru tomi maie: Egite igigo la iruru soio te la tavile; egite hate ololu la golugolu tegiteu; egite lotu tatavu la puigolo; egite mera kukukumu; egite liu galololo; egite tutugologolo la valalua, pakali la uati tegiteu. Te la merera taku ale eau pala kekesia mutou, eau kama gabutatalea veia amuto umala ge vikapopo legiteu la valalua bulalahu moli ale igigo egiteu la iruru alele. Mai ge mai ele, amuto kamati ge koramulia ge pou lou omai te la maututula, la vuhula egiteu la iruru tomi alele, eia volu sesele. Eau mera taro moli amutou tegiteu la tahalo la iruru ale kaua giteu veia egiteu te Kraist. Umala amuto ge hagagavi tegiteu, umalati alali tai tomi legiteu ele. 12 Ale kama la igogolu taku veia eau ge tomu sasae la vulovulo giteu ale logala te la lotu te Kraist. La Tahalo Uru moli ge mata muli la vulovulo giteu ale kama kokora. Eala moli eia koramuli seselea veia amuto ge mata muli la vulovulo giteu ale goiloti te la lotu. Mai La Buk Tabu Ale Pala eia veia maie “Pitaro gale la tahalo la iruru, eia umalati ge pou vikapopo le amutou.”

Copyright information for `NAK