1 Corinthians 7

La vulovulo la taulaila

Amuto pala kekesiagu, amuto tahiau la tilahi isahari, tio eau veia ge kolia. Amuto tahiau te la vulovulo la taulaila. Eau veia eia taritigi veia amuto ge samura moli, eala moli la vulovulo usu ale kama kokora oio te la mautu tamutou, eala eau veia eia taritigi veia amuto la valalua tomi isasasa ge taulai, me amuto hatavivile tomi tai ge taulai. Amutou la valalua, amuto ge pou mai la vulole tau me rutu vikapopo me rutu mutou, me amutou e hatavivile tai, amuto ge igo sesele la vulo la taulaila vikapopo me harua mutou, kama ge vitoua giteu. Amutou e hatavivile, la vovo mutou kama tamutou sekela, eia te harua mutou tai. Me amutou la valalua, la vovo mutou kama tamutou sekela, eia te rutu mutou tai. Amuto ge igo sesele la vulole tau me rutu, kama ge tou, eala moli mai la tahalo me rutula ge viputumulia veia ge mavuta baa la logo isahari veia ge gabu sekela la kilaka, ale tai taritigi. Mulimuli ovola, amuto ge vimavuta tomi lou, e Satan soukama ge vitilo lou amutou, la vuhula amuto kama magiri vagari te la tovolalaila, mai la gabutatala papaila soio te la tavile isapolo.

La merera tomi ale, eau vei molia mutou ovola veia ge suli amutou, eau kama ge kisi amutou ovola veia amuto tomi ge mulimuli sesele tomia, eia te la masasagala moli tamutou isasasa. La gauru ale taritigi sesele ale eau masaga seselea eia kama mai ele, veia amuto ge vipulipuli. Eau masagea veia amuto tomi ge samura mai eau. Eala moli eia la paga te La Tahalo Uru, eia tabari la masasagala tetala mai la vaabila somai tegatou la valalua me hatavivile, eia isapolopolo, isahari La Uru veia egite ge puli e rutu giteu me harua giteu, isahari ouka.

Isahari tamutou e Korin ele, amuto samura, isahari baharu, e harua mutou pehoti. Eau veia mutou maie: Eia taritigi veia amuto ge pou sekelakela mai ele, mai tai eau. Eala moli mai la gabutatalala tamutou eia kama magiri vagari, me amuto gabu pepeho lou la vulole tau me rutu mai ele, ioge, eia koramuli taia veia amuto ge taulai. Amuto soukama hate saga tavu e hatavivile me la valalua veia ge puli egiteu, eala eia koramuli taia veia amuto ge taulai, amuto ge pou tigi.

10 Amutou isahari taulaiti, amuto tomi me rutu mutou rovi e Kraist. Tio eau ge toi la merera isasa te La Tahalo Uru soio tamutou, amuto ge loloa. Eia kama la gabutatalala taku moli ale eau ge veipalea, ouka. La vikararala alele, eia maie: La tavile umala ge tou e haruala veia egira ge vipou baa. 11 Mai eia ge tou sesele e haruala mai ele, eia ge samura moli, eia umala ge taulai lou, eala moli taritigi tai mai eia ge puli rivu lou e haruala. La tahalo umala tai ge tou e rutula veia egira ge vipou baa.

12 Me amutou isahari lou, amuto taulai pala muga, mulimuli la lotu te Kraist sibitala, tio eau ge toi la merera isa soio tamutou, amuto ge loloa, eia kama la merera te La Tahalo Uru, eia la gabutatalala taku moli ale eau veipalea. Tio la vikararala alele eia maie: Mai eme la tahalo te kraist, eala moli e rutumu kama tautaulailo, me eia masaga molime mai ele, eme umala ge tou e rutumu ele. 13 Mai eme la tavile te Kraist, eala moli e haruamu eia kama tautaulailo, me eia masaga molime mai ele, eme umala ge tou e haruamu ele. 14 La vuhula e haruamu ale eme pulitiale, me e rutu la tahalo te Kraist tai ale eia soukama rovi la lotu, eia mai ale sibitala maroka oio te la tautaulailo taume soio te Kraist. Ale e Kraist toitime veia eme tetalati, tio ale amulua tomi me haruamu me rutumu tomi sibitala marokatio. Mai la viputumulila te la lotu kama ge mai ele, egiteu e latatu mulua ge pou te la maligoma, eala moli ouka, egite maroka te la tautaulailo te tama giteu me tila giteu sekela soio te Kraist.

15 Eala moli mai eme la tahalo te Kraist, me rutumu ale kama rovi e Kraist eia ge toume, eia ge tuga, ale korati ele. Mai tai la tavile te Kraist tai, mai e haruala ale kama rovi e Kraist, eia ge toua, ge tuga, ale tai taritigi pepeho tai mai ele. La merera la magiri robola te la vipou baala te la taulaila eia kama pou tamutou ele, la vuhula La Tahalo Uru masagea veia etato ge pou tigi moli, la vaigo totolola ge ouka. 16 La tavile, eia kama koramulia ge rovia veia mai eia ge sau tola e haruala ale kama rovi e Kraist, tio mulimuli la tahalo ale ge vulo la gabutatalala tetala soio te Kraist, eia ge mahuli. Me la tahalo tai, eia kama koramulia ge rovia veia mai eia ge sau tola e rutula ale kama rovi e Kraist, tio mulimuli e rutula tai ge vulo halaba, eia ge mahuli. Eala, mai e haruala me e rutula ale kama rovi e Kraist eia masagea veia ge tuga, korati ele, eia ge tuga moli.

Amuto tomi isasasa ge pou tola moli te la pulolou ale La Uru vipoume ovola

17 Eala moli eau masagea veia amuto tomi isasasa ge pou tola moli te la pulolou tamutou ale La Uru vipouti amutou ovola mai la tabarila tetala soio tamutou, ale amuto pou ovola te la imamala ale eia tola tavu amutou. La viputumulila alele, eau toia soio tegiteu la valalua me hatavivile te la lotu te la maututula tomi. 18 Mai la tahalo te Kraist isa, egite koroti la vovola mai la irovilala tegiteu e Iuda, taritigi pepeho, eia ge mai moli ele. Mai la tahalo te Kraist isa, egite kama koro la vovola, taritigi pepeho tai, eia ge kora moli mai ele. 19 Mai egite koroti la vovomu, uka eme la vovomu kama koroa, ale la golu bulalahu. La paga isa moli tikumu, veia etato ge roromuli moli la merera te La Tahalo Uru. 20 Amuto tomi isasasa ge pou tola moli te la pulolou ale eme pou ovola te la imamala ale La Tahalo Uru tolame soio tetala. 21 Mai eme la bilalaha te la tahalo isasa, eme umala ge gabutatala papai la kilisi taume ele veia la igogolu taume eia vagari, eia kama kokora, la vuhula oio te la mata La Uru eme la tahalo sesele. Mai eme la tahalo la vuliti, te la mata La Uru eme la bilalaha moli tetala. Eala moli mai eme la tahalo la igogolu, me eme ge hilo la gauru ale koramuli eme ge gogala te la pulolou la kilisi taume, eia taritigi tai veia eme ge gogala. 23 E Kraist peho robo amutou, eia piligi la mahulila tetala, la mapa ale eia lototi amutou ovola eia kama bisi, eala eia taritigi veia amuto umala ge pou la kilisi lou te la gabutatalala te la vovo lou. 24 Amuto tabarabaragu, amuto ge vipou tomi me La Tahalo Uru, mai te la pulolou tamutou sesele ale amuto pou ovola te la imamala ale eia tola amutou soio tetala.

La vimari soio tegiteu ale samura

25 Amuto tahitiau tegiteu la soesobe me tegiteu hatamale halaba ale e latatu mutou veia eia taritigi egite ge taulai ka ouka? Me eau la merera ouka ale loio sesele te La Tahalo Uru te la kiloli la tilahi tamutou ele. Eala moli La Uru eia gogoau, eia abitiagu la mari tetala, eala eau veia eia koramuli seselea veia amuto ge lolo la merera taku te la vulovulo la taulaila. 26 Te la imamala ale igoie, la iloburukola uru guviti, teale la valalua la gima vile etatou ale te Kraist. Eala eau veia mai eme la samura, eia taritigi veia eme umala ge taulai. 27 Sesele mai eme taulaiti, eme kama ge tou e rutumu, eala moli mai eme soukama taulai, taritigi eme ge samura moli mai ele, umala eme ge paa muli muga e rutumu veia ge pulia. 28 Eala moli mai eme vagari veia ge taulai, me eme ge puli e rutumu, ale la golu isa ouka. Me la sobe tai, mai eia ge vagari veia ge puli e haruala, eia taritigi tai ele. Eala moli egiteu ale taulai, egite ge poga tavu la iloburukola ale uru pepeho te la imamala ale igoie, la vuhula egite la vibaumulila uru soio te latatu giteu. Me eau kama masaga amuto ge ligi pepeho te la vulovulo giteu ale gima e Kraist, mai egite ge viligi amutou. 29 Amuto tabarabaragu, la masova la merera taku alele, eia maie: La leavala kati usu, La Uru gatou ge beu loua, eala moli la igogolu ale uru soloio. Mai eme taulaiti, taritigi eme ge gabutatala sekela e Kraist, te la gabutatalala taume eme ge mai la tahalo ale kama taulai, eme ge gabu tikumu la igogolu te Kraist. 30 Mai la pileho tai, umala gabu tikumua. Mai la paga la sagegela, umala gabu tikumu taia. Mai eme ge loto isa la paga, eme kama ge sau tolea mai ale taume sesele. 31 Mai eme la tahalo ale pou te la igogolu ale uru, la merauala te la igogolu taume, eia umala ge lapu la gabutatalala taume taro e Kraist. La vuhula la pulolou ale etato rovia igoie, eia mai ale kaluvuluvuti.

32 Eau masaga pepehoa veia amuto kama ge gabutatala papai. La tahalo ale kama taulai, eia ge gabutatala sekela la igogolu te La Uru veia ge visagege eia. 33 Eala moli la tahalo ale taulaiti, la gabutatalala tetala usu, veia eia ge baumuli e rutula, 34 eala eia gabutatala papai la igogolu uru, kama te La Uru sekela. Mai la tavile tai ale kama taulai, eia ge gabutatala sekela la igogolu te La Uru veia eia ge la tavile te Kraist sesele, mai te la vulovulola te la vovo, me te la kalulula tai. Eala moli la tavile ale taulaiti, la gabutatalala tetala usu, veia eia ge vibaumuli soio te haruala, eala eia gabutatala papai la igogolu uru, kama ale te Kraist sekela. 35 Eau vei matagaga molia mutou mai ele veia ge suli amutou, la merera taku ele eia kama ge magiri robo amutou te la taulaila. Eau masaga molia veia amuto ge pou tigi moli, la gabutatalala tamutou ge te La Uru sekela moli.

36 Mai la tahalo isasa, egite abi robotiala e rutula, eala moli eia soukama puli seselea, me eia vagari veia egira me rutula ge vipou tomi, taritigi veia eia ge laha robo pasia, egira ge vimavuta tomi. 37 Eala moli mai eme gabutatala sekela e Kraist, me eme vagari sesele veia eme kamati gabutatala egiteu e hatavivile, tio eme umalati ge puli e rutumu ele, la gabutatalala taume tai ele eia taritigi pepeho. 38 Eala, eia matagagati veia mai isa ge masaga ge taulai, eia taritigi, eala moli mai isa ge pou moli la samura, kati ge taulai, tio la vulolale eia taritigi pepeho pasi.

39 La tavile ale taulai, eia te haruala moli, mai e haruala ge soloio. Mai e haruala ge peho, eia koramulia veia eia ge taulai lou, eala moli eia ge puli moli la tahalo te Kraist. 40 Eala moli la gabutatalala taku te alele, eau veia la tavilele eia ge sagege pepeho mai eia ge pou la samura. Eia tikumu taku mai ele, me eau gabutatalea veia la gabutatalala taku ele eia la vimari te La Kalulu La Uru soio tamutou.

Copyright information for `NAK