1 Corinthians 8

La vimari te la kalia ale egite vaabila te la lotu la visigologolola

La tilahi isa lou amuto tahiau ovola veia eia koramulia veia etato ale te Kraist ge ali la kalia ale egite vaabila te la lotu la visigologolola, ka umala.

Eia sesele viruru ale amuto veia maie “Etato tomi la tahalo la mari”, eala moli la mari ale uru mai ele, eia vitilo etatou veia etato ge vareagi. Eala moli mai etato ge pou te la gilogo, la vulovulo alele eia sau tola vagari la valalua me hatavivile te Kraist.
Mai isa veia eia la tahalo la mari, eia veipalea mai ele veia eia kama rovi sesele isa la paga. Eala moli la tahalo ale masaga sesele La Tahalo Uru, la kalulula eia ge mai ale matagagati veia La Uru eia rovi seseletia la tahalo ale, eia tetala.

Ioge, la merera taku te la kalia ale egite vaabila te la lotu la visigologolola, eia maie: Etato tomi rovia veia egiteu la puigolo te la lotu la visigologolola, egite kama sesele. La Uru isa sekela oio, La Tahalo Uru moli ale etato lotu tavua, isa lou ouka. Eala moli egiteu la valalua la maligoma, egite lotu tavu la uru usu ale egite puia. Etato rovia veia egiteu la puigolo mapaiti oio ale egite la valalua la maligoma lotu tavua, egite veia isahari pou oata la mori, isahari sau tola otalo tai te la maututula la magasa, egite vausu la mari papaila tegiteu mai ele. Eala moli etatou ale te Kraist, etato rovitia veia La Uru isa sekela oio, eia la vuhu la golu tomi, eia vipou etatou veia etato ge suli la igogolu tetala. La Uru isa sekela oio, e Iesus Kraist, eia vipou la golugolu tomi, eia vimahuli etatou ale tetala.

Eala moli la valalua isahari te Kraist, egite so gabu tikukumu egiteu la uru tomi te la lotu la visigologolola, eala egite gabutatalea veia la kalia ale egite vaabila te la lotu la visigologolola, eia mumugu. La vuhula egite veia la puigolo ale egite abi la ilali soio tetala, egite veia eia sesele. Mai egite ge alia, egite vimumugu la tia giteu, la vuhula la gabutatalala tegiteu kama magiri vagari soio te Kraist sekela. Eala moli taritigi pepeho veia etato ge matagaga veia mai la vulovulo la magiri robola tomi, mai etato ge mulimulia, eia kama koramulia ge lapu etatou soio te la matagaga. Mai etato ge ali la kalia, uka etato kama ge alia, eia la golu bulalahu moli, eia kama ge vimaroka etatou, me eia kama ge vimumugu tai etatou, eia la golu bulalahu moli.

Eala moli taritigi etato ge gabutatala tigi, la vuhula etato soukama ge alia, me e tabara gatou isa ale eia kama magiri vagari, eia ge boru, 10 la vuhula eia soukama ge hilo etalua alali la ilali te la lotu la visigologolola ale eia so gabu tikukumua bakisi, eia ge goio ge ali taia. Eala moli ale eia igo gegeruti la tiala mai ele, la vuhula eia so gabu tikukumu la lotu ale egite vaabi la ilali ale oio vola. 11 Eala, e tabaramu te Kraist ele, ale eia kama magiri vagari, la mari uru taume eia viruruti e tabaramu ale taritigi, e Kraist peho roboa, eia kati taritigi, eia viluati te la kalulula, la vuhula emei. 12 Mai eme ge igo la iruru soio tegiteu e tabarabara mutou mai ele, me egite ge gabutatala papai te la ilali ale eme alia, eme mai ale viligi egiteu ele, eme mai ale igoti la iruru soio te Kraist. 13 Mai la ilali ale eau alalia eia ge igo gegeru egiteu e tabarabaragu veia egite ge tilo te la iruru, tio eau kati ge ali la kalia lou, egite soukama ge hiloau, egite ge boru mai ele.

Copyright information for `NAK