1 Corinthians 9

La pulolou me la igogolu te la bilalaha te Kraist

Isa kama koramulia ge tahi taroau veia eau kama la bilalaha sesele te Kraist. La mari papaila te la tahalo isasa eia kama koramulia ge sau toleau, eau la bilalaha te Kraist sekela, eau hiloti e Iesus te la matagu sesele, me ale igoie amuto pouti te la matagaga, amuto la vavua la igogolu taku sekela, ale eau valolo amutou te La Uru. Soioge egiteu ale isapolo ge tahi taroau, eala moli amuto ge ouka ge. La vuhula amuto lolo la valolo taku, amuto vulo la gabutatalala tamutou soio te Kraist, eala amuto magiri mai la irovilala veia eau la bilalaha sesele tetala.

Mai egite isahari ge vikara kukumuagu, eau ge veia giteu maie: Mave, eau kama la tahalo sesele, veia amuto ge abiagu la ilali me la lalu mai la mapagu te la igogolu taku ale vagari soio tamutou, ia? Hiloa, eau samura, eala moli mai eau ge taulai, mave, amuto soioge ge veia eau umala ge puli e rutugu tai soio te la maututula ale eau valolo ovola, ia? Egiteu la bilalaha isahari, egite igoa mai ele, egiteu e taitarile Iesus tai, me Pita, egiteu tomi, eala moli eau ge umala, ia? Soioge amilua me Banabas sekela moli ge paa muli la uati me la ilali tamilua lou te la igogolu, egiteu la bilalaha tomi ouka, amila moli, ia?

Ale kama taritigi mai ele. Mave, la tahalo la vaubila, eia ge loto rivu lou eia te la igogolu tetala te la vaubila? Ouka. Mai la bilalaha tai ale baumuli la mahuma, eia kama ge ali bakisi la ilali ovola? Ouka, eia ge ali moli, la vuhula ale la igogolu te la limalale. Mai ge la bilalaha isa tai eia ge baumuli egiteu la sip me la mee te la tahalo isasa, mave, eia kama ge liu bakisi la susu tegiteu la sip me la mee ale eia baumulimuli egiteu, ia? Ouka, eia ge abi bakisi la mapala te la igogolu tetalale, mai la susu bakisi ale egite me latatula ge liua. Me la merera ale, eia kama la gabutatalala taku moli te la vovo, la merera te Moses tai alaura te ururu tamiteu e Iuda, eia veia maie “Umala kisi roborobo la hare la kau ale amuto kisia veia ge suli amutou te la igogolu la mahuma, eia ge ali moli te la mahuma tamutou.” Mave, la merera ale, amuto veia La Tahalo Uru tovo muli etatou la vibaumuli la kau ovola, ia? 10 Ouka, la merera ale, La Uru eia toia mai la tilovo somai tegatou. La kau, eia la irovilala tamiteu ale igogolu te La Uru. Ale amuto vitoua miteu la mapa, amite mai la kau ale egite kisi robo la harela. Eala, oio vola etato ge matagaga veia amiteu tomi ale igogolu te la mahuma te La Uru, amiteu ale valolo, egiteu tai ale vibaumuli, amite tomi ge abi la mapa miteu te la igogolu ale amite igoa soio tamutou, mai la vavua la mahuma te La Tahalo Uru. 11 Amite suliti la kalulu mutou, mave, eia kama koramulia veia amite ge pou tali amutou veia amuto ge suli rivu lou amiteu te la savelela tamiteu te la vovo? 12 Egite isahari oiole ababi la visuli tamutou mai ele, mave, amiteu ale valolo pala muga amutou te la gauru te Kraist, la igogolu tamiteu soioge kama uru tegiteu alele veia amuto ge suli pala muga amiteu, ia? Eala moli korale, pala amite kama abi bakisi la visuli tamutou, me amite kama ge pou tali lou amutou veia amuto ge soko halaba la visuli somai tamiteu mai ele. Amite pou moli la savelela, la vuhula isa soukama ge vile la valolo ale taritigi te Kraist veia amite paa muli moli la uati ovola.

13 Eia sesele, egiteu ale igogolu te la luma la lotu ale uru oio e Ierusalem, egite alali la ilali ale la valalua vaabila soio te la lotu. Egiteu e pris tai ale vahari egiteu la vaabila soilo te la luma la lotu ge vaabila soio te La Tahalo Uru ovola, egite ge tau gale muga la gale la ilali alele, ale koramuli egiteu, veia ge alia. 14 Mai tai amiteu te la igogolu la valolo te Kraist, La Uru eia toitia veia amiteu ge abi la visuli tamutou ale amite valolo amutou, koramuli la mahulila tamite.

15 Eala moli eau kama vauru eau mai ele veia amuto ge suli leau la uati me la ilali. Eau kama kekesia mutou veia amuto ge soko la vulovulo alele somai taku. Isa pala kama suliau, me eau vagari pepeho veia ge pou moli mai ele, la visuli ouka. Mai eau ge peho la vitolola, eala moli eau ge valolo moli amutou te la pulolou la matagagala te Kraist, la visuli ouka. 16 Eala moli la igogolu alele, eau kama ge vauru lou eau ovola, la vuhula eia la tabarila te La Uru somai taku. Mai eau kama ge igoa, eau ge ilo buruko sesele. 17 Mai eau ge valolo te la masasagala moli taku, me la valolo taku eia taritigi tamutou, soioge amuto ge lotoau, eala moli eau kama valolo te la masasagala moli taku, eau valolo mai la tabarila te La Uru somai taku, eau la bilalaha moli tetala, la iloto ouka. 18 La mapagu la sagegela moli, ale eau ge valolo la valalua me hatavivile te la valolo ale taritigi te Kraist. Oio vola la sagegela taku eia uru pepeho, la vuhula mai eau valolo, eau kama igo la igogolu alele veia isa ge suliau te la igogolu te Kraist. Eia koramulia veia eau ge kaka la visuli tamutou te la igogolu alele, eala moli la mapagu la sagegela moli te La Uru taku e Kraist.

E Pol eia la bilalaha moli te la valalua me hatavivile tomi te Kraist

19 Eia sesele, isa kama mamugeau, eala moli eau vibisi louau veia ge puli la valalua me hatavivile usu soio te Kraist, eau igogolu mai la bilalaha tegiteu tomi. 20 Mai eau ge pou vikapopo legiteu e Iuda, tio te la masasagala taku eau ge mulimuli la vulovulo giteu e Iudale veia ge puli egiteu e Iuda soio te Kraist. Mai la valalua ale logala, ale kama e Iuda, eala moli egite mulimuli la vulovulo giteu e Iuda, mai la merera te Moses tomi, tio mai eau ge pou vikapopo tai legiteu, eau igo mai egiteu ele, veia ge puli egiteu tai soio te Kraist. Eala moli la merera te Moses eia kama kisi toleau, eau pou otalo te la uluva la merera te Kraist sekela. 21 Mai tai eau ge pou vikapopo legiteu la valalua la maligoma ale kama rovi la merera te Moses, eau ge igo mai egiteu ele te la vulovulo giteu, veia ge puli egiteu soio te Kraist, eala moli oilo vola eau kama ge poke taro la merera te La Uru, la vuhula eau mulimuli la merera te Kraist, eala eau kama ruru te la vulovulo giteu isahari ale kama taritigi. 22 Mai eau pou tegiteu ale kama magiri vagari te Kraist, tio eau ge gabu tikumu la magiri robola usu te la lotu la visigologolola, mai tai egiteu, veia eau ge suli egiteu tai ale kama vagari, eau ge vivagari lou la tautaulailo tegiteu te Kraist. Eau mulimuli la vulovulo la maratatila la valalua tomi veia egite ge lolo la merera taku, veia eau ge vimahuli isahari mai ele. 23 Me la vulovulogu alele, eau igigoa veia ge vahiliti la igogolu te la valolo ale taritigi te Kraist, veia eau tai ge pou la balavala oio vola.

24 Mai eau ge tovoa te la vipepepela. Mai te la vipepepela, egiteu ale vipepepe ge usu, eala moli isa moli sekela ge muga, eia ge sau tola la vaabila ovola. Eala, eia matagaga mai ele veia eia taritigi eme ge vagari te la vipepepela, eme ge igogolu tigi te Kraist, veia eme tai ge sau tola la vaabila tetala. 25 Mai isa ge gabutatalea veia la haro la pilai eia hagagaviti, tio eia ge goio ge tovo bibibi la hirari veia te la haro la vipepepela eia ge hari tataho, veia ge sau tola la vaabila te la tahalo ale mamuga. La vaabila alele, eia la paga moli ale ge kaluvu lou, eala moli la vaabila te la igogolu te Kraist, eia kama ge kaluvu. 26 Mai eau e Pol, eau sele tavu la igogolu te Kraist mai la tahalo ale vipepe vagari sesele. Eau vagari te la vikokuela te la isale Kraist, eau kama mai la tahalo ale vikue bulalahu. 27 Eau vagari veia la kalulugu ge vagari pepeho koramuli la igogolu taku te Kraist ge hari tataho. Eau sau tola vagari la gabutatalala taku, la masasagala te la vovo eia kama mamugeau. La vuhula eau kama masagea veia mai eau ge valolo amutou, eala moli mulimuli eau ge boru posa, me eau kati ge sau tola lou la vaabila te Kraist, eau ge galo.

Copyright information for `NAK