1 John 2

E Kraist eia tao robo etatou oio te Tamala

Amuto latatugu te la lotu te Kraist, eau mera taro amutou veia amuto umalati ge igigo la iruru. Eala moli mai isasa tegatou ge boru, la riau e Iesus Kraist, eia oio te la balile Tamala, eia ge taho robo etatou, veia e Tamala kama ge koli la iruru somai tegatou. Eia peho roboti etatou, e Tamala sugu taroa veia la kasosola ge pagegele, eia ge vuhi taro la iruru tegatou la valalua me hatavivile te la maututula tomi.

Mai etato ge roromuli la merera tomi te La Tahalo Uru, ale etato ge matagaga mai ele veia etatou tetalati. Mai isasa eia ge vei mago “Eau te La Tahalo Uru” eala moli oilo te la vulovulola etato ge rovia veia eia kama tilimuli la merera tetala, ale etato ge matagaga mai ele veia la tahalo ale eia visigolo, la merera ale sesele eia kama rovia.

Eala moli mai etato ge roromuli tomi la merera te La Tahalo Uru, etato ge tahai sesele ovola, me etato ge hagagavi sesele tetala mai ele. Mai etato veia etato pou seseleti te la uluva La Tahalo Uru, taritigi etato ge sovei sesele la vulovulole Kraist. Mai ge mai ele, etato ge rovia veia etatou la tahalo me la tavile sesele te Kraist.

La irovilala te La Tahalo Uru ale tabuli oio tegatou

Amuto tabarabaragu, eau kama ge vei loua mutou la merera isasa ale halaba, ouka. La merera taku moli ale palati, amuto rovitia, sokotia pala te la siloko la lotu te Kraist, kara igoie, amite valolo moli le amutou la merera isasa moli, ale etato ge sovei e Kraist, etato ge vipuhi tigi tataho moli. Eala moli ale pala etato kama matagaga sesele, eala igoie amuto lolo la merera taku, eia mai ale halaba sesele. La paga mai ale utupolati, la matagaga te La Tahalo Uru ale sesele eia mai ale pagati, la vuhula etato hiloti e Kraist, etato kai vuvulo seseleti.

Mai etato veia etato pouti te la matagaga, eala moli etato oio so gagima moli egiteu e tabarabara gatou, ale etato oio so popou moli te la maligoma. 10 Eala moli mai etato ge puhi tigi tataho egiteu e tabarabara gatou, ale etato ge rovia mai ele veia etato pouti te la matagaga. Mai alele, la iruru isasa kama koramulia ge tabuli lou oio tegatou veia ge igo boru e tabara gatou isasa, umala. 11 Eala moli mai etato oio so gagima moli egiteu e tabarabara gatou, ale etato soloio te la maligoma. Mai etato ge tatuga te la maligoma, etato ge vava bububu moli, la vuhula la maligoma eia igo mata keati la mata gatou, etato vava bububu moliti mai ele.

12 Amutou e taitarigu te la lotu te Kraist, La Tahalo Uru eia vimavulaha taroti le amutou la iruru tamutou te la isale Kraist, eala eau kekesi matagagea mutoue. 13 Amutou e ururu, amuto rovi e Kraist, amuto matagagati veia alaurati te la silokola, kara igoie, eia oio. Eala eau kekesia mutoue, la vuhula amuto lolo vulai tataho. Eau vei tataho sesele tai amutou la valalua halaba, la vuhula amuto bolehohoti e Satan, eala eau kekesi taia mutoue, veia ge karasuku lou amutou veia amuto ge magiri vagari moli. E maura miteu bisisi, amuto rovi tatahoti e Tama mutou, eala eau kekesi taitia mutou ele. 14 Amutou ururu, amuto rovi e Kraist, amuto matagagati veia alaurati te la silokola, kara igoie, eia oio, eala eau kekesia mutou ele. Amutou la valalua halaba, amuto vagari, la vuhula la merera te La Tahalo Uru amuto sau tolatia, amuto bolehohoti e Satan. Eala eau kekesia mutou la merera takue veia amuto ge pou tataho ovola.

15 Amuto umala ge isu tautavu moli la vulovulo te la vovo, me la mari papaila tai umala amuto ge vagari tatavua. Mai amuto ge isu tatavu moli la vulovulo te la vovo, eia matagagati mai ele veia amuto kama rovi la gilogo te Tama gatou. 16 La vuhula, la vulovulo ale kama kokora te la vovo eia kama loio te Tama gatou, eia loio moli te Satan, la mulugaluga te la maututula. Egiteu la vulovulo te la vovo, egiteu maie: Etato hate saga tavu la golu ale etato masagea ge abia; etato mata bulakalaka, osaosa; etato vareagagi tai, kama lololo. 17 Eala moli la masasagala tomi ale etato gabutatala tomia me etato vagari tatavua omai te la mahulila tegatou ale igoie, eia ge kaluvu, mai la golugolu tomi tai ale igoie etato rovia omai te la magasae, eia mulimuli ge kaluvu, eala moli la tahalo ale roromuli la merera te La Tahalo Uru, eia ge mahuli mai la tori, la kaluvula ge ouka.

La vulovulo giteu ale gima e Kraist

18 Amuto taitarigu te la lotu te Kraist, la tapasi la maututula eia hagagaviti, eala amuto matagagati veia la tahalo ale ge gima e Kraist, eia ge sibitala, eala moli eia sesele, egiteu la valalua la gima te Kraist, egite isahari sibitala kaluvuti. Eala eau rovitia mai ele veia la tapasi la maututula eia hagagaviti. 19 Egiteu la gima te Kraist isahari loioti tegatou la valalua me hatavivile te Kraist, eala moli ale pala egite pou tomi letatoue, egite lotu bulalahu moli, egite kama te Kraist sesele. Mai egite ge te Kraist sesele, egite kama ge hele taro etatou ale tetala. Ale egite kama pou tola tegatou, etato matagagati mai ele veia egite kama tegatou sesele, egite isapolo.

20 Eala moli amutou, La Tahalo Uru vimatagagati la kalulu mutou, me igoie eau kekesia mutou mai la tahalo ale roviti la gauru ale sesele. 21 Amuto matagagati, amuto kamati paua, amuto koramulia ge mata muli la vuhu la merera tomi ale amuto loloa veia eia sesele ka ouka. 22 Me la tahalo la visigologolola sesele, eia ere? Eia la tahalo ale tahi taro e Iesus veia eia kama e Kraist, veia eia kama La Riau ale loata te La Tahalo Uru. La tahalo ale visigolo mai ele, eia tahi taro La Tahalo Uru, e Tama gatou. 23 Mai etato ge rovi sesele La Tahalo Uru, etato kama koramulia ge tahi taro e Latula. Mai etato ge rovi sesele e Latula, ale etato rovi tai e Tamala.

24 Taritigi amuto ge sau tola la merera ale amite la bilalaha valoloti le amutou ovola te la siloko la lotu oio tamutou. Umala amuto ge piligi posea. Mai la merera alele eia so mahulihuli oio tamutou, ale amuto so mahulihuli vikapopo me La Tahalo Uru me Latula, 25 eia ge vimahuli amutou mai la merera tetala ale eia vei seseletia mutou ovola.

26 Eau kekesi matagagea mutou te la vulovulo giteu ale egite masagea veia ge viruru amutou, 27 eala moli La Kalulu La Marokala eia soloio tamutou, la tahalo la vovo isa kama ge vimari le amutou la merera ale isapolo, ouka. La Kalulu La Tahalo Uru eia vimariti le amutou la merera tomi ale sesele, eia kama visigolo, eia vikara sesele, me amuto ge sau tola sesele e Kraist, mai La Kalulu La Tahalo Uru eia vimariti le amutou ovola.

28 Ioge, amuto latatugu te la lotu te Kraist, taritigi amuto ge sau tola sesele La Uru, eia ge guvi rivu lou, me omai te la maututula etato kama ge mahela lou leia. 29 E Kraist, eia maroka sesele, eala eia taritigi pepeho mai ele veia etato ge matagaga veia la tahalo ale la vulovulola maroka sesele mai te Kraist, eia e latu La Tahalo Uru sesele.

Copyright information for `NAK