1 John 5

La tahalo te Kraist eia bolehohoti la vulovulo ale kama kokora te la vovo

Mai isa ge gabu tikumu e Iesus, me eia ge rovia mai ele veia e Iesus eia e Kraist, eia la tahalo la vimahuli sesele tegatou, tio la tahalo alele, eia e latu La Tahalo Uru sesele. Eala eia koramuli taia veia etatou ale masaga La Tahalo Uru ge masaga tai egiteu tomi e latatula, mai egiteu e tabarabara gatou tomi te Kraist. Ale etato ge masaga La Tahalo Uru, me etato ge roromuli tai la merera tetala, eia ge matagaga mai ele veia etato ge puhi tigi egiteu e latatula. Mai eme masaga La Tahalo Uru, eme ge roromuli tomi moli la merera tetala. Eala moli la merera tetala, eia kama tikumu veia etato ge bolebolea, la vuhula etatou ale e latatula sesele, etato bolehohoti la vulovulo ale kama kokora te la vovo. Etato sau tolati e Kraist, etato ge bolehoho la vulovulo ale kama kokora mai ele. Me ere sesele la tahalo me la tavile te Kraist ale ge vagari? Egiteu moli ale matagagati veia e Iesus, eia e Latu La Tahalo Uru.

La Tahalo Uru eia veipalati la vuhu la igogolu te Latula

E Iesus Kraist, eia guvi seseleti otalo, me la irovilala tetala ilua: Isasa, eia abi la vuluhi te la lalu, me isasa te la kasosola tai eia pagegele. Mai la vuluhi moli, eia kama tikumu, eala moli ale la kasosola tai pagegele, La Kalulu La Marokala eia veipala matagagea te la gabutatalala tegatou mai ele veia la igogolu te Kraist eia sesele, me La Kalulu La Tahalo Uru eia vikara sesele tai ovola. La irovilala itolu oio ale veipalea veia e Iesus e Latu La Tahalo Uru, egiteula maie: La Kalulu La Marokala, la lalu la vuluhi, me la kasosola ale pagegele oata te la tauvalautu. Me la masova giteu la irovilala itolu ele eia visauru moli. Mai la tahalo la vovo ge vikara, etato ge lolo molia, kama ge gabu tikumua. Eala moli mai La Tahalo Uru ge vikara, ale etato ge gabu tikumu pepehoa. La Tahalo Uru eia veipalati la vuhu la igogolu te Latula, veia eia la tahalo la vimahuli tegatou la valalua me hatavivile tomi. 10 Mai isasa eia ge gabu tikumu e Iesus veia eia e Latu La Tahalo Uru sesele, tio la vavua la merera te La Tahalo Uru alele, eia ge tabuli oio tetala. Eala moli mai isasa eia ge tahi taro la merera te La Tahalo Uru aleie, eia mai ale tahi taro La Tahalo Uru veia eia la tahalo la visigologolola. 11 Me la merera te La Tahalo Uru oio te Latula eia maie, veia La Tahalo Uru eia abitia gatou la mahulila ale sesele, la kaluvula ge ouka, la vuhula e Latula vimahuliti etatou. 12 Mai etato ge te Latula sesele, ale etato sau tolatia mai ele la mahulila ale sesele. Mai etato kama rovi e Latula, etato kama rovi la mahulila ale sesele, etato mai ale pehoti.

Etato sau tolati la mahulila ale sesele, la kaluvula ge ouka

13 La merera taku tomie, eau kekesia mutou la valalua me hatavivile ale amuto toroti te la isale Kraist veia eia e Latu La Tahalo Uru sesele. Eau kekesia mutou la veimatagagala tomi mai ele veia amuto ge rovi seselea veia amuto sau tolati la mahulila ale la kaluvula ge ouka. 14 Etato ge magiri moli te la lagu La Tahalo Uru, etato ge kaka la papaga tomi ale etato savelea, etato ge magiri moli, etato kama ge mahela, la vuhula etato rovitia veia la visuli ale mave ale mave etato ge kakea tetala, eia ge sugu taro molia gatou, mai la kilaka tegatou eia ge poga sesele la masasagala tetala. Eia ge lolo moli etatou, me la paga ale etato savelea, etato ge rovia veia eia abi seseletia gatou, etato mai ale sau tolati la vavua la kilaka tegatou, etato soukama hiloa, eala moli etato tautaulailoti oio vola veia etato sau tolatia.

16 Mai isa tegatou eia ge hilo e tabarala isasa eia igoti la iruru bakisi, mai la iruru moli ale eia kama ge koramulia ge vilua mulia, taritigi eia ge kaka La Tahalo Uru veia eia ge vimahuli la tahalo ale ruruti ele, La Tahalo Uru ge igo seselea, eia ge vimahulia. Sesele, la iruru isa ale tikumu bara eia oio, mai la tilou soio te La Tahalo Uru, etato kama ge koramulia ge kaka robo la iruru alele, ouka. 17 Egiteu la iruru tomi tikukumu, eala moli isahari kama bilibili etatou, me eia koramulia veia etato ge kaka roborobo egiteu la mata la iruru tomi alele.

18 Mai etatou e latu La Tahalo Uru sesele, etato kati ge lagu tavu lou la iruru, la vuhula e Latu La Tahalo Uru, La Riau e Iesus, eia ge sigirobo etatou, e Satan kama ge igo gegeru etatou. 19 Etato matagagati veia etato e latatu La Tahalo Uru sesele, eala moli la maututula tomi e Satan voluti ovola, eia kisi tola la valalua me hatavivile. 20 Eala moli etato rovi taitia veia e Latu La Tahalo Uru eia guviti omai, eia vimatagagati etatou veia etato ge rovi sesele La Tahalo Uru, etato kama ge tilo te la visigologolola te Satan. Etatou ale tetalati, me te Latula tai e Iesus Kraist, etato rovia veia eia La Tahalo Uru tegatou sesele, la tahalo la vimahuli tegatou tomi isasasa.

Amuto taitarigu te la lotu te Kraist, taritigi amuto ge kisu taro egiteu la lotu ale kama sesele!

21 Eau e Ioanes.

Copyright information for `NAK