2 Corinthians 10

E Pol puta rivu la merera tegiteu ale vile la igogolu tetala

Eau, e Pol, eau kaka gogogo amutou e Korin ele veia amuto ge hele taro la vulovulo la vareagila. Ale eau kaka gogogo amutou te la gilogo te Kraist sesele, eau kama gusia mutou. Eala moli isahari tamutou ele, amuto ubi leau la merera veia mai eau ge oio tamutou, eau vikara gauma amutou, eala moli mai eau ge pou malau, eau ge vikara papai amutou, eau ge vagari la merera. Amutou kauagu mai ele. Eau kaka gogogo sesele amutou veia mai eau ge guvi tamutou, amuto umala ge karasukuau te la vareagila tamutou veia eau ge vikara vagari, la vuhula eau rovia la valalua isahari tamutou ele, egite gabutatala eau veia eau la golu bulalahu veia eau igogolu moli te la masasagala moli te la vovo. Eau ge guvi, eau ge mera gere sesele egiteu ale kauagu mai ele. Eia sesele, eau la tahalo la vovo moli, eala moli eau vaubi soio te Satan te la vagagarila te Kraist, kama te la vagagarila taku moli te la vovo. La vagagarila te La Tahalo Uru, eia uru sesele, eia koramulia ge bolehoho la vagagarila te Satan. Mai isa ge magiri veia ge oso lulu la merera te Kraist, eau koramulia ge putu oli lou eia. Mai isa ge vauru lou eia veia eia kama ge lolo la merera te La Tahalo Uru, tio eau ge igo mahela loua te la merera taku. Mai isa ge vareagi, eau ge magiri robo loua, eau ge lapu rivu loua soio te La Tahalo Uru, eia ge vulo halaba lou, eia ge roromuli lou la merera te Kraist. La igogolu tomi alele, eau igo molia te la vagagarila te La Tahalo Uru. Te la vagagarila te La Tahalo Uru moli eau ge vikaluvu la vareagila tamutou e Korin, amuto ge piligi la vulovulo mutou ale kama kokora, amuto ge goilo halaba lou te Kraist. Eala moli eau raragi moliti veia ge bolehoho lou egiteu la tahalo la vareagila oio tamutou mai egite ge hiliti lou.

Eau masagea veia amuto ge matagaga tigi. Mai isa veia eia te Kraist, taritigi eia ge rovia veia eau e Pol, eau tai te Kraist. Amuto veia eau la golu bulalahu, eala moli la vagagarila te Kraist eia oio sesele taku. Eau muga sesele amutou. Ale eau vikara mai ele, eau kama vauru lou eau, la vuhula eau la mulugaluga sesele tamutou ele. Ale eau muga amutou, eau te la visuli moli, kama te la viligila veia ge igo gegeru amutou. Eau kama mahela te la pulolou la mulugaluga, eala eia taritigi amuto ge rovia veia eau kama vikara bulalahu te la merera taku ale eau pala kekesia mutou. 10 Isahari tamutou egite vikara maie “Eia kekesia gatou, eia la vikararala tikumu mai la merera te la tahalo sesele, eala moli mai eia ge guvi, amuto ge hiloa veia eia la golu bulalahu, la merera tetala tai eia mavulaha.” 11 Ioge, taritigi egite ge matagaga veia la igototolola taku ale egite gigia te la merera ale eau pala kekesia mutou, egite ge lolo seselea te la haregu mai eau ge guvi tamutou ele.

12 Eau kama ge vei tataho rivu lou eau veia eau la tahalo sesele mai egiteu la tahalo la visigologolola oio tamutou ale vauru lou egiteu veia egite taritigi. Egite mata muli lou egiteu, eala egite veia egiteu la tahalo sesele. Egite vei tataho rivu lou egiteu mai ele, egite paua viruru! 13 Eau kama te la vulovulo giteu ale mai ele. Mai eau ge vei tataho rivu lou eau, eau ge vikara sesele mai te la igogolu taku moli ale eau igoa, La Tahalo Uru eia tabaria somai taku, mai tai la vibaumulila soio tamutou e Korin. 14 Ale la tabarila taku sesele, eau kama visigolo veia ge vei tatahoau te la igogolu tegiteu la bilalaha ale isapolo. La vuhula eau vimuga sesele soio tamutou te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist, amuto oilo seseleti te la merauala taku ale La Tahalo Uru eia tabaria somai taku. Eia sesele, egite isahari lou igogolu kabili tamutou te la isale Kraist, eia taritigi pepeho moli, eala moli egite kama koramulia ge kau tavua gite veia amutou e Korin kama la valalua taku, la vuhula eau vimuga soio tamutou te la valolo te Kraist. Eala moli eau masaga pepehoa veia la tautaulailo tamutou ge tubu uru, veia eau ge koramulia ge vauru lou la igogolu te Kraist kabili tamutou, mai la tabarila tetala somai taku. 16 Mai ge mai ele, eau ge koramulia ge vahari la merera te Kraist soio tegiteu la maututula lou ale malau loio tamutou ele, egite soukama loloa. Eala, isa kamati ge koramulia ge uleagu veia eau valolo te la baa tegiteu la bilalaha ale isapolo, veia eau poloti la igagala te la tabarila te La Tahalo Uru somai taku te la igogolu la valolo te Kraist. Eau kama masagea veia ge vei tataho louau te la igogolu te la tahalo isapolo. 17 Eala moli eau kama gabutatala la vei tatahola. Mai la merera te La Buk Tabu Ale Pala eia veia maie “Mai isa masagea veia ge ababa la isala, taritigi eia ge ababa moli la isa La Uru.” 18 Etato kama ge sibitala maroka te la vei tatahola tegatou lou, ouka, eala moli mai La Uru ge vei tataho etatou, la valalua ge rovia mai ele veia etatou la tahalo me la tavile te Kraist sesele.

Copyright information for `NAK