2 Corinthians 12

La Tahalo Uru eia vahiloti le Pol la hililo ale uru sesele

Ioge, la vikarara la vei tatahola, ale eau vei tataho rivu lou eau mai la vulovulo mutou e Korin ele, eau veia ge lapu malau loua bakisi. La vikara bulalahula mai alele, eia kama ge suli isa la tahalo, eala moli eau ge vei molia, eau ge vei matagagea mutou tegiteu la hililo me la veipalala ale La Uru veipalatiagu. La Uru eia abiau soata te la ilo la lage, ale eia igoa palati, la leavala savulusa gete vaa poloti.
Ale e Pol pigi veia maie mago “Eau rovi la tahalo isasa te Kraist, La Uru abia soata te la itolu la gale tetala ale soata kililili te la ilo la lage.” Eala moli la masovala maie veia e Pol, eia hiloti la mautu te La Uru.
Eia soioge la vovogu tomi moli goata hiloa, uka la kalulugu moli, eau kama rovia, La Tahalo Uru moli rovia.
Eia abiau soata te la mautu la marokala, eau lolo la merera oio vola, eia isapolo sesele, eia kama koramuli etato la tahalo la vovo isa ge veipalea. Eau koramulia ge vei tataho lou eau te la pagale, eala moli ouka, eau ge veipala molia veia eau la tahalo la vovo moli, eau kama vagari. Sesele, mai eau ge vei tataho louau te la hililo taku ale eau hiloa oata te la ilo la lage, ale eau kama ge vikara mai la paua, la vuhula eau hilo seselea. Eala moli ouka, eau masaga molia veia amuto ge hilo la pulolou taku ale taritigi, la merera taku tai, amuto ge matagaga moli mai ele veia eau la tahalo te Kraist.

E Pol sagege moli la ilea ale igo bare la vovola

La Tahalo Uru, eia vahiloau kaluvu la hililo tetala ale uru, eia goio gabutatala lou veia eau soukama ge igo tataho eau ovola, eala eia goio visibitala isa la ilea somai taku, eia mai ale tatagu la vovogu mai la iri la vihilo, eia sibitala tatavuau te la imamala tomi mai la bilalaha te Satan, eia igo bare seseleau. Eia la ilea sesele, eau kama pigi vevei. Vaka tolu eau tali tavu La Uru veia eia ge abi taro leau la pagale, eala moli eia goio veiagu mago “Korale, la gilogo taku soio taume, eia koramulime. Mai eme ge gabua veia eme kama vagagari, ale eme ge koramulia ge gabu tataho la vagagarila taku sesele oio taume.” La Uru eia veiagu mai ele, eala eau ge sagege moli te la ilea ale igo bareau, la vuhula eau ge gabu la vagagarila te Kraist ale pou taku. 10 Eala, mai eau ge pou te la igogolu te Kraist, eau ge sagege moli ale eau ge gabua veia eau kama vagari. Eau ge sagege moli mai egite la valalua la gima ge vikara bareagu, ge tahi vile taiau. Eau ge sagege moli tai mai eau ge ligi, mai eau ge vavala tai te la igogolu taku te Kraist. La vuhula mai eau ge gabua veia eau kama vagari, tio eau ge koramulia mai ele veia ge magiri vagari moli te la vagagarila te Kraist.

E Pol gabutatala marapa soio tegiteu e Korin

11 Eia sesele, ale eau vei tataho lou eau, eau vikara mai la paua, eala moli la vulovulo mutou e Korin lou eia karasukuau ovola, ale amuto vei tataho amutou veia amutou la tahalo la mari. Eia koramuli molia veia amutou ge vei tatahoau, la vuhula eau suli pepeho amutou. Eia sesele, eau la tahalo bulalahu moli, eala moli la igogolu taku eia kama bisi te la igogolu tegiteu la bilalaha la visigologolola ale amuto gabu tikumu egiteu. 12 La irovilala tomi te la bilalaha te Kraist, eau igotia kabili tamutou, amuto hiloa, mai la golu la karutula, la igogolu tai ale vagari, eia isapolo sesele, amuto hilotia te la limagu, eau kama silaha, eau igo molia, kama maila. 13 Eau kama suli moli la valalua la lotu te la maututula ale isapolo, veia oio tamutou eau ge tau moli la marasala, ouka sesele. Eau kaka la uati oio te la maututula, eala moli omai tamutou ouka. Soioge te la vulovulogu alele amuto ge veia eau vibisi amutou mai la tahalo la morivava, ia? Hilage, amuto soioge veia eau ge ruruti ale eau kama abi la uati oio tamutou! Taritigi amuto ge vimavulaha eau te la iruru taku alele!

14 Eau raragiti veia ge hari lalai lou amutou la vaka tolula. Eala moli amuto kama ge silaha la pulolou taku oio tamutou, la vuhula eau kama masaga la uati tamutou, eau masaga molia veia amuto ge hagagavi lou taku, etato ge vipuhi tigi lou, amuto ge la valalua me hatavivile taku lou. Amuto rovia, e guliliki isa kama koramulia veia ge baumuli e tamala, e tilala la uati. Eala moli e tamala me tilala moli ge baumuli e latu girua. 15 Eau tai mai ele, eau kama ge pou tali amutou veia amuto ge suli leau la uati, eau moli ge pigi la uati taku tomi, la vagagarila taku tomi tai, veia ge suli amutou. Mai eau ge gogo pepeho amutou mai ele, mave amuto kama ge koramulia ge koli tigi la vulovulogu bakisi ale taritigi ele, veia amuto ge gogo rivu lou eau?

16 Eala moli isahari tamutou soioge ge vikara maie mago “Eia sesele, e Pol kama kaka la uati veia etato ge ligi la pulolou tetala omai tegatou, eala moli eia tutugolo etatou, eia masaga molia veia etato ge tau vikapopo la uati, eala moli la uati alele, eia tetala moli.” 17 Ioge, eau veia ge tahi amutou maie: Mave, isa tegiteu ale eau baha egite, eia tutugolo amutou? 18 Ale pala eau baha e Taitas, eau baha tai e tabara gatou isa lou veia ge tilimulia, mave, e Taitas pakali la uati tamutou? Amila me Taitas tomi roromuli La Kalulu La Marokala, amila tomi rovi la gauru isa moli sekela, ale te Kraist, amila kama koramulia ge pakali.

19 Eala moli amuto soioge gabutatalea veia eau giriri, ia? Ouka sesele! La Tahalo Uru moli lolo la merera taku veia eia sesele, la vikararala taku tomi la vikararala te la tahalo te Kraist, eau kama vikara veia ge giriri, veia ge suliau, eau vikara moli veia ge viteteli amutou. 20 Eau gabutatala papai tamutou ele, la vuhula eau gabutatalea veia eau soukama ge guvi, amuto ge soloio te la vulovulo la vareagila, tio amuto ge hilo la vulovulogu tai ale kama kokora mai eau ge igo totolo amutou. Eau makuku, la vuhula eau soukama ge poga la vaigigola, la maisu totolola, la igototolola, la vigagimala, la mera kukumula, la veia mulimulila, la vareagila me la marapala oio tamutou ele. 21 Eau taga sesele, la vuhula La Tahalo Uru eia soukama ge mata sosoliau veia eau ge poga tavu amutou kabili te la vulovulo mutou ale kama kokorale, eau ge mahela pepeho le amutou, La Tahalo Uru soukama ge vibisiau mai ele. Eau ge guvi, eau soioge ge ilo buruko le amutou la tahalo me la tavile la iruru usu, ale amuto soukama gabutatala rivu lou la iruru tamutou veia ge veipalea soio te La Uru veia amuto ge maroka lou. Amuto usu soioge ge soloio te la iruru tomi ale kama kokora, mai la iligo la iruru soio te la tavile, me la tahalo, la ilosa, la mata bulakalaka, me la vareagila tai.

Copyright information for `NAK