2 Corinthians 13

La tapasi la vitetelila te Pol soio tegiteu

Ale eau ge gomai lou tamutou e Korin, eia ge la vaitolu la tuluga taku somai tamutou. Me eau veia ge vei matagagea mutou veia “mai isa masagea veia ge ubi la tahalo la iruru la merera, taritigi egiteu taho lua uka taho tolu ale egite hilo seseleti la iruru tetala, egite ge veipalea, amuto ge rovia veia eia sesele moli mai ele veia eia ruru seseleti.” Ioge, ale ge la vaitolu la mera tarola taku soio tamutou. Ale pala eau goio tamutou la vaka luala, eau mera taro amutou te la vareagila. Tio, eau soukama goiole, eau veia ge mera taro amutou vakasa lou maie: Mai eau ge guvi tamutou, eau kama ge gogo isa la tahalo me la tavile ale ruru pala, me egiteu tai ale so rururu moli, eau ge igo totolo amutou tomi. Amuto ge gabu seselea veia la merera te Kraist eia oio sesele taku, isa kati ge tahi taroau. Amuto rovia veia e Kraist eia kama la tahalo bulalahu, eala moli eia igogolu vagari moli kabili tamutou. Eia sesele, egite katu tolea oata te la tauvalautu, eia mata mai ale kama vagari, eala moli eia igoie mahuliti te la vagagarila te La Tahalo Uru sesele. Eau tai, eau kama vagari, eau la tahalo la vovo moli, eau la tahalo bulalahu, eala moli eau sau tola tomi la vagagarila te La Tahalo Uru koramuli eau ge vimatata la vulovulo mutou e Korin ele.

Taritigi amuto isasasa ge mata muli tigi la vulovulo mutou lou veia amuto soloio te Kraist, ka oukati. Tovo lalai la tautaulailo tamutou isasasa te Kraist ele. Mave, eme mata kilalati veia e Iesus Kraist eia mahuli vikapopo lemeie, eme gabua veia eme tetala? Mai ge ouka, eme soioge boruti! Eala moli taritigi veia mai eau ge guvi tamutou ele, amuto ge matagaga veia eau, e Pol, eau kama boru, e Kraist eia mahuli moli oio taku. Eau kaka vagari La Tahalo Uru veia amuto umala ge ruru. Eau kama gabutatala eau veia la valalua ge vei tatahoau ale eau pala valolo amutou, veia igoie amuto pou tataho ovola, ouka. Eau ge sagege moli mai amuto moli ge pou tigi, eala moli eau ge mata mai ale boruti, ale eau ge sagege pepeho moli mai ele. Eau masaga molia veia la vitetelila taku ge te la vahiliti la vulovulo ale matata, eau kama masaga seselea veia la valolo taku ge vagari mai la igototolola te la tahalo ale vagari veia eau ge mata muli moli la vulovulo mutou tomi ale kama matata. Eia taritigi pepeho taku veia amuto ge vulo pala muga te la guluvi taku, eau ge guvi, la valolo taku ge mai la valolo ale kama vagari agi tamutou. Eala moli amutou, amuto ge magiri vagari, eala eau kaka La Uru veia amuto ge vulo, amuto ge sibitala maroka lou. 10 Eau kekesi pala muga soio tamutou veia amuto ge lolo haria, veia amuto ge vuvulo, veia mai eau ge guvi, eau kamati ge tivura lou te la vimatata la iruru. La vuhula La Uru eia kama abiagu la vagagarila me la igogolu tetalale veia eau ge igo gegeru amutou, eala moli eia masaga molia veia eau ge vagari moli, veia ge vivagari la tautaulailo tamutou, amuto ge pou tigi lou.

La tapasi la merera

11 Te la tapasi la merera taku tavu amutou e tabarabaragu ele, eau veia mutou la merera ale taritigi maie: Taritigi amuto ge pou la sagegela; taritigi tai veia amuto ge tovo lalai vagari veia ge maroka mai e Kraist; amuto ge lolo tomi la merera taku, ge roromulia; amuto ge vipuhi tigi tataho. La Tahalo Uru, eia la vuhu la gilogo, eia ge pou tamutou, la tia mutou oilo ge malilo tataho.

12 Taritigi pepeho veia amuto ge sagege robo tavu egiteu e tabarabara mutou tomi te la isale Kraist. Egiteu la valalua me hatavivile tomi te La Tahalo Uru ale omai, egite laharo seselea mutou. Taritigi pepeho veia la gilogo te Iesus Kraist, La Uru gatou, eia ge pou tamutou. La visuli uru tai te La Tahalo Uru, amuto ge sau tolea. Taritigi amuto ge gabua veia La Kalulu La Marokala, eia ge pou te la tia mutou tomi. Eala moli ele.

13 Eau e Pol.

Copyright information for `NAK