2 Corinthians 6

Egite la bilalaha ligi sesele te la igogolu la valolo te Kraist

Amiteu la bilalaha, amite vikapopo La Tahalo Uru te la igogolu la valolo te Kraist. Ale amite karasuku amutou veia umala amuto ge gabutatalea veia la gilogo te Kraist soio tamutou veia eia la golu bulalahu. Mai la merera te La Tahalo Uru te La Buk Tabu Ale Pala, eia veia maie:

 • Amuto tali tavuau te la imamala moli
 • ale eau tautia veia eau ge lolo amutou ovola,
 • me te la imamala ale eau gogoti amutou,
 • eau vimahuliti amutou.
Tio, eau veia mutou e Korin maie: Gageie moli, eia la haro ale La Tahalo Uru ge gogo amutou, taritigi amuto ge sau tola haria, eia ge vimahuli amutou.

Amiteu la bilalaha te Kraist, amite kama masaga ge igo gegeru la tautaulailo tamutou, ouka viruru. Amite vagari veia ge pou tataho moli, la valalua soukama ge hilo la vulovulo miteu isahari ale kama taritigi, egite ge vile la igogolu tamiteu te la valolo te la isale Kraist. Te la vulovulo miteu tomi, amite vagari veia ge veipalea veia amite la bilalaha sesele te La Tahalo Uru. Amite gabu la iligiligi me la iloburukola ale uru sesele, amite gabutatala marapa te la tahi vilela te la valalua la gima, egite ge vulo robo amiteu, la gauru miteu ouka te la hilele. Egite kumamasi vulo amiteu, egite kapi robo amiteu oilo te la luma la kilisi. Amite ge valolo, la masua uru ge sibitala. Amite igogolu vagari, amite kama abi tigi la mavutala, amite vitolo tai. Eala moli te la iloburukola tomi alele, amite pou tataho moli, amite maroka moli, la mari tamiteu eia koramuli tai, amite kama igo totolo harari. La Kalulu La Marokala eia suli amiteu, amite pou moli te la vulovulo la mutelela me la gilogo ale sesele veia ge suli la valalua me hatavivile tomi. Eala, egite hiloa mai ele veia amiteu la bilalaha te La Tahalo Uru sesele. Egite hilo taia veia la merera tamiteu eia sesele tomi moli, la vagagarila te La Tahalo Uru eia oio tai tamiteu. Amite magiri te la vaubila te la isale Kraist, la gata ale oio te la lima miteu la paga isa moli sekela, la vulovulo ale maroka, eia suli amiteu te la vaubila, eia galiau robo tai amiteu. Mai egite la valalua ge bole vauru la isa miteu, eia taritigi moli. Mai egite ge vile amiteu, veia amite la tahalo la iruru, ale taritigi moli tai. Egite oso lulu la merera tamiteu veia amite visigolo la valalua me hatavivile, eala moli amite valolo moli la sesele la merera te La Uru. Egite veia amite la golu bulalahu moli, eala moli La Tahalo Uru eia rovi amiteu veia amiteu la tahalo sesele tetala. Amite viluati, eala moli amite mahuli utu lou. Egite bili amiteu, eala moli amite kama peho. 10 Amite pou la iloburukola, eala moli amite mai ale sagege moli te la haroharo tomi. Amite mata mai la morivava, eala moli la vuliti tamiteu ale sesele, eia oio. Amite mata mai ale kama tahola isa la paga, eala moli la paga isa uru sesele amite taholea, mai la mahulila me la vibalavala ale uru sesele te Kraist.

11 Amiteu la bilalaha, amite vikara soio tamutou e Korin, amite kama vei kokovu isa la merera, amite kope moli la tia miteu soio tamutou veia amuto ge rovi sesele amite. 12 Amite kama tou amutou, eala moli amuto muku pile amiteu veia amite kama koramulia ge pou mai e tabara mutou. 13 Amuto e latatugu, amuto ge koli tigi la vulovulogu ale taritigi ale eau igoa soio tamutou, amuto ge gogoau, eau ge hagagavi lou tamutou.

Etato umala ge hagagavi tegiteu ale pou te la maligoma

14 Umala amutou ale te Kraist ge vitau me tabara vikapopo legiteu ale kama tautaulailo tetala. Mave, la vulovulo la marokala, me la vulovulo la iruru, egira visauru, ia? Ouka. La matagaga tai, me la maligoma, amuto soioge veia egira koramulia ge vaigogolu vikapopo, ia? Ouka. 15 Tio e Kraist tai, amuto soioge veia eia ge vitau me tabara tataho vikapopo me Satan, ia? Ouka. 16 Eala, amuto umala ge tovo lalaia veia ge vikapopo legiteu ale kama rovi e Kraist, la vuhula etatou ale te Kraist, etato mai la luma la lotu te La Tahalo Uru, eia sekela moli mahuli, me la lotu tetala me la lotu te la maligoma, egira kama visauru, egira isapolopolo sesele! Mai La Tahalo Uru eia veitia te La Buk Tabu Ale Pala, eia veia maie:

 • Eau ge mou kabili tegiteu la valalua taku,
 • eau ge tuga vikapopo legiteu,
 • eau ge La Uru tegiteu,
 • egite ge pou mai la valalua
 • me hatavivile taku sesele.
17 Mai la merera isa lou tai te La Tahalo Uru te La Buk Tabu Ale Pala, eia veia giteu la valalua e Iuda maie:

 • Amuto ge hele taro egiteu ale kama kokora,
 • amuto ge pou gale taro egite!
 • Umala amuto ge pou
 • te la vulovulo giteu ale mumugu.
 • Mai amuto ge maroka mai ele,
 • eau ge vagoilo sesele amutou taku,
 • amuto ge pou te la baligu,
18  eau ge e Tama mutou sesele, amuto ge e latatugu. Eau La Uru mutou ale oata, eau moli vagari, mai ale eau veitia mutou.
Copyright information for `NAK