2 Corinthians 7

Amuto tabarabaragu, etato sau tolati la merera ale tikumu te La Tahalo Uru sesele mai alele. Eala, eia koramuli seselea veia etato ge vulo halaba, la vulovulo ale kama kokora umalati ge vimumugu la vulo gatou me la kalulu gatou oilo. Etato ge vagari veia ge pou moli la marokala, mai la pulolou la tilaga me la tilogo ale uru sesele soata te La Tahalo Uru.

E Pol sagege legiteu e Korin

Taritigi amuto ge vagoilo lou eau mai e tabara mutou lou. Eau kama visigolo amutou. Eau kama tutugolo amutou te la vulovulogu ale eau igoa. Eau kama igo gegeru tai isasa. Eau kama ubi le amutou la merera alele veia amuto ge mahela. Mai eau ge mahuli, uka eau ge peho, amuto magiri vagari te la gabutatalala taku, amutou e tabarabaragu sesele. Ale amutou e Korin ele vulo maroka lou te Kraist, eau sagege sesele le amutou, eau mata kaseka, eau hiliti vagari lou te la igogolu, la vuhula eau rovitia veia amutou la tahalo me la tavile te Kraist sesele, la iligiligi ale eau pogea omai, eia la golu bulalahu moli, la tiagu volu sesele la sagegela tamutou ele.

Ale pala eau guvi oio e Masedonia, la vovogu bare sesele, la vuhula la marapala uru sibitala, egite vaigo somai taku, eau kamati vagari sesele tai te la igogolu, eau taga. Eala moli La Tahalo Uru, eia la toro giteu ale pou la iloburukola, eia gogoau, eia suli pepehoau, la vuhula eia baha e Taitas, eia poga tavuau oio la gale e Masedoniale, taritigi pepeho sesele. La guluvi tetala eia taritigi sesele, la merera tetala tai eia taritigi pepeho pasi, la vuhula eia gilemuliagu la visuli uru tamutou soio tetala. Eia veiagu ale amuto gogoa, veia amuto ilo buruko tai la vulovulo mutou ale kama kokora, veia amuto vagari moli ge taho loio taku, tio eau lolotia mai ele, eau sagege pepeho sesele.

Eia sesele, eau pala kekesia mutou, eau mera gurusi seselea mutou, amuto ilo buruko pepeho. Eala moli eau kama ilo buruko ovola, eia la vitetelila moli. Sesele, pala, eau ilo buruko ale eau veia amuto gabuti la mahelala uru te la merera taku, eala moli eau loloa veia la merera taku eia tubu, amuto goio gabutatala rivu lou la vulovulo mutou ale kama kokora, amuto goio vulo halaba, tio eau loloa mai ele, eau sagege pepeho. Eau kama sagege ale amuto ilo buruko la merera taku, eau sagege moli ale amuto vulo halaba lou. Amuto ilo buruko, la vuhula La Tahalo Uru eia ubi la tia mutou la merera taku, eala la merera taku ele eia kama vipou marapa amutou. 10 Ale La Tahalo Uru ge vailo buruko etatou mai ele, alele la gauru la vimahulila tetala somai tegatou ale te Kraist, etato umala ge mahela ovola. Eala moli mai la tahalo ale kama rovi e Kraist, eia ge ilo buruko la iruru tetala veia ge vulo la vulovulola, ale eia ilo buruko bulalahu moli. La iloburukola tetala eia kama koramulia ge vimahulia, eia ge visibitala moli la pileho. 11 Sesele, amuto gabutia la iloburukola, eala moli eia suli moli amutou, ale la igogolu te La Tahalo Uru moli oilo te la tia mutou ele. Ale igoie amuto vulo halaba seseleti. Amuto vagari veia ge pou tigi lou, amuto vagari veia ge piligi taro la iruru. Amuto karutu sesele, amuto taga, amuto gabutatala papai, amuto vagari sesele veia ge vimatata la iruru. Ealale, amuto sibitala marokati lou. 12 Sesele, eau kekesia mutou, eau vile la tahalo ale igo la iruru kabili tamutou, me la tahalo tai ale eia igo la iruru soio tetala. Eala moli la vuhu la kekesi taku sesele kama oio te la vimatata la pagale. La masasagala taku sesele te la merera taku ale eau pala kekesia mutou, eau veia La Tahalo Uru ge vahilo le amutou veia etato vitau me tabara sesele, amuto puhi tatahoau. 13 Eala, eau loloa veia amuto vulo marokati lou, eau sagege pepeho pasi, la vuhula etato vitau me tabara tatahoti lou.

Eia sesele, eau sagege pepeho te la merera ale loio tamutou ele, eala moli e tabara gatou e Taitas tai, eia sagege sesele, tio eau hiloa mai ele, eau lege sisigi pasi. Amuto veiala la merera ale taritigi, e maura kati gabutatala papai tamutou ele.
14 Eau pala veiala la merera usu tamutou veia amutou e tabaragu sesele te Kraist, tio igoie eia hilotia veia la merera taku eia sesele tomi moli, eala eau kamati mahela lou leia tamutou ele. La merera taku soio tamutou eia sesele tomi moli, mai tai ele la merera tomi taku soio te Taitas ele, ale eau vei tataho amutou soio tetala, eia sesele tomi moli tai. 15 E maura e Taitas, eia gabutatala rivu lou ale eia pala guvi tamutou ele, amuto roromuli molia, amuto lolo vulai tataho, amuto togo molia, amuto gabu tikumu moli la merera tetala, tio ale igoie eia ge gabutatala rivu lou la vulovulo mutou ale taritigi pepeho soio tetalale, eia lege sisigi sesele le amutou. 16 Ale igoie eau gabutatala la pulolou tamutou e Korin veia eia matata seseleti, eau sagege pepeho pasi, la vuhula eau rovia veia amutou kati ge ruru lou.

Copyright information for `NAK