2 Corinthians 9

La visuli soio tegiteu e tabarabara gatou te Kraist

Amuto rovitia veia la tilau vikapopo la uati eia ge suli egiteu la valalua te La Tahalo Uru ale pou la savelela oio e Iudea. Ale amuto rovitia, eau kama ge lapu malau lou la merera oio vola. Eau rovia, amuto masaga seselea veia ge pigi la uati veia amuto tai ge suli la vaabila alele. Mai alele eau veitia giteu e Masedonia veia amutou e Korin la tahalo la mutelela sesele. Eau veia giteu maie mago “Egiteu la valalua te Kraist oio e Akaia, me te la mautu e Korin ele, egite raragiti veia ge visuli soio tegiteu e Iuda, la leavala isasa kaluvuti egite pou raragi mai ele.” Eau veia giteu e Masedonia mai ele, egite loloa, egite vagari veia egite tai ge visuli. Eala moli igoie egite boleti la igogolu alele, me amuto piligiti loua. Igo tigi, egiteu e Masedonia isahari soukama ge mulimuliau soio tamutou, egite soukama ge sivutia veia amuto la iraragi la uati ouka, etato tomi ge mahela, la vuhula eau vei tatahoti amutou soio tegite. Eala eau bahati egiteu e tabarabara gatou taho tolu e Taitas miteu, veia egite ge gomai muga tamutou veia ge karasuku amutou te la iraragi la uati, amuto ge raragi tigi, la vuhula eau vei tatahoti amutou soio tegiteu e Masedonia veia amutou la valalua la mutelela sesele, veia la vaabila ale uru ge raragi oio tamutou. Taritigi amuto ge raragi tigi la uati, eau soukama visigolo egiteu te la vei tatahola taku soio tegite, ale eau vei tataho la vulovulo mutou e Korin ele. Eala, eau baha pala muga egiteu e tabara gatou te Kraist taho tolu, e Taitas mite, veia egite ge muga somai tamutou, ge vahiliti lou la gabutatalala tamutou te la tilau vikapopo la uati veia ge viboru tigi la vipigi vulola oio vola ale pala amuto veia amuto ge pigi la uati ale uru sesele te la visuli tegiteu ale pou la savelela. Eala la iraragila tamutou eia ge pou tataho vikapopo la sagegela ale uru sesele tai. Eala eau veia ge baha pala muga egiteu taho tolu soio tamutou, amuto soukama ge karutu la kilaka la uati taku mulimuli, veia amuto ge igo totolo, ge mahela, la vuhula eau baha mamugati la merera somai.

Gabutatala tigi, la tahalo ale galu la ilali ale usu, eia ge balava la ilali ale usu. Eala moli la tahalo ale galu moli bakisi, eia la ilali kama ge usu. Mai tai ele, mai amuto ge mutele, la kilolila ale uru ge oio, mai ge ouka, amuto kama ge sau tola la kilolila ale taritigi. Amuto isasasa ge gabutatala tigi muga oilo te la gabutatalala tamutou veia amuto ge vaabila la uati iriva. Kama ge veia amite la bilalaha karasuku amutou ovola. Eia kama la paga tai te la maisu totolola. Eala moli eia taritigi pepeho veia amuto ge pigi la uati la visuli mai te la masasagala moli, la sagegela uru te la tia mutou, La Tahalo Uru ge isu sesele la vulovulo mutou ale taritigi mai ele. La Tahalo Uru eia koramuli taia ge vauru la gilogo tetala soio tamutou veia amuto ge pou moli la balavala, la savelela ge ouka, la uati uru tai ge oio koramulia veia amuto ge suli la igogolu tomi ale taritigi oio vola. Mai La Buk Tabu Ale Pala eia veia maie “La Uru eia suli pepeho egiteu ale pou la savelela, la gilogo tetala eia kama ge kaluvu.” 10 La Tahalo Uru eia visibitala somai tegatou la ilali ale etato galugalua, eia vitubu tai la ilali tegatou te la mahuma, eala eia matagaga moli mai ele veia te la gilogo tetala ale uru eia ge vauru tataho la papaga tomi ale amuto galua, la vulovulo mutou tai te la mutelela eia ge vaurua mai ele. Oio vola amuto ge koramulia ge suli pepeho lou la valalua mapaiti te la merera te La Uru, la vuhula amuto pouti la balavala. 11 Eia ge vibalava pepeho amutou te la leavalavala tomi, amuto ge koramulia mai ele veia ge suli bibibi la valalua me hatavivile tomi ale pou la savelela, egite usu ge vei tataho sesele La Tahalo Uru te la vaabila tamutou ale amite ge vaharia soio tegiteu. 12 La vuhula, la visuli tamutou ele, eia kama ge suli moli egiteu ale pou la savelela, eia ge veipala tai la vaisalela soata te La Tahalo Uru, ale egite ge vei tatahoa te la gilogo tamutou ale taritigi sesele. 13 La valalua usu ge hiloa veia amuto rovi la vulovulo la gilogo, tio egite ge rovia mai ele veia amuto te Kraist sesele, egite ge goio ge vaisale sesele La Tahalo Uru mai ele, la vuhula egite hilotia veia amuto kama veipala bulalahu la valolo ale taritigi te Kraist, amuto roromuli sesele la masovala, amuto rovi sesele la vulovulo la gilogo me la mutelela ale amuto kama vitouale isasa la visuli te la pulolou la balavala tamutou. 14 Egiteu ale pou la savelela ge pou te la kilaka, egite ge gogo sesele amutou, la vuhula amuto volu sesele la gilogo te La Tahalo Uru. 15 Taritigi pepeho soata te La Tahalo Uru te la vaabila tetala tavu etatou, ale eia abia gatou e Latula e Kraist. La vaabilala alele, eia uru sesele. Etato la tahalo la vovo isa kama koramulia ge veipala tomi la vuhula, teale eia isapolo viruru. Taritigi pepeho soata tetala te la vaabila tetala ale uru ele.

Copyright information for `NAK