2 John 1

Eiau e Ioanes, eau kekesi loua mutou la valalua me hatavivile te Kraist la merera taku bakisie, amuto ge loloau, eau uruti. Emei la tavile uru ele te Kraist, eau kekesia mutou me latatumu, eau isu pepeho sesele la vulovulo mutou ele. La Tahalo Uru hilovi seseletime, amiteu me la valalua me hatavivile tomi te Kraist, amite isu la vulovulo mutou me latatumu tomi ele, amutou tetalati.
Copyright information for `NAK