2 Peter 3

La tilau te La Uru ale eia veia eia ge beu loua somai

Amuto tabarabaragu, ale la ilua la merera taku ale eau kekesia mutou. Me oio te la merera tomi taku alele, eau tovo lalai vagaria veia ge vahiliti la gabutatalala ale maroka oio tamutou. Eau masagea veia amuto ge gabutala rivu lou la merera tegiteu la bilalaha ale maroka, me la merera ale La Uru gatou, la tahalo la vimahuli, eia abia miteu la bilalaha tetala ovola, eiala amite vei polo loua mutou ovolae.

La merera taku isasa eau masagea veia la gabutatalala tamutou eia ge magiri ovola maie: Te la imamala ale hagagavi te la tapasi la maututula, egiteu la valalua ale ge tahi taro e Kraist ge sibitala, egite ge pigi malikia mutou, egite ge la tahalo la vareagila sesele. Egite ge vikara maie mago “La Uru mutou eia tauti la tilau veia ge beu loua ovola, eiala oiove? Alaurati te ururu, la pulolou tegatou eia mai moli ale etato igoie rovia, eia kama koramulia ge kaluvu, eia mai moli ele kara la siloko la vipoupoula karati igoie.” La vikararala tegiteu eia mai ele, eala moli egite soioge kati gabutatala la vagagarila te La Tahalo Uru. Eia vipou la mori me la magasa te la masasagala tetala moli sesele. Eia vikara, la mago goio tasuku soio, la magasa sibitala, eala moli mulimuli, te la imamala la vareagila, eia goio vikara lou, la lalalu tomi goio visogo tavu, la maututula tomi te la haro alele, egite sululu sapa, egite goio kokovutio. Tio eia matagaga tai mai ele veia la mori me la magasa tomi ale etato rovia te la imamala ale igoie, La Tahalo Uru eia sau tola molia mai la masasagala moli tetala sekela. La papaga tomi moli ge pou tali muga la havi ale uru eia ge visibitalea vikapopo la viputumulila tetala soio tegiteu la valalua me hatavivile la vareagila te la tapasi la maututula ale eia ge sulu egiteu la gima ovola.

Amuto tabarabaragu, la merera isasa eau masagea veia eia ge magiri moli te la gabutatalala tamutou tomi, amuto umala ge gabu taroa. La mererale eia maie: Te la gabutatalala te La Uru, mai la logo isa ge polo, ale mai la leavala salatu savulu sasa. Me mai tai la leavala salatu savulusa ge polo, ale mai la logo isa moli te la gabutatalala te La Uru. Etato pou tali moli la guluvi tetala, eala moli etato umala ge gabutatalea veia eia igo makokoko, veia eia kama ge vipuru hari la merera tetala. La gabutatalala tetala eia kama mai la gabutatalala tegatou. Eia igo madididi moli veia ge abia mutou la baa ale koramuli amuto ge vulo la gabutatalala tamutou soio tetala, veia isa umala ge vilua te la viputumulila tetala.

10 Eala moli la guluvi te La Uru eia ge maie, eia ge guvi tuga kedi moli mai la tahalo la pakalila eia sae te la luma, etato kama rovia veia eia oioti, etato karutu moli leia. La mori ge tali kuraraba vagari, eia ge kokovu. Egiteu la matatabu tomi, la haro me la taio tai oata, la havi uru ge pigi robo egiteu, egite ge tululu sapa, ge kaluvu. La maututula tomi, la hohoi me la magasa tomi tai ge kokovu.

11 Mai eia matagagati tamutou veia la papaga tomi ge tululu sapa, amuto gabutatala mave veia eia taritigi veia la pulolou tegatou la valalua me hatavivile te Kraist ge mave? Eau veia mutou, eia koramuli seselea veia amuto ge pou moli te la vulovulo ale maroka, amuto ge gabu tikumu sekela moli La Tahalo Uru, 12 amuto ge kahare tavu la haro la guluvi tetala veia eia ge sibitala harari. Te la haro moli alele, la mori ge volu sesele la havi, egiteu la matatabu tomi, la haro me la taio tai oata, egite ge tululu sapa. 13 Eala moli etato ge gabu tikumu moli la tilau te La Tahalo Uru ale eia veia eia ge vipou la mori me la magasa ale halaba, la vulovulo ale matata eia ge volu sesele oilo vola, me etato ge kahare tavu la merera tetalale veia eia ge puru harari.

14 Ioge, amuto tabarabaragu, te la merera taku alele amuto matagagati ovola, amuto pou tali moli la haro la guluvi te La Uru veia eia ge sibitala harari. Eala eia taritigi pepeho tai mai ele veia amuto ge vagari veia ge pou tataho moli, La Tahalo Uru ge hilo vuti la vulovulo ale taritigi moli oio tamutou, amuto ge magiri sauba tataho moli te la lagula, la vareagila soio tetala ge ouka gologolo oio tamutou. 15 Gabutala tigia, mai La Uru eia solo igo makokoko, eia kama guvi harari, la vulovulola alele eia ge vimahuli amutou. Mai la merera te tabara gatou uru e Pol tai pala eia kekesi matagagea mutou oio vola, mai te la mari ale La Tahalo Uru abiala veia amuto ge matagaga moli veia La Uru eia abia gatou la baa ale etato ge vulo halaba oio vola. 16 La vikararala tomi te Pol aleie, eia visauru moli, ale eia lubetia gatou la merera tomi te la guluvi te La Uru me la pulolou tegatou ale tetala. La merera te Pol isahari eia viri, me egiteu la valalua bulalahu, egite goio vulo sapolo loua, mai egite vulo gegeru la masova la merera tomi te La Buk Tabu Ale Pala. Egiteu alele la tahalo la vareagila sesele, oio te la vulovulo giteu lou egite visibitala la viputumulila te La Uru soio tegiteu, egite ge vilua.

17 Eala moli ele, amuto tabarabaragu, amuto matagagati tegiteu la tahalo la visigologolola, taritigi amuto ge vibaumuli tigi tegiteu ele, amuto soukama ge tilo te la merera la visigologolola tegite la tahalo la vareagila, amuto soukama ge piligi la tautaulailo tamutou, ale igoie amuto magiri vagari tataho ovola.

Eala moli amuto ge tubu tataho sesele te la gilogo me la mari ale sesele te La Uru e Iesus Kraist, eia la tahalo la vimahuli tegatou. Etato ge vaisale molia, kara igoie, kara mulimuli, la kaluvula ge ouka! Amen.

18 Eau e Pita.

Copyright information for `NAK