2 Timothy 3

Te la tapasi la maututula la vulovulo usu ale kama taritigi ge guvi

Gabutala muli tigi aleie! Te la imamala ale hagagavi la tapasi la maututula, la vulovulo ale kama taritigi ge sibitala vagari, eia ge la haro ale vagari pepeho tegiteu la valalua ale taritigi. La valalua me hatavivile ge vauru rivu lou egiteu, egite kama ge gogo e tabara gite, Egite ge masaga tavu moli la uati, egite ge vei tataho moli egiteu lou, egite ge pakakasa, egite ge tahi vilevile egiteu e tabarabara giteu. Egite ge tou e tama giteu me tila giteu. Mai isa ge suli egiteu, egite kama ge kolia. La tia giteu kama ge taritigi, egite kama ge masaga la lotu tavu La Tahalo Uru, la vulovulo giteu ge mavulu sesele. Egiteu la valalua, e hatavivile me gulikiliki, la tia gite ge vagari mai la uati, isa tegite kama ge rovi la gilogo, egite ge la valalua la visigologolola sesele, la hare gite ge volu me la visigologolola. Egite ge masaga moli la vikokuela me la vaubila. Egite ge tahi vile la vulovulo ale matata, egite ge la tahalo me la tavile la vareagila sesele, egite ge vauru rivu lou egiteu, egite ge masaga moli la kavovoula, egite kama ge masaga la mari me la visuli te La Tahalo Uru. Egite ge lotulotu, eala moli la lotu tegite ge ogala moli la kulikulila, la lotu sesele te La Kalulu La Marokala eia kama tabuli te la tia giteu. Timoti, eia taritigi pepeho veia eme ge magiri gale taro egiteu alele.

Isahari tegiteu alali la ilo giteu e hatavivile ale kama magiri vagari, la tia giteu voluti lou te la gabutatala la iruru ale egite igotia pala te la imamala ale egite soukama rovi e Kraist. Egite kama vavala veia ge kisi tola egiteu e hatavivile aleie la merera la visigologolola tegiteu aleie, la vuhula la tia giteu eia viuviu moli, egite kama magiri vagari. Egite kama koramuli ge sivuti la merera ale sesele, la vuhula egite tilimulimuli la merera usu pepeho tegite la valalua bulalahu moli. Egiteu la tahalalo ale, egite mai e Ianes me Iambres, la tahalo la ule papai la merera iluale pala te la imamala te Moses. La tahalo iluale magiri robo e Moses te la tilola te La Tahalo Uru ale eia bahea veia eia ge puli taro egiteu la valalua e Israel loio e Gipto. Egiteu la tahalalo ale maie, egite muku pile la merera ale sesele, la gabutatalala tegiteu kama kokora, egite visigologolo moli la lotu tegiteu soio te La Uru. Egite alele kama koramulia veia egite ge tau kokovu la vulovulo giteu, la valalua tomi ge hilo pupuhi sesele la iruru tegiteu. La iruru tegite ge veipala lou egiteu, mai moli la iruru te Ianes me Iambres ale eia veipala rivu lou egirua.

Eme ge sau tola vagari la merera te La Tahalo Uru

10 Eala moli eme hilo eau, la vulovulogu kama mai egiteu alele, ouka. Eme rovi la tilovo ale eau abia gite la valalua me hatavivile. Eme rovi la vulovulogu tomi, la masasagala taku tai ale vagari te la tilimuli moli la gauru te La Uru. Eme rovi la tautaulailo taku, ale eau magiri vagari te la haroharo tomi ale la gima tovo lalai eau. Eme rovi tai la gilogo taku, la vagagarila taku tai te la igogolu te La Uru. 11 Eme rovia veia la haro usu egite la gima igo bara eau, la vuhula eau valolo la isa La Uru, eme rovi la iligiligi ale sibitala tavuau oio e Antiok, oio e Aikoniam me oio e Listra tai. Eala moli La Uru vimahuliau taro la papaga tomi ale veia ge igo bara la mahulila taku. 12 Eia sesele, egite tomi ale masagea veia ge mahuli vikapopo me Iesus Kraist, egite la gima ale kama kokora ge viligi sesele egiteu. 13 Egiteu la valalua la gima ge hiliti vagari sesele, egite ge vauru lou la vulovulo giteu te la iruru, egite ge vitilo baoli egiteu te la merera la visigologolola tegiteu ale kama kokorale. 14 Eala moli eme e Timoti, taritigi eme ge sau tola vagari moli la merera te Kraist ale eme toroti ovola pala te la bibisimu kara igoie, la vuhula eme rovia veia ale la merera te Kraist sesele ale amiteu, e tilamu me tubumu tai vimari leme ovola. 15 Eme tai palati te la bibisimu kara igoie, eme rovi tomi moliti la merera te La Buk Tabu Ale Pala, ale koramulia ge vituriamu la gauru la mahulila ale etatou ale tautaulailo te Kraist Iesus sau tolea oio tetala. Eala eia taritigi pepeho veia eme ge sau tola moli la vimari tomi te Kraist ale eme rovitia. 16 La merera tomi te La Buk Ale Pala, eia loio seseleti te La Tahalo Uru, eala la merera tomi te La Buk Tabu eia ge suli etatou, mai te la vimari ale taritigi, la vitetelila, me la vimatata la iruru. La merera te La Buk Tabu tai, eia koramulia ge tovo etatou te la pulolou la marokala, 17 veia la tahalo ale te La Tahalo Uru sesele, eia ge magiri vagari, la savelela ouka oio te la kalulula, eia koramulia ge magiri totora sesele oio te la igogolu tomi te Kraist ale taritigi.

Copyright information for `NAK