Colossians 2

Eau masagea veia amuto ge matagaga ale eau igogolu vagari veia la merera te Kraist eia ge mai ale lako tola sesele te la gabutatalala tamutou me tegiteu la valalua me hatavivile e Laodisea tai. Mai alele amutou la valalua me hatavivile tomi ale soukama roviau, amuto ge matagaga tai ale eau kebo. Eau suli amutou mai ele veia ge vivagari amutou, veia amuto ge vipuhi tigi moli, ge vigogo baoli amutou, mai ale amuto igigoa. Eau veia ge viteteli tai amutou veia amuto ge rovi sesele La Tahalo Uru, me oilo vola amuto ge balava sesele. Mai alele amuto ge rovi la merera tetala ale eia pala tabuli kokovu, ale eia baha e Kraist somai tegatou. Me e Kraist moli ele, eia ge kope la mari me la merera te La Tahalo Uru ale sesele eia pala tabuli kokovu. La mari me la merera te La Tahalo Uru ale sesele tomi ele, e Kraist moli ge abia mutou, amuto ge sau tolea mai la vuliti ale ge suli la pulolou tamutou. Me eau viteteli amutou mai ele, la vuhula eau kama masagea egiteu la valalua la visigologolola ge ali lou la ilo mutou la merera ale isapolo, amuto loloa eia malama te la gavusa mutou. Sesele, eau kama goio tamutou, eala moli oio te la gabutatalala taku eau mai ale pou tomi le amutou ele, me eau lege sisigi ale eau hilotia veia amuto pou tataho, amuto magiri vagari ale amuto sau tola la merera te Kraist, amuto kama igo papai.

La mahulila ale vikapopo le Kraist eia koramuli sesele etatou

Ale amuto pala sau tola e Kraist Iesus mai La Uru mutou sesele, alele amuto ge mahuli vikapopo leia. La ua mutou ge gotalo sesele te la magasa ale taritigi, mai te Kraist ele. Taritigi e Kraist ge la vuhu mutou tomi isasasa. Mai alele la merera tetala ale e Papras tovo le amutou ovola, eia ge mai ale sau tola amutou, la tia mutou oilo ge volu sesele la vaisalela soio te Kraist.

Eala moli eia taritigi veia amuto ge vibaumuli tigi, la vuhula la valalua la visigologolola soukama vagoilo lou amutou te la kilisi veia ge kisi tola le amutou la mari papaila tegiteu mai la merera te la vovo moli, la mari te la magasa, kama la merera te Kraist.

Oilo te Kraist, La Tahalo Uru eia sibitala mai la tahalo. La vulovulo La Tahalo Uru me la gabutatalala tetala, eia oio tomiti te Kraist ele. 10 Me amutou ale tetalati, eia abi tomitia mutou la mahulila ale sesele. E Kraist, eia uru oata tegiteu la angelo tomi.

11 Ale amuto te Kraist, la irovilala tetala eia oioti tamutou mai moli la irovilala tegiteu e Iuda pala, ale egiteu koro la vovo giteu veia egiteu te La Tahalo Uru. Eala moli la irovilala te Kraist, la tahalo la vovo kama igoa. E Kraist moli igoa ale eia kai taroti le amutou la vulovulo la vovo ale kama kokora. 12 Amutou ale te Kraist, ale egite vuhi le amutou te la isala, la vulovulo mutou ale kama kokora mai ale tabuli vikapopo le Kraist otalo te la lulu la pileho. Ale amuto vuhi kaluvuti, mai e Kraist hiliti taro la pileho, amuto tai hiliti taroti la vulovulo ale kama kokora. La vuhula amuto gabu tikumuti la vagagarila te La Tahalo Uru veia eia igo seseletia pala mai ele, eia vimahuli rivu e Iesus taro la pileho. 13 Pala, amuto pou mai ale pehoti, la vuhula amutou la tahalo la iruru, me amuto tai kama abi la irovilala oio te la vovo mutou veia La Tahalo Uru hilovi amutou mai egiteu e Iuda. Eala moli La Tahalo Uru vimahuliti amutou, ale eia vimavulaha taroti letatou la iruru tomi tegatou. 14 La merera te ururu eia baraututia veia eia kati ge kisi etatou. La kekesi te Moses tomi ale tomu sasasae la vulovulo gatou, La Tahalo Uru eia tautia otalo te la uluva la tauvalautu te Iesus. 15 Me te la pileho te Iesus te la tauvalautu, La Tahalo Uru eia bolehoho egiteu ale te Satan eia soa kuru sesele egiteu veia la valalua me hatavivile tomi ge rovia veia egite kaluvuti.

Umala roromulimuli la merera la visigologolola

16 E Kraist, eia baraututi la merera te ururu. Eala eia kama koramulia veia amuto ge roromuli egiteu ale tou la ilali isahari veia eia la lelea mutou, umala alalia, veia la vulovulo alele ge vimahuli amutou. Umala tai amuto ge roromuli egiteu ale vauru bububu la papaga isahari mai la tilogo te la haro tabu, uka egite gabu tikumu la taio ale halaba eia rere tala, veia ge la golu bulalahu mai alele ge vimahuli amutou mai amuto ge lotu tavua, ouka gologolo. Umala roromulimuli la merera tegiteu. 17 Egiteu la paga bulalahu mai alele, egite kama matagaga, eala moli etato rovitia veia la matagaga ale sesele, eia e Kraist moli sekela, kama la merera la visigologolola.

18 Egite isahari oio tamutou ele gabu tikumu pasi egiteu la angelo, egite vilelele egiteu, veia isahari uru, isahari kama uru, egite lotu tatavu egiteu mai aleie. Egite ge veia mutou mago “Mai amuto kama ge roromuli la merera tamiteu, amuto kama ge sau tola la vibalavala te La Tahalo Uru.” Alele egite visigolo amutou, umala lololo egiteu. Egite pakakasa te la vulovulo giteu isahari, mai la peremula, veia egiteu la tahalo sesele. Umala lololo egiteu. Egite vitikumu lou la merera tegiteu la hililo tegiteu veia La Tahalo Uru visibitalea tavu egiteu, eala moli umala lololo egiteu. Egite pakakasa moli, egite tilimuliti la vulovulo la vovo ale kama kokora, 19 egite kati sau tola e Kraist. E Kraist, eia la obu la lotu, eala moli egite mai ale kusi sekelati. Eala moli la obula eia sau tola la halala tomi, eia vimahulia, eia tubu tataho mai la masasagala te La Tahalo Uru sesele.

Etato mai ale peho vikapopoti me Kraist

20 Amuto mai ale peho tomiti le Kraist, la vulovulo la vovo ale kama kokora eia kati kisi tola amutou. Tio mai ge mai ele, igo mave amuto gotigu rivuti lou veia ge gabu tikumu la merera tegiteu ale vei mago 21 “Umala alali la pagale, umala liliu la pagale, umala tai ge pilau la papaga ale mamaie!” 22 La papaga tomi alele ge kokovu lou. Me la merera tomi ovola, eia la vimari me la magiri robola te la vovo moli. 23 Sesele, etato hiloa, eia mata mai la paga ale sesele, la merera alele. La vuhula mai egite ge igoa, egite ge igoa me la tilogo, ge vibisi tai egiteu, ge peremu galolo tai mai ele. Eala moli egite vagari gologolo moli, kara ale la gabutatalala la iruru ge sibitala ge tovo lalai egiteu, tio egite boru moliti.

Copyright information for `NAK