Ephesians 4

Ale la tabarila te La Tahalo Uru te la igogolu tetala

Eau pou te la luma la kilisi, la vuhula eau valolo amutou te la isa La Uru gatou. Eala moli eau kaka vagari amutou veia ale La Tahalo Uru tolati amutou soio te la vulovulo ale maroka, taritigi amuto ge pou tataho moli mai ele. Mai amuto ge gogo e tabarabara mutou, tio amuto ge vipuhi tigi tataho megiteu, amuto umala ge pou tavu moli la vareagila, amuto ge gabu tikumu egiteu e tabarabara mutou ele. Oio te La Kalulu La Marokala, amuto isa moli, me alele amuto ge vagari veia la merera isasa umala ge barautu lua lou amutou, eala moli amuto ge isa moli, la tia mutou oilo ge malilo tataho. La vuhula te la lotu te Iesus, etato isa moli, me La Kalulu La Marokala omai tegatou eia isa moli. La Tahalo Uru hiloviti amutou te la paga isa moli, ale etatou tomi mulimuli ge goio tetala. La Uru gatou e Iesus tai eia isa moli sekela, la merera tetala etato ge sau tolea, eia isa moli, me la vuluhi te la isale Kraist tai eia isa moli. Me La Tahalo Uru tai ale e Tama gatou tomi, eia tai isa moli sekela, eia mou oilo tegatou, eia mamuga etatou tomi mai alele.

Eala moli La Tahalo Uru sigilitia gatou tomi isasasa la gilogo tetala mai ale e Kraist veia ge vitabari letatou ovola. Mai La Buk Tabu Ale Pala eia veia te Kraist, e Latu La Tahalo Uru maie:

  • Eia vaubi kaluvuti,
  • eia goata lou te Tamala,
  • eia puli tai egiteu la gima
  • ale eia lao tola egiteu,
  • me la golugolu tai ale eia seri taroa
  • te la mautu la gima, eia tabaritia
  • soio tegiteu la valalua me hatavivile.
(La Buk Tabu eia veia mai ele, me la merera ale “goata”, la masovala eia mai ale te Kraist eia gotalo pala muga, eia peho, egite ulaia, eia mahuli rivu lou. 10 Eia goata lou te Tamala, oata te la ilo la lage, veia ge vipuru la gabutatalala tomi te Tamala. Me ale e Iesus moli ele ale gotalo pala muga, eia vibisi lou eia.) 11 Me La Tahalo Uru vaabi soio tegatou la valalua me hatavivile tetala La Kalulu La Marokala, veia ge vivagari etatou te la tabarila tetala maie, veia isahari ge la bilalaha tetala, isahari ge veipala la gabutatalala tetala, isahari ge valolo la valalua me hatavivile la merera tetala, isahari ge vibaumuli soio te la valalua me hatavivile te la lotu, veia isahari lou ge vimari la valalua me hatavivile te la merera tetala. 12 Me oio volale la valalua me hatavivile te La Tahalo Uru ge vikapopo ge raragi tataho veia ge vahiliti la igogolu te Kraist, veia la maratatila te Kraist eia ge magiri vagari. 13 Me mai moli ele etato ge sagaiti tataho mai e Kraist, etato ge isa moli teale etato sau tola la merera te La Tahalo Uru me etato rovi tataho e Latula e Iesus Kraist. 14 Etato kati ge mai egiteu e gulikiliki veia la merera ale mave ale mave ge sibitala, veia eia ge pigi lokeloke la uaga tegatou mai la gasi. Umala tai veia la visigologolola ge vai visavere etatou. La vuhula la valalua me hatavivile usu oiole masagea veia ge rara la merera la visigologolola mai la vuo, ge vitilo amutou oio vola. 15 Eala moli etato ge pahutu tigi, me la merera ale etato totoia te la hare gatou ge la merera ale sesele moli, me etato ge toi gogogo taia soio tegiteu e tabarabara gatou. Mai etato ge igoa mai ele, etato ge sagaiti sesele te la vulovulole Kraist, eia la gama gatou la valalua me hatavivile tetala. 16 Oio te la gamalale, la vovola tomi moli eia vitagu solo tavu tataho moliti, la limala, la vahala, la matala me la baututu la vovola tomi mai ele, egite ge vaigogolu tataho tomi moli. Me mai tai ele etato la valalua me hatavivile tetala ge visuli baoli, etato mai ale isa moliti, mai alele la vovole Kraist eia sibitala vagariti, mai te la vulovulo gatou ale vagari te la gilogo tetala ale uru.

La pulolou te la tahalo me la tavile te Kraist eia ge isapolo

17 Eau tutu tola vagaria mutou te la isa La Uru gatou veia amuto umalati ge igo bububu mai egiteu la valalua la maligoma. 18 La gabutatalala tegiteu eia la golu bulalahu, me la maligoma uru eia pigi robo egiteu. Egite kama rovi la mahulila te La Tahalo Uru, la vuhula egite vareagi, egite poke tarotia la merera tetala. 19 Egite kati rovi la gauru ale taritigi, eala egite goiloti te la vulovulo tomi ale kama kokora, mai te la mata bulakalakala, la para osaosala, egiteu la iruru tomi aleie egite goilo hariti ovola.

20 Eala moli amutou, e Kraist kama tovo le amutou te la gauru alele, ouka. 21 Ale amuto lolotia tamiteu, la merera moli tetala, mai la gauru sesele te Iesus. 22 Amite vimari tatahoti amutou veia amuto isasasa ge kai taro la vulovulo mutou ale pala, la vuhula la masasagala te la vovo eia igo gegeruti amutou. 23 La kalulu mutou isasasa oilo eia ge vulo halaba tataho. 24 Amuto ge vulo halaba, la vulovulo mutou isasasa ge sibitala maroka, mai la vulovulo La Tahalo Uru sesele. La vulovulo mutou ge matata sesele, eia ge maroka, mai la vulovulo La Tahalo Uru.

25 Mai ge mai ele, amuto umalati ge pou tavu la visigologolola, eme ge vikara sesele soio tegiteu e tabarabaramu, umalati visigologolo! La vuhula amuto isa moliti. 26 Mai eme ge igo totolo, eme ge piligia, eme soukama tilo te la iruru. Mai eme igo totoloti e tabaramu, umala la mata la haro ge roro me la igototolola taume ge soloio te la hatemu ele. 27 E Satan eia soukama goilo te la tiamu veia ge vulome mai la mautu tetala loue! 28 Mai eme la tahalo la pakalila, eme umalati pakalikali. Taritigi eme ge pou tavu moli la igogolu isa ale taritigi, me la vavua la igogolu taume ele ge suli egiteu e tabarabaramu ale pou la savelela.

29 Umalati gilogilo, umalati vikara bububu. La merera tamutou eia ge viteteli tataho moli egiteu e tabarabara mutou, egite ge loloa, egite ge vagari lou, egite mai ale pogati la visuli oio te la merera tamutou ale taritigi ele.

30 Umala tai amuto ge vailo buruko La Kalulu La Tahalo Uru Ale Maroka, la vuhula eia la irovilala te La Tahalo Uru, eia pouti tamutou veia te la tapasi la haro, La Uru ge hilovi tataho amutou veia amutou tetalati.

31 Umala eme ge hate mamasi, umala eme ge igo totolo, umala eme ge vaigo, umala eme ge virere taitali la isa giteu e tabarabaramu, me umala tai veia eme ge igo gerugeru isasa, veia eme ge vikara kukukumu tai, umalati. 32 Eala moli amuto ge vipuhi tigi moli. Mai e tabaramu isa igo la iruru soio taume, eme ge vimavulaha taroa la iruru ale eia igotia soio taumele, la vuhula La Tahalo Uru vimavulahati amutou te la iruru tamutou isasasa.

Copyright information for `NAK