Ephesians 5

La vulovulo la matagaga

La Tahalo Uru masaga sesele amutou, eia puliti amutou soio tetala veia amutou ge e latatula. Mai alele eia taritigi pepeho veia amuto ge abi tavu la vulovulole Tama mutou. Me amuto ge tilimuli e Kraist mai ele veia amuto ge gogo la valalua me hatavivile tomi mai ale e Kraist eia gogoti amutou, ale eia peho robo amutou, eia rouale Tamala la pileho tetala.

Eala moli kabili tamutou la valalua me hatavivile te La Tahalo Uru, eia kama taritigi veia la rere mutou ge tali te la vulovulo ale kama kokora veia isahari tamutou veia ge mata bulakalaka, isahari veia ge para osaosa, me isahari veia ge igo vilagilagila la golugolu tegiteu e tabarabara gite. Amuto umala ge gilogilo, umala ge vikara bububu, umala tai ge veimulimuli isasa, la vuhula eia kama koramulia veia la valalua me hatavivile te Kraist ge toi la merera alele, eala moli la vikararala tamutou ge te la vaisalela moli tavu La Tahalo Uru. Taritigi amuto ge matagaga mai ele veia la tahalo la iligo barala eia kama ge sau tola viruru la vibalavala te La Tahalo Uru mulimuli, ale eme ge lagu tavu la vulovulo la mata bulakalakala, la para osaosala, me la igo vilagilagila tai. La vuhula eme mai ale kau tavutiamu la golugolu tegiteu e tabarabaramu, eme mai ale vuloti, eme lotu tavutia la paga ale eme kau tavutiamu tegiteu e tabarabaramu, mai alele La Tahalo Uru kati ge vibalavame. Umala tai amuto ge roromuli egiteu ale masagea veia ge visigolo le amutou la merera bulalahu veia la vulovulo la iruru eia taritigi. Umala amuto ge goio hagagavi tegiteu la tahalo la iruru ale tou la merera te La Tahalo Uru, la vuhula La Uru ge baha taro la igototolola tetala ale tivura sotalo tegiteu ele.

Amuto pala pou te la maligoma, eala moli ale amuto goiloti te La Tahalo Uru, amuto mai ale pouti te la matagaga, eala la vulovulo mutou ge poga tavu sesele la vulovulo la matagaga lou. La vuhula, la matagaga eia visibitala la vulovulo ale taritigi, la vulovulo ale maroka te la tia mutou ele. 10 Amuto ge tovo lalai veia ge matagaga tataho te la masasagala te La Tahalo Uru, mai amuto ge tilimulia, eia ge lege sisigi le amutou. 11 Amuto ge poke taro la vulovulo la maligoma, amuto ge vagari pepeho veia ge veipala la iruru tomi mai ele, egite ge tabuli palala, isa kama ge tabuli kokovu. 12 Me la iruru isahari ale kama kokora viruru, egiteu ale pou te la maligoma igo kokokovu taia, me etato mahela pepeho te la tiloiloila. 13 Eala moli amuto ge visibitala la matagaga soio tegiteu ele, la valalua me hatavivile ge matagaga ovola veia la vulovulo giteu ale kama kokorale eia kama maroka mai la vulovulo La Tahalo Uru. Mai ale la merera isa te la valalua me hatavivile te La Tahalo Uru, egite veia tegiteu ale pou te la maligoma maie:

  • Eme ale mamavutale, taritigi eme ge hagolo,
  • Eme umalati peho totomu la mavutala mai ale peho,
  • La matagaga te Kraist ge paga veime.
15 Tio, mai alele, eia taritigi pepeho veia amuto ge baumuli tigi amutou te la vulovulo mutou, amuto umala ge pou mai ale paua, eala moli amuto ge pou tataho, teale amuto pouti te la matagaga. 16 Amuto ge raragi tataho veia ge vituria giteu la valalua me hatavivile la gauru te La Tahalo Uru ale taritigi, la vuhula la imamala ale igoie eia kama kokora, la matagaga bakisi ouka, amutou moli. 17 Umala amuto ge pou paua, amuto ge gabutatala tigi la masasagala te La Tahalo Uru soio tamutou, veia amuto ge tilimulia. 18 Umala tai amuto ge liu paua, la vuhula amuto souka igo galolo, eala moli la tia mutou ge volu moli La Kalulu La Marokala. 19 Me la merera ale taritigi oio te la bilau la lotu, amuto ge toi bibibia soio tegiteu e tabarabara mutou, me amuto ge bau bibibi taia veia amuto ge vaisale La Uru mai ele, la tia mutou ge volu sesele la sagegela tavu La Tahalo Uru. 20 Me amuto umala tai ge maila te la tiloiloi la sagegela soata te La Tahalo Uru e Tama gatou, te la isale Iesus Kraist La Uru gatou, veia la gilabu ale mave La Tahalo Uru ge visibitalea soio tamutou, amuto ge vaisale molia ovola.

La pulolou la taulaila

21 Mai amuto roromuliti e Kraist, eia taritigi pepeho veia amuto ge viroromuli baololi tai le amutou lou. 22 Mai amutou e hatavivile roromuliti e Kraist, taritigi pepeho veia amuto ge roromuli tai egiteu e haruarua mutou. 23 La vuhula e Kraist eia mai la obu la lotu, etatou la halalala, eia vimahuli etatou tomi la valalua me hatavivile tetala, me mai tai alele la tahalo eia mamuga e rutula. 24 Me mai tai la valalua la lotu egite roromuli e Kraist, taritigi egite hatavivile tai ge roromuli e haruarua giteu te la merera tomi. 25 Amuto la valalua ge masaga tatavu sesele egiteu e ruturutu mutou ele, mai sesele ale e Kraist masaga tavu sesele la valalua me hatavivile tetala, eia peho robo etatou, 26 veia ge igo maroka la valalua me hatavivile te la lotu tetala mai ele. La merera tetala eia mai la lalu e Kraist vipupuru tataho la lotu tetala ovola, 27 veia ge pulia soio tetala, mai la tahalo eia puli e rutula, eia marasa, eia maroka. 28 Mai ele, eia taritigi pepeho veia amuto la valalua ge gogo pepeho egiteu e ruturutu mutou mai ale amuto gogo rivu lou amutou. La vuhula ale eme baumuli e rutumu, eme mai ale baumuli rivu lou eme. 29 Etato kama koramulia ge gima rivu lou la vovo gatou, eala moli etato vibaumuli tataho lou la vovo gatou. Mai alele e Kraist baumuli tai la lotu tetala. 30 La vuhula eia la obula me etatou la halalala, etato mahuli moli oio tetala. 31 Mai La Buk Tabu Ale Pala eia veia maie “Mai alele la tahalo ge hiliti taro e tamala me tilala, eia ge puli e rutula, egira ge isa moli.” 32 Ale la merera isa eia tikumu sesele, eala moli eia soioge puru seseleti somai te Kraist mai ale eia puli la lotu tetala mai la tahalo eia puli e rutula. 33 Eala moli eia puru somai tegatou tai veia eme la tahalo eme ge togo sesele e rutumu, eme ge gogo molia, baumuli tatahoa, me eme la tavile tai, taritigi eme tai ge togo e haruamu, ge roromuli tataho molia mai ele.

Copyright information for `NAK