Ephesians 6

La pulolou tegatou e tau me latatu

Amutou e gulikiliki, amuto ge roromuli tataho egiteu e tatama mutou, e tatila mutou, ale la tabarila te Kraist soio tamutou veia amuto ge igoa, la vuhula la gauru ale, eia taritigi, eia matata. Me te la tururi te La Tahalo Uru ale pala, eia veia maie “Eme ge togo e tamamu, e tilamu.” Me ale la muluga la tururi te La Tahalo Uru ale eia tauti la vibalavala ovola mai isa ge igo seselea. Me la vibalavala ale eia toia oio vola eia maie “Eme ge pou moli la sagegela, eme ge mahuli tabaa te la mautu taume.”

Eala moli amutou la valalua me hatavivile, taritigi amuto umala ge kahareharea giteu e latatu mutou, egite soukama ge igo tototolo. Amuto ge vibaumuli tataho egiteu, ge tovo tataho egiteu, ge vimari tai legiteu la gauru te La Uru.

Amuto umala mata tototoku te la bilaha

Amuto ge roromuli egiteu e ururu tamutou, ge togo tataho egiteu, amuto ge lolo vulai mai ale amuto loloti e Kraist ele. Amuto kama ge roromuli bulalahu mai ale egite hilome, veia egite ge vei tatahome, ouka. Amuto ge gabutatala veia amutou la bilalaha te Kraist, mai alele amuto ge lolo vulai tataho, ge tilimulia mai ele la masasagala te La Tahalo Uru. Mai isa ge bahame, eme ge tuga moli me la sagegela mai e Kraist moli bahame. Etato ge gabutatala tigia veia La Tahalo Uru ge vibalava etatou tomi te la igogolu ale etato ge igoa, eia kama gabu tikumu isa veia eia uru, me isa lou veia eia bisi.

Eala moli amutou e ururu ale babaha egiteu, taritigi amuto ge togo tai egiteu la bilalaha tamutou, amuto umala baha kahareharea giteu veia egite ge taga amutou. La vuhula La Uru mutou tomi eia oio, eia pou oata te la ilo la lage, me eia kama tabari amutou veia isa eia uru, me isa lou eia bisi.

La galiau me la gata te La Tahalo Uru

10 La tapasi la merera taku soio tamutou eia maie: Amuto ge magiri vagari vikapopo le Kraist, ge vipoke taro te la vaubila te La Tahalo Uru. E Kraist ge la toro mutou te la vaubilale, amuto ge magiri vagari sesele, la vuhula amuto magiri vikapopo me Kraist. 11 Amuto ge sau tola la galiau te La Tahalo Uru, amuto ge magiri vagari, amuto kama ge paririri ale la gima ge kedi tavu amutou te la vaubila. 12 Etato kama vaubi soio te la tahalo la vovo, ouka, etato vaubi soio tegiteu la bilalaha te Satan ale vagari sesele, la karakara tetala, isahari ururu isahari bisisi, egite mou oata te la ilo la lage. Egite visibitala la maligoma omai te la maututula, egite vaubi tai oata veia ge vipou tai la maligoma oata te la ilo la lage. 13 Eala eia taritigi veia amuto ge sau tola la galiau te La Tahalo Uru, eia ge galiau robo amutou, veia mai la haro la vaubila ge sibitala, amuto ge vaubi vagari, isasa kama ge hele. 14 Mai alele amuto ge raragi tataho te la vaubila. Amuto ge kisipou tataho. Mai alele amuto ge lagu tavu moli la vulovulo ale matata, amuto ge raragi tataho te la vaubila soio te Satan. Mai la galiau ge tau robo la magoro mutou, eia mai la vulovulo ale maroka ale tau robo le amutou te la vaubila te Satan. 15 Me la vaha mutou tai ge vagari mai ale amuto ge raragi tataho veia ge hari soio te la vaubila, mai ale amuto raragi veia ge valolo la merera te Kraist ale taritigi, ale etato me La Tahalo Uru kati vipou baa. 16 Eala moli te la haroharo tomi amuto ge tamamasi moli la galiau te La Tahalo Uru, mai la merera tetala ale etato gabu tikumu tomia veia eia sesele. La galiau tetala uru ele, eia ge tau robo la vovo mutou, egiteu la gata ale mata kalulusa la gima labea, eia kama ge tubu te la kabili mutou. 17 Amuto ge gabutatala moli e Kraist, ale eia peho robo amutou, eia rou rivu amutou taro la limale Satan. Mai alele La Tahalo Uru ge tau robo la gama mutou te la vaubila, la paga isa kama ge tubu ovola. Me la merera te La Tahalo Uru ale La Kalulu La Marokala eia veipalatia mutou, amuto ge kamu tavua mai la gata, amuto ge vaubila. 18 Me amuto kama ge maila te la kilaka te la isa La Kalulu La Marokala veia la rova amuto ge savelea eia ge abia mutou. Amuto ge mata kaseka, ge kaka bibibi la visuli te La Tahalo Uru soio tegiteu tomi la valalua me hatavivile tetala.

19 Amuto ge suli tai leau la kilaka te la haro ale La Tahalo Uru ge abiagu la gauru ale omai veia eau ge veipala tataho la valolo ale taritigi te La Tahalo Uru eia tikumu. Amuto ge kaka veia la haro ale ge sibitala, eau kama ge taga, eau ge koramulia ge veipala la merera te Kraist ale tikumu sesele, eia ge tubu. 20 La vuhula eau la bilalaha te Kraist te la igogolu la valolo te la merera tetalale, eala moli eau pou te la luma la kilisi, la sen oioti te la limagu me la vahagu. Mai alele eia taritigi veia amuto ge kaka veia eau ge igo seselea, veia eau ge valolo vagari, veia eau kama ge taga.

La tapasi la merera

21 Amuto soioge masagea veia ge rovi la pulolou taku omai veia eia mave, me egite viligiau mave. Mai alele eau bahati e tabara gatou uru e Titikas, eia isa la bilalaha te La Uru ale taritigi pepeho sesele, 22 me eau bahatia veia eia ge vei matagagea mutou la pulolou tamite me tabarabara gatou ale omai, veia eia ge viteteli lou amutou mai ele, amuto ge mata kaseka lou.

23 Taritigi La Tahalo Uru, e Tama gatou, egira me Iesus Kraist La Uru gatou ge abia mutou la sagegela tetala ale uru. Me oio vola la tia mutou e tabarabaragu tomi oiole ge malilo tataho te Kraist, amuto ge sau tola sesele la merera tetala tomi. Taritigi pepeho tai veia amutou ale rovi La Uru gatou e Iesus Kraist, me amuto masaga seselea, la gilogo te La Tahalo Uru ge pou tamutou tomi, amuto tomi ge tautaulailo vagari tetala, kama ge maila, la kaluvula ge ouka. Kaluvuti.

24 Eau e Pol.

Copyright information for `NAK