Galatians 2

La viputumulila tegite la bilalaha oio e Ierusalem

Tio, eau pou te la igogolu la valolo mai ele la leavala savulusa gete vaa, eau goata lou e Ierusalem, amite me Banabas, e Taitas tai. Eau goata tegiteu ele, la vuhula La Tahalo Uru veipalatiagu veia eau ge goiole. Amite me egite la mulugaluga la lotu goio pou vikapopo, eau vei matagagea giteu la valolo ale taritigi ale eau valolo egiteu la valalua la maligoma ale kama e Iuda ovola. Eau vei matagagea giteu e ururu ele la valolo taku mai ele, la vuhula eau makuku, egite soukama ge barautu la valolo taku veia eia la valolo ale isapolo, la valolo taku uru eau kebo seseleti ovola, egite soukama ge pileau veia eau valolo bububu. Egite soukama veia eau kama tilimuli la merera tomi tamiteu e Iuda. Egite soioge masagea veia ge la tahalo te Kraist eia ge koro tai la vovola mai la merera te Moses alaura somai tamiteu la valalua e Iuda. Eala moli e tarigu bisi e Taitas, eia tai oio, eia la tau Grik, eala moli egite la mulugalugale kama lapua veia eia ge koro la vovola mai la irovilala tamite Iuda, ouka. Sesele, egite la tahalo isapolo isahari goilo tamiteu veia egiteu e tabarabara gatou la valalua te Iesus, eala moli ouka. Egite vagari veia ge koro la vovole Taitas ele. Egite goilo keke moliti te la kivung la lotu veia ge lolo vutia la merera ale taritigi, ale etato pou mai e taitarile Kraist, etato kati pou te la kilisi te la mari papaila te la merera tegiteu e ururu. Egite masagea veia ge lapu rivu lou etatou soio te la kilisi ale tikumu ale, ia? Eala moli eau vagari pepeho veia ge sau tolea mutou la merera la mahulila te Iesus ale sesele, eala eau kama mera gogomea giteu bakisi veia ge egite ge koro lalai la vovole maura e tabara gatou bisi e Taitas ele.

Me oilo vola, egite la mulugaluga te la lotu kama tau isahari lou la merera loata te la valolo taku ale eau valololola. Eala moli eau kama gabu tikumua veia egite uru, ouka. La vuhula La Tahalo Uru kama puhi tigi moli la valalua isahari mai alele veia ge vauru egiteu. Eala moli egite la uru te la lotu vitikumu loua la valolo taku veia eia koramuli. Egite hilo vuti seselea veia La Tahalo Uru turiau veia eau ge valolo egiteu la valalua ale kama koro la vovo giteu, mai sesele lou eia turi e Pita veia eia ge valolo egiteu e Iuda, egiteu ale koro sesele la vovo giteuo. La Tahalo Uru moli ale baha e Pita veia eia ge valolo egiteu ele, eia baha tai eau veia eau ge valolo egiteu ale pou te la maligoma.

Tio, me oio moli ovolale egite taho tolu, e Iakob, e Pita, e Ioanes, egite la sosole la lotu itolu seselele, amila me Banabas vilapu lima tegiteu ele, veia la merera tamiteu ge pou mai alele, egite masaga molia veia amite ge visuli baoli te la igogolu la valolo. Amila ge valolo egiteu ale kama e Iuda, egite pou te la maligoma, me egiteu taho tolu veia ge valolo egiteu la valalua e Iuda, egite ale abiti la irovilala te la vovo giteu. 10 Eala moli egiteu taho tolu ele vagari moliti la paga isasa veia amite ge gabutatala egiteu ale pou la savelela, ge susuli egiteu. Me ale tai ele eau masaga pepehoa veia ge visuli tai soio tegiteu mai ele.

E Pol vimatata lou la vulovulole Pita

11 Eala moli ale e Pita gotalo la mautu e Antiok, eau vitetelia, la vuhula eia ruru, 12 la vuhula eia pou palati tamiteu, eia ali vikapopo la valalua tomi. Eala moli egite la valalua isahari te Iakob guvi, ale gabu tikumu la vulovulo la kiroro la vovo la tahalo, me oio vola egite kama vaali vikapopo legiteu ale kama koro la vovo giteu. Ale egite guvi maie, e Pita kati vaali tomi legiteu ale kama e Iuda, egite kama koro la vovo giteu, la vuhula eia mahela legiteu la valalua te Iakob ele, veia egite souka ge igo totoloa. 13 Goio egite Iuda tomi ale oilo te la lotu te Iesus, egite tilimuli la vulovulo ale halaba te la visigologolola te Pitale, me oilo vola egite viruruti e Banabas tai ele.

14 Eala moli ale eau hiloa veia egite kati tilimuli la gauru ale sesele te la valolo ale taritigi te Iesus, eau goio magiri te la lagu giteu tomi, eau veiale Pita mago “Eme la tau Iuda, eala moli eme palati kamati tilimuli la vulovulole ururu tegatou e Iuda, eme la vulovulomu maiti la tahalo ale logala, eme kamati mai la tau Iuda. Me igo mave eme kama vaali tomi legiteu ale logala veia ge lapu lou egiteu soilo te la vulovulo le ururu tegatou?”

Etatou ge sibitala maroka te la merera te Iesus moli

15 Amiteu, e tila miteu visibitala amiteu oilo te la maratatila e Iuda, kama la maratatila ale isapolo logala, tegiteu la valalua la iruru. 16 Eala moli amite rovitia veia etatou la tahalo la vovo, etato kama sibitala maroka mai te la vagagari gatou ale etato tilimuli sesele la merera tomi me la vulovulo le ururu tomi, ouka. Eala moli etato ge gabu tikumu la merera te Iesus Kraist, ge sau tola molia, ale moli ele etato ge vulo marokala. Etato tomi pala kama rovia e Iesus, amite tai vulo la gabutatalala tamiteu tavua mai amutou ele. Eala igoie etato tomi sau tola vagari la merera tetalale, ale moli ele ge igo maroka etatou, la tilimuli la merera te ururu tai kama ge vimahuli isasa, me la vagagari gatou tai kama ge koramulia ge igo maroka lou etatou.

17 Mai etato gabu tikumu la merera te Kraist veia eia ge vimahuli sesele etatou, eala moli etato ge goio ge vulo liliu lou veia la gauru ale eia kama sesele la vuhula etato kama koro pala muga la vovo gatou, ale etato gabutatala maie, etato soioge veipalatia mai alele veia etato ruruti, eia mai ale la valolo te Iesus eia vitiloti etatoue! Eala moli ale la pauala alele! 18 Mai eau ge toi halaba lou la merera ale eau tau tarotia, eau veipalatia mai alele veia eau la tahalo la iruru sesele. 19 La merera te Moses eia turitiagu la gauru ale pala te La Tahalo Uru, me la gauru alele eia viri. Eala eau poke tarotia, eia kati mahuli oilo la gabutatalala taku. 20 Ale e Iesus peho robo eau te la tauvalautu, eia abi taroti la vulovulogu ale pala. La paga isa oukati lou, e Iesus moli oilo te la gabutatalala taku. Eau sau tola moli la merera te Iesus, eau gabu tikumu molia veia eia e Latu La Tahalo Uru sesele, eia gogoau, eia peho roboau veia ge vimahuliau. 21 Eau kama koramulia ge igo marapa lou la gilogo tetala ale uru ele somai taku. Mai la merera te ururu ge koramulia ge vimahuli etatou, igo mave e Iesus ge peho bulalahu moli letatou?

Copyright information for `NAK