Galatians 3

Egite ge tilimuli la viputumulila te Moses, uka la valolo te Iesus?

E maura miteu e Galesiale! Isa soioge igo pauati le amutou la ilubulubu isasa, ia? Amutou moli ele ale pala amite vei matagaga tataho molia mutou la pilehole Iesus oata te la tauvalautu, eala moli amuto poke taro hari loua! Eau veia ge tahi moli le amutou la tilahi isa sekela maie: Pala La Tahalo Uru sugu tarotia mutou La Kalulu La Marokala, mave, eia abia mutou la vaabila tetala uru ele la vuhula amuto lagu tavu la imoimo la merera tomi te Moses, ia? Ouka. Eia visagege moli le amutou ale amuto roromuli la merera te Iesus ale amite valoloti le amutou ovola. Me igo mave amuto igo paua moliti maie veia la paga ale amuto galutia te la kalulu, amuto veia ge lusi taro loua te la vulovulo la vovo? Mave, la visuli te La Tahalo Uru ale amuto hilotia ale amuto vulo halaba te Kraist pala, kara igoie, la visuli tetala ale uru ele amuto soioge kama gabu tikumua, ia? Ouka, ale eau viteteli moli amutou, eau rovia amuto soioge gabu tikumu seselea. Mave, amuto veia La Tahalo Uru vibalavalava le amutou La Kalulu La Marokala, eia igigo tai la golu la karutula kabili tamutou, la vuhula eia sagege ale amuto tilimuli tataho la merera tomi te Moses, ia? Ouka, ale eia suliti le amutou mai ele, la vuhula amuto tautaulailoti te la valolo ale pala amite valoloti le amutou ovola.

Eia mai moli ale la Buk Tabu Ale Pala eia veitia te Abraham maie “Eia gabu tikumu la merera te La Tahalo Uru, La Uru hilotia, eia veia eia maroka, eia tetalati.” Taritigi amuto ge matagaga veia egite ale gabu tikumu la merera te La Tahalo Uru, egiteu ele e tutubule Abraham moli. Egite ururu ale kekesi La Buk Tabu Ale Pala, egite hilo pala mugatia veia La Tahalo Uru mulimuli ge vimaroka lou la vulovulo la valalua la maligoma te la merera tetala moli. Me mai moli ale La Tahalo Uru vikara pala mugati soio te Abraham mago “Oilo te la hilimu eau ge hilovi isasa ale ge suli la valalua tomi ale kama e Iuda, egite pou te la maligoma.” Ale, etato ge rovia veia egiteu ale gabu tikumu la merera tomi te La Tahalo Uru veia eia sesele, egite ge poga la vibalavala ale uru mai tai e Abraham ele, la tahalo la tautaulailo.

10 Eala moli egiteu ale tovo lalaia veia ge visagege La Tahalo Uru oilo te la tilimuli la imoimo la merera tomi te Moses, La Uru ge vilai egiteu, la vuhula La Buk Tabu Ale Pala eia toi tai loua maie mago “La Tahalo Uru ge vilai egiteu ale kama tilimuli tomi la imoimo la merera tomi te Moses.” Me etato ge boto. 11 Ouka, la merera te Moses kama ge vimahuli etatou veia etato ge maroka, la vuhula La Buk Tabu Ale Pala eia toi loua veia “La tahalo la maroka eia sivuti la mahulila ale eia gabu tikumu la merera te La Uru veia eia sesele.” 12 Eala moli la merera te Moses eia kama la paga ale vahilo letatou La Tahalo Uru veia etato ge gabu tikumua, ouka, la vuhula La Buk Tabu Ale Pala eia toi loua veia “La tahalo ale ge tilimuli tomi moli la merera te Moses, eia ge sivuti la mahulila oilo te la tautaulailo tetala mai alele.”

13 Eala moli e Kraist rou rivu lou etatou taroti la igototolola te La Tahalo Uru ale eia veia ge vilai etatou ale boto te la iroromuli la imoimo la merera tomi te Moses. La vuhula e Kraist, eia abi la muli gatou, La Tahalo Uru vilaitia te la iruru tegatou ale egite katua oata te la tauvalautu, la vuhula La Buk Tabu Ale Pala eia vei tai maie veia “La Tahalo Uru ge vile la tahalo ale egite ge vahilitia oata.” 14 La Tahalo Uru igoti la la gauru mai alele, ale e Iesus peho robo la valalua me hatavivile tomi, la vuhula la masasagala tetala veia oio moli te Kraist Iesus la merera ale taritigi, eia toitia alaura soio te Abraham, eia ge puru somai tai tamutou la valalua me hatavivile ale pou te la maligoma. Eia igoa mai ele veia etato tomi ge koramulia ge sau tola la merera tetala, eia ge visibitala La Kalulu La Marokala somai tegatou mai ale eia veitia pala.

La merera te Moses eia guvi mulimuli

15 Amuto tabarabaragu, eau ge tovo mulia mutou te la vulovulo isasa ale etato rovitia mai te la tilau. La tahalo ge tau la tilau soio te tabarala, egira umala ge polo loua. 16 La Tahalo Uru, eia lova le Abraham la merera tetala ale tikumu veia la vibalavala tetala ale uru ge sibitala tetala me oilo tai te la hilila. Me mai moli ele eia koramulia veia etato ge rovia veia la merera te La Tahalo Uru alele eia puru seseleti somai te Iesus, eia kama tegite la karakara tetala tomi mai ale eia veitia veiaoilo te la hilila, isa ge sibitala ale ge vibalava la valalua me hatavivile te la maututula tomi. 17 Eala moli eau masagea veia amuto ge matagaga veia la merera te La Tahalo Uru alele, eia tabuli pala mugati, me la merera te Moses eia sibitala mulimuli moli te la pokela, mai la leavala salatu vaa savulu tolu poloti eia sibitala. 18 Me ale La Tahalo Uru lovatiale Abraham, la merera ale sibitala mulimuli te la pokelale eia kama koramulia ge tabuli loata ovola veia etato ge balava te la merera te Moses, ouka. La merera ale tikumu la merera moli ale La Tahalo Uru lova pala mugatiale Abraham veia etato tomi ge balava oio vola.

La masova la merera te Moses

19 Tio, mai la merera ale sibitala pala mugati, eia moli tikumu, la vuhula lava La Tahalo Uru tau lou la merera lou te Moses veia ge vikapopo la merera ale pala? La Tahalo Uru gabutatalea veia la leavala usu ge polo muga kabili te la imamala tegite ururu kara te ale la merera tetala ge puru, eia veia ge suli la valalua me hatavivile veia ge toi palea giteu la vuhu la iruru tomi, veia egiteu kama ge paua ovola. La mererale, La Tahalo Uru abia giteu la angelo tetala, egite sigiliale Moses, eia goio abia giteu la valalua me hatavivile e Israel. 20 Eala moli ale La Tahalo Uru lova le Abraham la merera tetala, la tahalo isa lou me e angelo isasa tai kama oio. 21 Mai alele etato koramulia veia ge sivutia veia la merera te Moses eia bisi? Ouka. La merera te Moses eia tikumu, eia loio seseleti te La Uru, eala moli La Tahalo Uru kama vipoua veia eia ge vimahuli etatou. 22 Eala moli taritigi etato ge rovia veia la vulovulo la iruru eia kisiti etatou tomi, mai La Buk Ale Pala eia veitia. Mai alele etato kama koramulia ge suli lou etatou, ouka. La vibalavala te La Tahalo Uru ale eia lovatiale Abraham pala, eia ge puru moli somai tegatou ale e Kraist igo maroka etatou, ale tautaulailo tetala.

23 La imoimo la merera te Moses tomi eia kisiti etatou, kara la matagaga la valolo te Kraist eia sibitalati. 24 La Tahalo Uru vipou la merera te Moses veia eia ge turia gatou la gauru soio te Kraist, veia mai etato ge tautaulailo ovola, etato ge vulo maroka te la isale Kraist ele. 25 Eala ale la matagaga sibitalati, la merera te Moses eia kati kisi robo etatou.

26 Ale etato tautaulailo te Iesus, etato sibitalati mai e latatu La Tahalo Uru sesele. 27 Amuto abiti la vuluhi tetala, eala amuto mai ale kai halabati la vulovulole Iesus ale taritigi ele. 28 Eala amuto umalati ge toi tabaribari amutou veia ale la tau Iuda, ale la tau Grik, me ale la tahalo la vuliti, ale la morivava, me ale la tahalo, eau ge lolo molia, veia egite hatavivile eau kama ge lolo egiteu. Etato visauru moli oilo te la maratatila te Kraist Iesus. 29 Mai eme ge tetala, eme maiti e tubule Abraham ale ge abi sesele la vibalavala te La Tahalo Uru ale eia lovatiala pala.

Copyright information for `NAK