Galatians 4

Me la masova la merera tomi taku eia maie: Etato pou seseleti mai e latatu La Tahalo Uru, la vibalavala te Tama gatou uru ele, etato tomi taholatia. Eala moli mai etato so popou otalo la uluva la merera te Moses, eia so lago roborobo etatou, ale etato so mai moli e guliliki ale soukama uru, eia soukama abi la mulile tamala, eia la bilalaha moli tegite ururu. Egite ururu ge vibaumuli e guliliki ale so bisi mai ele, kara ale eia ge sagaiti sesele. Me etato tai mai moli ele, ale etato soukama sagaiti te la merera te La Tahalo Uru, etato so tilimulimuli moli la masasagala te la vovo mai la vitolola, la malehula. Eala moli ale la imamala puruti ale La Tahalo Uru veia ge visibitala e Latula, eia baha e Kraist veia la sobe e Maria ge taposea, eia tai la tahalo la vovo mai etatou, eia pou otalo te la uluva la merera te ururu mai tai lou etatou. Eala moli eia sibitala veia ge rou rivu lou etatou ale etato so popou te la uluva la merera tomi te ururu ale turi etatou veia etatou la tahalo la iruru. E Iesus sibitala mai alele veia ge puhi tigi etatou mai e tabarabarala sesele, etato tomi ge e latatu La Tahalo Uru sesele. Me etato ge rovi molia mai ele veia etatou e latatu La Tahalo Uru sesele, la vuhula eia sigilitia gatou La Kalulule Latula eia voluti te la gabutatalala tegatou, eia veipalea te la hare gatou, etato toia maie soio tetala mago “Tete, Tete!” Eala etato rovitia veia etatou e latatula, etato kamati pou la kilisi te la vulovulo la vovo ale kama kokora. Me ale eia vagoiloti etatou veia etatou e latatula seseleti, eala etato rovi taia veia eia ge gigi tai etatou oilo te la tabarila te latatula tomi.

E Pol gabu pepeho egiteu e Galesia

Amuto pala kama rovi sesele La Tahalo Uru, amuto gabutatala moli egiteu la papaga mai la taua me la hitu, me egiteu ale kama vagari, egite la golu bububu. Eala moli ale igoie amuto sivuti La Tahalo Uru, mai ale eia gogo amutou, eia lagu tavuti amutoue, igo mave amuto veia ge gotigu rivu lou ge gabu tikumu lou egiteu la golu bububu ale pou bulalahu kama susuli amutou e? Amuto soioge veia ge goilo rivu lou te la kilisi te la vulovulo ale kama kokora te la vovo lou, ia? 10 Amuto gabu tikumu la taio ale halaba, me la poke la leavala ale halaba, veia amuto ge hate saga te la lotu la visigologolola te la imamala tomi ale tikumu tamutou mai alele. Amuto ouka pasi! 11 Eau soioge valolo bulalahu moli amutou, ia?

12 Amuto tabarabaragu, eau kaka gogogo amutou veia amuto ge sovei eau. Amuto pala kama pou la kilisi te la vulovulo miteu e Iuda, me eau la tau Iuda, eau piligi taitia, ale igoie eau mai lou amutoue! Taritigi amuto ge sovei eau, amuto ge pou gale te la kilisi te la vulovulole ururu tamite Iuda, amuto umala ge goilo lou la bigomu aleiele veia ge pou la kilisi lou. Pala eau pou tamutou, amuto baumuli tatahoau, eala eau veia amuto soioge ge gabu tikumu la merera taku. 13 Ale eau valolo pala muga amutou, eau pou tamutou la vuhula la ilea uru bebetoleau. 14 Eau lea, amuto kebo la vibaumulila soio taku. Eau vorati, eala moli amuto kama malago leau, amuto rara tavu moliau mai e angelo isasa ale loata te La Tahalo Uru. Amuto vararapuau mai eau e Kraist Iesus loue! 15 Me ale igoie amuto mai ale bareti lou, amuto kati sagege mai ale pala! Mai ale eau veia, la vulovulo mutou ale pala, ale amuto ge hiloau eau posa vorati, amuto ge vagari veia ge baumuli tatahoau, kara ale amuto ge igo posa tahalo louau. 16 Eala moli igoie amuto vulo sapoloti. Mave, amuto soioge kati masageau, teale eau valolo le amutou la merera ale sesele te Kraist, ia?

17 Egiteu la tahalo la visigologolola, egite vagari veia ge ali la ilo mutou, eala moli egite kama igigoa veia ge suli amutou, ouka. Egite masaga molia veia amuto ge pileau. 18 Ale etato ge gabu tikumu la valolo te la tahalo halaba, mai la valolo tetala ge sesele, eia taritigi moli mai alele. Mai eau tai kama ge oio tamutou, la golu isa ouka, amuto ge laba gele tataho la valolo tomi. Eala moli taritigi amuto ge gabutatala tigi muga la vuhu la vikararala tomi ale amuto ge loloa.

19 Amuto latatugu, eau pala valolo amutou, eau mai ale veipala halaba amutou soilo te la mahulila te Iesus ale halaba. Ale amuto gotigu rivuti lou, eau ge mai ale ge ligi lou ale eau ge veipala halaba lou amutou mai la piligo halaba. Me oio vola, eau soioge ge gabu la iligiligi ale uru oio te la igogolu alele, kara ale la vulovulo mutou ge poga sesele la vulovulole Kraist. 20 Mai eau ge oio tamutou ele! Mai eau ge oiole, eau kamati ge gusia mutou. Mai eau ge oiole, eau ge mera gogoma tataho molia mutou taro la vareagila tamutou ele! Eau ilo buruko sesele le amutou ele.

La tilovo te la tavile uru ilua, e Hagar, e Sera

21 Ioge, amuto isahari ele masagea veia ge beu loua ge pou lou te la uluva la merera te ururu, tio eau veia ge tahi lalai amutou veia amuto rovia tataho la masova la merera tomi te ururu, ka ouka? 22 La masovala eia maie: E tubu miteu e Iuda, e Abraham, e latula ale hatamale ilua, isa eia savua te la bilalaha tetala e Hagar, isa eia savua te rutula sesele e Sera. 23 Ale sibitala bulalahu e latule Hagar moli. Eala moli ale e latule Sera, eia savua, la vuhula La Tahalo Uru toiti la merera ale tikumu soio te Abraham, veia e rutula ge savu e latula. 24 Me ale la tilovo tegatou, etato ge rovia maie: Egirua la tavile iluale e Abraham savua giruale, egira la tilovo te la tilau la mata te La Uru ilua. Mai la merera ale La Tahalo Uru veiale Moses oio la gove uru e Sinai, oio la gale tegite Arab, ale mai la tavile la bilalaha, eia pou te la kilisi te Abraham. Me e latula tai ale eia savua, me egiteu e tutubula ale mulimuli, egite tomi ge mai e Hagar ale pou te la kilisi. 25 Mai e Hagar ele, eia tovoa gatou la gove uru e Sinai, mai tai lou la valalua e Iuda, egite mai ale pou te la kilisi te la merera te Moses.

26 Eala moli egiteu ale tautaulailo te Iesus, la pulolou tegiteu eia isapolo te aleie, la pulolou tegiteu eia mavulaha sesele, eia kama la pulolou la kilisi, ouka. Ale eia tovoa gatou mai e rutule Abraham sesele, e Sera ale visibitala amiteu tomi e tutubula, mai tai lou etatou tomi ale goiloti te Iesus. 27 Mai la merera te La Buk Tabu Ale Pala eia veia maie:

  • Eme ale varirobo ele, ale e latumu ouka,
  • eme ge sagege!
  • Kakusa la sagegela,
  • eme ale soukama gabu la iligi la piligo,
  • la vuhula eme ge pigo.
  • Eme ale varirobo, eme ge pigo pepeho,
  • la giligi giteu e latatumu ge usu,
  • me la tavile ale e haruamu oiole,
  • e latatumu kama ge usu.
28 Me mai moli ele, amutou e tabarabaragu ele, mai e Aisak e latule Abraham eia sibitala moli oilo te la merera ale La Tahalo Uru toiale tamala, mai lou amutou ale balava la merera te La Tahalo Uru ale eia toi taitia soio tamutou ele. 29 Me etato rovia veia e latule Hagar eia vile e maura e latule Abraham sesele, me mai moli ale igoie egiteu ale vagari tavu la merera te Moses, egite vilevile etatou ale tilimuli e Iesus, etato ale sau tolati La Kalulu La Marokala.

30 Me mai La Buk Tabu Ale Pala eia veipala taitia maie “Pitaro la tavile la bilalahale, vikapopo me egira me latula, e latula bisi ele umala ge abi la mulile tamala mai e latula sesele, ale e rutula sesele taposea!” 31 Me oilo vola etato ge rovia veia etato kama abi la mulile latule Hagar, la bilalaha ale pou te la kilisi, veia etato tai ge pou te la kilisi, ouka. Etato mai moli e latule Sera, ale e rutule Abraham sesele, etato pou la balavala, mai e latu La Tahalo Uru sesele.

Copyright information for `NAK