Hebrews 11

La vulovulo la tautaulailo

La vulovulo la tautaulailo, eia mave? Mai eme la tahalo la tautaulailo, la merera ale eme veia eia ge puru, eme ge sau tola seselea, kama ge piligia. La paga ale eme veia eia sesele, eala moli eme soukama hiloa, eme ge toro moli ovola, kama ge silaha. La vulovulo la tautaulailo, eia mai moli ele. Egiteu e ururu tegiteu e Israel alaura, egite usu pou tavu moli la vulovulo la tautaulailo, La Tahalo Uru vei tataho sesele egiteu oio vola. La vulovulo la tautaulailo, etato ge gigia te La Buk Tabu Ale Pala maie:

La vipoupoula

Mai etato ge gabutatala la siloko la vipoupoula, etato tautaulailo te La Tahalo Uru veia oio moli te la vagagari la merera tetala, eia vipou la magasa me la mori tomi. Me eia matagagati mai ele veia la golugolu tomi ale etato igoie rovia, La Uru kama puila la paga ale etato hiloa me la mata gatou, ouka, eia pui molila me la vagagarila sekela ale etato kama hiloa.

E Abel

Mai etato ge gabutatala e Abel, eia la tahalo la tautaulailo sesele, la vaabila tetala soio te La Tahalo Uru eia muga te la vaabila te tuala e Kain. La Tahalo Uru hiloa mai ele veia e Abel, eia abiala la vaabila ale taritigi pepeho, veia eia tau seseleti la ilola soio tetala, tio eia goio vei tataho sesele la vaabila tetala, eia goio toia veia e Abel eia la tahalo ale matata. Me e Abel eia pehoti, eala moli la vulovulola ale taritigi te la tautaulailo tetala, etato gigia te La Buk Tabu Ale Pala, etato rovia, la vulovulola mai ale tovo etatou kara igoie.

E Enok

Mai etato ge gabutatala la tautaulailo te Enok. La Uru puli mahulihuli molia soata tetala, eia kama gabu la pileho. Egite paa mulia, eia oio ouka, la vuhula La Tahalo Uru pulitia soata tetala. Me e Enok, ale eia so popou omai te la maututula, eia la tahalo la tautaulailo sesele, la vulovulolale La Tahalo Uru lege sisigi sesele ovola, eia vei tataho seselea. Mai etato masagea veia La Uru ge lege sisigi tai letatou, taritigi etato ge gabu tikumua veia eia oio mahuli, veia eia ge vibalava egiteu ale vagari tavua. Eala, eia matagaga veia mai etato ge tasuku soio tetala vikapopo me la tautaulailo ale sesele, eia ge lege sisigi letatou.

E Noa

Mai etato ge gabutatala la tautaulailo te Noa. La Uru sibitala tavua, eia vei matagageala veia eia ge sulu sapa egiteu la valalua me hatavivile te la maututula tomi. E Noa gabu tikumua, eia taga, eia goio paha la uaga ale ge vimahuli egiteu la karakara tetala. Eia kama tahi taro la merera te La Uru veia la vilualale eia soukama hiloa, eia soioge kama ge igo seselea. Ouka, eia gabu tikumua, eia roromuli moli La Uru. Me te la tautaulailo te Noa ale taritigi, La Uru hiloa veia la vulovulole Noa, eia muga sesele te la vulovulo giteu la valalua tomi, ale egite tou la merera tetala. La Tahalo Uru hiloa veia e Noa eia la tahalo la tautaulailo, eia goio vagoiloa tetala, eia vimarokea, veia eia ge la tahalo tetala sesele.

E Abraham

Mai etato ge gabutatala la tautaulailo te Abraham. La Uru tolea veia eia ge hiliti taro la mautu tetala, eia ge bula soio la gale malau, ale La Uru mulimuli ge abiala. E Abraham, eia la tahalo la tautaulailo sesele, eia lolo la tilola te La Uru tavua mai ele, eia roromulia, eia hiliti, tuga. Eala moli eia kama rovi la gale ale eia ge goio vola, eia tuga te la tilola te La Uru moli. Eia goio mou mai la mosi oio te la gale isapolo ale La Uru veia ge abiala, eia kama gabutatala papai, la vuhula eia la tahalo la tautaulailo. Eia momou moli te la luma la sel, eia bula vulovulo, mai e latula tai e Isak, me tubula tai mulimuli e Iakob, egite tomi pou la mosi moli. Eala moli egite tomi ele vikapopo le Abraham, La Tahalo Uru vagoilo egiteu tetala veia ge vimaroka egiteu, veia egite tomi ge la tahalo tetala sesele. 10 E Abraham, eia la mautu ouka, eala moli eia taua la ilola te la mautu ale sesele, La Tahalo Uru sekela ilia, veia La Uru mulimuli ge pulia soata te la mahulila ale sesele.

E Sera

11 Mai etato ge gabutatala la tautaulailo ale uru te rutule Abraham tai, e Sera. La Uru veiala veia eia ge savu, eala moli eia uru pepehoti, me eia varirobo tai. Eala moli eia gabu tikumu la merera te La Uru veia eia ge puru sesele, eia goio savu. Eia goio pigo e latu girua me Abraham, la isala e Isak. 12 Eala, eia matagagati tegatou mai ele veia loio moli te haruala e Abraham, eia uru pepehoti, hagagaviti ge peho, egiteu la hilila ale usu sesele goio sibitala. La giligi giteu e tutubula mulimuli eia usu pepeho mai la magasa la mago, mai tai egiteu la matatabu oata te la mori.

Egiteu e ururu tomi ele, egite la tahalo me la tavile la tautaulailo sesele

13 Egiteu e ururu tomi ele, egite sau tola moli la merera te La Uru, egite goio peho, la vavua la merera ale egite sau tolea, egite kamati hiloa. Egite hilo molia te la gabutatalala tegiteu, eia so malau, eia soukama sibitala, eala moli egite sagege moli oio vola. Egite matagaga tai mai ele veia egite mou la mosi moli omai te la maututula, eia kama la mautu tegiteu sesele, egite lobali, la mautu tegiteu sesele soloio. 14 Egiteu ale gabutatala mai ele, la vulovulo giteu eia veipalea veia egite tautaulailo te la mautu tegiteu sesele, ale egite mulimuli ge taholea. 15 Mai egite ge gabutatala rivu soio te la mautu ale egite hiliti tarotia, eia koramulia veia egite ge beua. 16 Eala moli ouka, la gabutatalala tegiteu eia vagari solagu te la mautu ale sesele, eia taritigi pepeho, eia muga tegiteu la maututula ale omai te la magasa, eia oata te la ilo la lage. La Tahalo Uru, eia hilo la vulovulo giteu ale taritigi, eia lege sisigi moli oio vola, me eia kama mahela tai veia egite ge toia soio tetala mago “Eme La Uru taku”, la vuhula eia oio raragiti la mautu tegiteu.

E Abraham lou

17 Mai etato ge gabutatala muga lou la tautaulailo te Abraham. La Tahalo Uru veiala veia eia ge bili e latula e Isak, ge igo la vaabila soio tetala oio vola. Tio La Uru tovo lalai la tautaulailo te Abraham mai ele, eia goio igo seselea, eia visae e latula la riau soata te la poro veia ge bilia. 18 Eala moli pala muga, La Tahalo Uru eia veipalatiale Abraham te latula e Isak mago “Oio te latumu moli, egiteu e tutubumu ge sibitala.” Eia lolotia mai ele, eala moli eia roromuli La Uru, eia veia ge bili e latula, veia ge vaabila soio te La Uru ovola. 19 Eia kama gabutatala papai, la vuhula eia gabu tikumu La Tahalo Uru veia eia koramuli seselea ge vimahuli rivu lou egiteu ale pehoti. Me etato rovia veia e Abraham so varapalapala moli la viso veia ge bili e Isak, La Uru vahilo leia la sip ale ge abi la mulile Isak oata te la poro, eia mai ale vimahuli sesele e latule Abraham taro la pileho, eia mahuli.

E Isak

20 Mai etato ge gabutatala tai la tautaulailo te Isak. Oio moli te la tautaulailo tetala ale uru, e Isak, eia hagagaviti ge peho, eia goio toi la vibalavala soio te latula ilua, e Iakob, e Sau. Me eia matagagati mai ele veia eia gabu tikumu la merera te La Tahalo Uru, la vuhula eia kama toia soio tegirua la merera ale ge puru harari moli, ouka, eia toi la vibalavala ale ge puru mulimulito.

E Iakob

21 Mai etato ge gabutatala tai la tautaulailo te Iakob. Eia hagagaviti ge peho, eia sau la toho tetala, eia goio hiliti soata. Me oio moli te la tautaulailo tetala ale vagari sesele, eia goio lagu tugu, eia lotu tavu La Uru, eia goio toi la vibalavala soio te tubula, e latule Iosep ilua.

E Iosep

22 Mai etato ge gabutatala tai la tautaulailo te Iosep. Eia uru pepehoti, hagagaviti ge peho, eala moli eia tautaulailo vagari te la merera te La Tahalo Uru, eia goio veipala mugatia veia La Uru mulimuli ge puli la valalua e Israel taro la kilisi loio e Gipto. La gabutatalala tetala kama ilua, eia goio veia giteu la merera veia mai egite ge tuga, egite ge bole taro tai la tatuhala loio e Gipto, ge ulai polo seselea oio la mautu tegiteuo.

E tamale Moses, egira me tilala

23 Mai etato ge gabutatala tai la tautaulailo te tamale Moses me tilala. E Parao toitia giteu la valalua e Israel maie veia mai egite ge pigo e latatu giteu ale hatamalemale, egiteu e Gipto ge bili taro egiteu. Eala moli e tilale Moses mira me tamala, egira hilo e latu girua veia eia posa tahalo, egira kamati taga e Parao, egira tautaulailo sesele te La Uru, egira goio tau kokovua la taio itolu, egiteu e Gipto kamati bilia.

E Moses

24 Mai etato ge gabutatala tai la tautaulailo te Moses. Eia so la pepeso, e latule Parao la sobe patua, eia goio sagaiti, eala moli eia kama masagea veia egite ge toi leia veia eia e tubule Parao isa ale e latula la sobe patua. 25 Eia veia ge ligi vikapopo legiteu e tabarabarala la valalua te La Tahalo Uru, egite la valalua e Israel, eia kama masagea veia ge ruru veia ge kisu taro la valalua tetala veia ge pou tataho muga vikapopo legiteu e Gipto ale patua. 26 Eia veia ge gabu la mahelala mai e Kraist vikapopo la valalua te La Uru, eia kama gabu tikumu la vuliti tegiteu e Gipto, la vuhula eia gabutatala sesele solagu te la vibalavala te La Uru soio tegiteu ale tau sesele la ilo giteu soio tetala.

27 Oio te la tautaulailo te Moses ale uru sesele, eia hele taro e Gipto, eia kama taga la igototolola te la mulugaluga, e Parao. Eia vagari moli, la vuhula eia mai ale hilo seseleti La Uru ale la valalua la vovo kama hiloa.

28 Oio te la tautaulailo tetala ale uru sesele tai, e Moses tilimuli tomi la merera te La Uru, eia veia giteu e Israel veia egite ge bubu la kasosole latu la sip oata te la mata la luma tegiteu tomi isasasa. E angelo ale La Uru babahea te la bilili, eia ge polo te la logo, eia ge bili e latatu giteu e Gipto la posolagu, eala moli eia ge hilo la kasoso la sip oio te la mata la luma tegiteu e Israel, eia ge polo sele molia, eia kama ge bili e latatu giteu isa oio vola. 29 Egite hele taro e Gipto, egite polo te la mago ale la isala “e Magegese”, egite polo kabili te la gale la mago ale mamarati, la vuhula egite tautaulailo te La Uru. Egiteu e Gipto ga basimuli egiteu soio, la gale la mago iluale, egira goio visogo tavu lou, egiteu la valalua e Gipto tomi tilomutio.

La imamala te Iosua

30 Mai etato ge gabutatala tai la tautaulailo te la valalua e Israel te la imamala te Iosua. Egite gali tavu la valalua ale mou te la gale ale La Uru abitia giteu e Israel, egite goio polo galili la bigomu la mautu e Ieriko la haro ivitu mai La Uru veitia giteu, goio la bigomu ale uru ele, eia goio tagogoro tomitio.

E Rahab

31 Mai etato ge gabutatala tai la tautaulailo te la tavile la gauru, e Rahab, oio la mautu e Ieriko. Eia suli egirua taho lua ale e Iosua baha taro muga egirua soilo te la mautu veia egira ge kedi soio la mautu e Ieriko ele. Eia suli egirua, eala eia kama vilua vikapopo legiteu la valalua la maligoma tomi ale mou oio la mautu e Ieriko ele.

Egiteu la tahalo me la tavile la tautaulailo te La Buk Tabu Ale Pala, egite mapaiti

32 Me eau ge vei loua mutou lava te la vulovulo la tautaulailo? Eia matagaga tomi moli. Mai eau ge kekesi la veimulipolola tegiteu la tahalo me la tavile la tautaulailo tomi, la buk alele ge malau agi. Egiteu alele, la isa giteu maie:

  • e Gideon,
  • e Barak,
  • e Samson,
  • e Iepta,
  • e Devit,
  • e Samuel,
  • me egiteu la bilalaha tomi te La Uru, ale pala.
33 Egiteu alele, te la tautaulailo moli tegiteu, egite bole la igogolu tomi ale vagari maie:

Isahari, egite bolehoho la maututula isahari ale vagari te la vaubila, egite goio vibaumuli tataho la maututula ale egite bolehohoa, me La Uru eia vibalava egiteu te la igogolu tegiteu ele, mai ale eia veitia giteu ovola.

Isahari, egite poga la laion, la tautaulailo tegiteu kisi la harela, eia kamati barautu egiteu.

34 Isahari, egiteu la valalua la gima te La Uru, egite pigi egiteu sotalo te la havi, eala moli egite kama kauko ovola, egite mai ale igo mate loua.

Isahari, egite vulo taro la gata tegiteu la gima.

Egite isahari ale ga posa maveve, egite goio vahiliti vagari lou la vaubila, egite goio bolehoho la valalua la vaubi mapaiti, mai egiteu la valalua la maligoma ale gali tavu egiteu.

35 Isahari la tahalo me la tavile la tautaulailo, egite gabutatala la iloburukola ale uru pepeho, egite pou tali moli la visuli te La Uru maie:

Egite hatavivile isahari ale e latatu giteu pehoti, La Uru goio vimahuli rivu lou egiteu, abi rivua giteu e latatu giteu ele.

Isahari, la valalua la gima lao tola egiteu, egite viligi gegeru la vovo giteu. Eala moli egite kama gabutatala la hilele, egite peho moli te la viligila ale uru, egite la gima igoa giteu. Egite veia La Uru ge vimahuli rivu lou egiteu te la mahuli rivula ale muga sesele, oata te la ilo la lage.

36 Isahari, la valalua la gima kulumai vulo egiteu, egite lubi vulo tai la vovo giteu, egite gabu la mahelala ale uru pepeho, ale la valalua magiri malelei egiteu te la iligiligi ale uru mai ele.

Isahari lou, la valalua la gima lao tola egiteu, kisi la lima giteu me la vaha giteu la sen, vagoilo egiteu mai ele te la luma la kilisi, koratio.

37 Isahari, la valalua la gima dumu legiteu la uati.

Isahari, la valalua la gima lao tola egiteu, egite abi la so, egite goio barautu lua la kabili giteu.

Isahari, la valalua la gima barautu legiteu la viso la vaubi, egite peho.

Isahari, egite la kulikuli ale taritigi ouka, egite tatuga, egite kisi moli la kulikuli la kau me la kulikuli la mee te la kabili giteu. Egite la uati ouka, la valalua igo gegeru egiteu, viligi pepeho egite.
38 Eala moli la vulovulo giteu la valalua te La Uru, eia maroka, eia muga sesele la vulovulo giteu la valalua te la maututula ale egite vile egiteu.

Isahari, egite hele lahulahu te la hohoi, isahari hele soata la goegove, egite mavuta kokovu te la lulu me te la vavi la magasa.

39 Me egiteu tomi ele, La Uru vei tataho la tautaulailo tegiteu ale egite magiri vagari. Eala moli egite kama sau tola sesele la vavua la merera te La Uru soio tegiteu te la mahulila tegiteu, ale egite so mahulihuli, ouka. 40 La Tahalo Uru eia masagea veia egite ge peho muga, veia egite ge pou tali muga etatou ale ge mulimuli. Eia veia etato tomi ge vikapopo ge sibitala maroka tataho, eia ge vipuru la merera tomi tetala somai tegatou, vikapopo legiteu.

Copyright information for `NAK