Hebrews 12

Etato ge mata moli solagu te Iesus sekela

Etatou ale te Kraist, etato mai ale harari te la vipepepela. Egiteu la tahalo la tautaulailo ale alaura kara igoie, egite mapaiti, egite mai ale malelei, egite magiri galili etatou veia ge hiloa veia etato ge hari tigi, ka ouka. Taritigi etato ge kai taro la papaga ale vitikumu la kabili gatou, mai la vulovulo la iruru ale kisi tola etatou, etato ge hari tigi te la vipepepela, ale e Kraist vipou etatou ovola, etato kama ge geho. Taritigi tai veia etato ge vagari veia ge mata moli solagu te Iesus sekela. Eia la vuhu la lotu sesele tegatou, eia visibitala la tautaulailo tegatou, me eia ge vitapasi tai la igogolu tetalale, eia ge vimaroka etatou tomi ale tetala. Eia gabutatala moli la sagegela uru ale mulimuli ge puru oio tetala, eia goio poga tavu la iligiligi oata te la tauvalautu. Eia kama gabutatala la mahelala ovola, eia gabu muga la iligiligi mai ele, mulimuli eia goio pou la pulolou la uru oio te la bali La Tahalo Uru, te la galela e gata.

La Tahalo Uru eia viteteli etatou veia ge vimatata la vulovulo gatou

Taritigi amuto ge gabutatala la tautaulailo te Iesus, ale eia magiri vagari te la tahivilela tegiteu la valalua la iruru. Mai amuto ge gabutatala vagaria mai ele, amuto kama ge maveve veia ge peho posa, amuto ge vagari moli. Eia sesele, amuto vaubi vagariti soio te la vulovulo la iruru, eala moli la kasoso mutou souka pagegele mai e Kraist. Mave, amuto soioge vautila la merera te La Uru te La Buk Tabu Ale Pala, ale eia karasuku amutou mai e latatula sesele? Te la merera alele, La Uru eia veia gatou maie:

 • Latugu, eme umala ge gabutatala
 • la vitetelila te La Uru
 • veia eia la golu bulalahu.
 • Umala eme ge ilo buruko mai eia ge vilaime
 • te la iruru ale eme igotia.
 • La vuhula, mai La Uru ge gogome
 • veia eme tetala seseleti, ale eia ge vilaime.
 • Mai eia ge gabutatalea veia eme mai e latula sesele,
 • tiele eia ge mai ale lubi vulome
 • veia ge vitetelime mai ele.
 • Amuto ge magiri vagari te la iligiligi veia eia mai la vitetelila te La Tahalo Uru soio tamutou, ale eia igoti amutou mai e latatula sesele. Etato tomi te la bibisi gatou, etato gabu la vitetelila te tama gatou. Mai eme kama gabu la iligiligi te la vitetelila, ale eia veipalea mai ele veia e tilamu mai ale savume te la gauru, eme mai e guliliki ale e tamala ouka. Etato tomi e tama gatou te la vovo oio, egite viteteli etatou te la bibisi gatou, etato togo tai egiteu oio vola. Mai etato togo tatahoti e tama gatou te la vovo mai ele, taritigi pepeho tai veia etato ge roromuli tataho e tama gatou te la kalulu, etato ge sau tola la mahulila ale sesele. 10 Egiteu e tatama gatou, egite viteteli etatou te la bibisi gatou mai la gabutatalala tegiteu moli, eala moli La Tahalo Uru eia viteteli etatou te la vulovulola ale maroka, veia etato ge sibitala maroka mai eia. 11 La vitetelila, eia la paga isa, eia ligi pasi, etato kama sagege ovola. Eala moli mulimuli etato ge hiloa veia la vavuala ale sesele eia sibitalati, mai la gilogo me la vulovulo ale matata, eia ge kusi tataho te la mahulila tegatou isasa, ale La Uru viteteli etatou.

  Etato ge magiri vagari

  12 Taritigi la lima mutou ge sau tola vagari lou te la igogolu te Kraist. Taritigi tai veia amuto ge magiri vagari te la isala. 13 Mata tigi la gauru ale matata, mai la merera te Kraist moli sekela, amuto ge mulimulia. Mai amuto ge polo tataho mai ele, tio la vaha mutou ale oba, eia ge vagari lou. Tuga tigi, la vaha mutou soukama peru, amuto ge tuga suka.

  14 Amuto ge vagari veia amuto ge vipuhi tigi me egiteu la valalua tomi. Taritigi la vulovulo mutou ge maroka tai. Mai amuto kama ge maroka, amuto kama ge hilo La Uru. 15 Amuto ge vibaumuli tigi amutou tomi veia isa tamutou umala ge galo te la vibalavala te la gilogo te La Tahalo Uru soio tamutou. Amuto ge vibaumuli tigi tai veia isa tamutou umala ge vulo mai la obu ale kama kokora, eia soukama ge kusi kabili tamutou, ge igo gegeru amutou usu. 16 Isa tamutou umala ge tilimuli la vulovulo ale kama kokora. Isa tai umala ge kisu taro La Uru mai e Sau alaura. E maura vitolo, eia goio sugu taro bububu moli la vibalavala te la pulolou la posolagu, e tarila e Iakob lotola la ilali. 17 La veimulipolola alele, etato tomi rovia. Mulimuli e Sau goio gabutatala rivu lou, eia tali tavu e tamala veia ge abi rivu la vibalavala tetala, eala moli oukati. Eia kama koramulia ge vulo la gabutatalala te tamala, e tamala goio kisu taroa, eia kati toi la vibalavala soio tetala, e maura galo.

  Etato mai ale magiri te la vai la gove ale maroka, e Saion

  18 Etato igoie mai ale magiri la sagegela te la vai la gove ale maroka e Saion. Etato kama mai egiteu e Israel alaura, ale egite magiri la tilaga oio te la vai la gove e Sinai.

  La gove e Sinai, eia la gove ale otalo te la magasa, eia kama la gove la irovilala mai te la igogolu te la kalulu, mai e Sinai.

  La gove e Sinai, eia karerere, egite Israel tagea.

  Oio vola la maligoma, la gauku, la hura, eia magiri, eia kama kokora sesele.

  19 Oio vola, egite lolo la vaivai eia tali, egite goio lolo la golu La Uru eia vikara, egite tali tavua veia eia ge makovu, 20 la vuhula la merera tetala eia tikumu bara, egite kama koramulia, ale eia veia giteu maie “La gove alele, eia maroka. Mai la tahalo isasa eia ge toa ovola, veia mai la bolo isa tai ge toa ovola, amuto ge dumula la uati, eia ge peho.”

  21 E Moses tai hiloa, eia taga pepeho, eia goio vikara maie mago “Eau taga pepeho, la vovogu pariri moliti.”

  22 Eala moli la gove ale etato igoie mai ale magiri ovola, eia la gove e Saion. La mautu sesele te La Tahalo Uru, e Ierusalem ale maroka, eia magiri oio vola. Eia oata la ilo la lage, eia la mautu te La Tahalo Uru, ale eia moli sekela mahuli.

  Oio te la mautu te La Uru, amuto magiri vikapopo legiteu la angelo mapaiti sesele, egite magiri moli la sagegela oio te la lagu La Uru.

  23 Oio te la mautu alele, la valalua la lotu te La Uru sesele egite pou vikapopo ovola, eia mai ale vauru tomi egiteu mai la posolagu, eia kekesi tola tomiti la isaisa giteu.

  Oio tai te la mautu alele, amuto pogati La Tahalo Uru, eia ge mata muli la vulovulo la valalua tomi.

  Oio tai te la mautu alele, amuto pogati la kalulu giteu la valalua tomi te La Uru, egiteu ale pehoti alaura kara igoie, La Uru eia vimarokati egiteu.

  24 Oio tai te la mautu alele, amuto pogati e Iesus, eia ale magiri kabili tegatou me La Tahalo Uru, veia ge vahari la merera ale halaba eia ge vimahuli etatou.

  Oio te la mautu alele, amuto pogati la kasosole Iesus ale eia lugu robo letatou ovola, la kasosolale eia veipala la merera ale halaba te La Uru. La merera ale halabale, eia la merera la mahuli. Eia kama mai la merera ale loio te la kasosole Abel mai La Buk Tabu Ale Pala veia la kasosole Abel eia mai ale tola soio te La Uru veia eia koli la iruru te tuala ale eia bilia. La kasosole Iesus eia kama mai ele. La kasosole Abel, eia veipala moli la pileho, eala moli la kasosole Iesus eia taritigi pepeho, eia veipala la gilogo te La Tahalo Uru.

  Etato ge vibaumuli tigi etatou

  25 La tahalo ale vikara soio tamutou, eia La Uru moli e Kraist, eala eia taritigi pepeho veia amuto ge vibaumuli tigi amutou veia amuto tomi ge roromulia. Egiteu e Israel alaura, egite tou la merera te La Uru ale e Moses veia giteu, egite peho tomi, isa kama mahuli utu. Eala moli igoie, amuto kama lolo la merera te la tahalo la vovo, mai egiteu ele. Amuto lolo seseleti la golu La Uru ale tali loata te la mori. Eala eia taritigi pepeho veia etato ge matagaga veia mai etato ge tou la merera tetala ale tikumu ele, etato tai ge peho, isa kama ge hele. 26 Alaura, La Uru eia vikara loata te la gove e Sinai, la golula lugu la magasa tomi. Eala moli eia veitia gatou maie “Eau mulimuli ge lugu lou la magasa, me la mori tai ale loata eau ge lugua.” 27 Me te la merera alele, eia mai ale toitia veia eia ge lugu taro tomi egiteu la papaga ale kama magiri vagari, mai egite la golu bulalahu moli te la maututula. Egiteu la papaga moli ale sesele, egite ge magiri. 28 Tio me eia matagagati mai ele veia la mautu ale eia ababia gatou, eia la paga ale sesele te la kalulu, eia kama ge taumu, eia ge magiri vagari moli. Taritigi etato ge vaisale pepeho La Tahalo Uru, etato ge lotu tavua, etato ge togo seselea. 29 La vuhula La Uru gatou eia mai la havi, eia ge selu taro egiteu tomi ale kama taritigi.

  Copyright information for `NAK