Hebrews 13

Etato ge vipuhi tigi

Taritigi amuto ge vipuhi tigi te la haroharo tomi. Amuto ge vitau me tabara sesele te la lotu te Kraist. Taritigi amuto ge rara tavu tai egiteu la mosi ale guvi tavu amutou, umala vaula la vulovulo alele. Pala, egiteu la valalua isahari te La Tahalo Uru, egite vibaumuli egiteu la angelo isahari, egite kama rovia veia egiteu la tahalo la vovo moli. Taritigi tai veia amuto ge gabutatala egiteu ale te Kraist, egite pou te la luma la kilisi. Egite oio ligi, taritigi amuto tai, amuto ge ligi vikapopo legiteu. Gabutatala tai egiteu ale la valalua la gima igo gegeru egiteu. Egite ligi, taritigi amutou tai ge ligi vikapopo legiteu.

Taritigi amuto ge togo la pulolou tegiteu ale tau me rutu, umala igo gegegeru la taulaila, la vuhula La Tahalo Uru eia ge vilai sesele egiteu ale egite mata bulakalaka, egiteu ale ovovo, egiteu tai ale taulai sasasaro. Umala gabu tikumu la uati veia ge hari olu la vuliti te la mahulila tamutou te la vovo. Amuto umala ge gabutatala papai, amuto ge sagege moli la uati me la ilali bakisi ale amuto taholea. La vuhula La Tahalo Uru moli, eia ge vibaumuli amutou, mai la merera tetala ale eia veia gatou maie:

  • Eau kama ge hele taro amutou ale taku.
  • Eau kama ge piligi taro amutou.
Eala eia koramulia veia etato ge vagari moli, etato ge vikara maie mago:

  • La Uru, eia susuli eau.
  • Eau kama ge pariri.
  • Eau kama ge taga la valalua.

Etato ge mulimuli la vulovulo giteu la bilalaha te Kraist

Taritigi amuto ge gabutatala egiteu la mulugaluga tamutou, egiteu la bilalaha te Kraist ale pala egite veitia mutou la merera te La Tahalo Uru. Amuto ge hilo la vavua la valolo giteu ele, amuto ge sovei la vulovulo giteu ale egite tautaulailo vagari te Kraist.

La vulovulole Iesus Kraist, eia kama vuvulo. Alalavi, igoie, galigeli, kara ale mulimuli, la vulovulola eia visauru moli. Eala amuto umala ge mata sosoli egiteu la valalua la visigologolola veia egite ge tutugolo amutou, amuto ge ruru soio te la vimari tomi ale isapolo, ale kama te Kraist sesele. Mai la vimari te la irovilala tomi te la lotu, ale egite karasuku etatou ovola veia etato ge gabu tikumua, mai la ilali isahari ale ge igo la rivu gatou ovola, mai la vimari tai ale mave ale mave, la merera tomi alele eia kama ge vimahuli la kalulu giteu ale mulimuli.

La vaabila ale La Tahalo Uru masagea

10 Etatou ale te Kraist, etato tahola la luma la lotu isa sekela moli ale sesele, me la poro la vaabila oilo vola tai isa sekela moli. Me la vaabila ale tabuli oata te la poro, eia pigi robo etatou moli ale te Kraist. La vaabila alele, eia kama tegiteu ale gabu tikumu la lotu tegiteu e Iuda.

11 Te la lotu tegiteu e Iuda, la mulugaluga tegiteu e pris, eia ge abi la kasoso giteu la kalia ale egite bilia, eia ge vaharia soilo te La Baa Ale Maroka Viruru oilo te la luma la lotu, veia la kasoso alele eia ge pigi robo la iruru tomi te la valalua. Eala moli la vovo giteu la kalia ale egiteu bilitia, egite ge bolea sogala la mautu, egite ge selu taroa. 12 Mai e Iesus tai, egite lao tolea, egite lapua sogala la mautu, egite bilia oio te la matapiro la mautu e Ierusalem, la valalua e Iuda toutia. Eia gabu la iligiligi ale uru sesele, veia la kasosola ge pagegele, eia ge pigi robo etatou tomi ale tetala, eia ge vimaroka etatou. 13 Eala eia koramuli seselea veia etatou tai ale tetala ge pou logala la mautu mai e Kraist, veia etato ale tetala ge gabu suli eia te la mahelala ale eia gabutia. 14 La vuhula, la mautu ale etato mou ovola, eia kama la golu sesele, eia kama ge magiri tabaa. Etato so mamata solagu te la mautu ale sesele, eia ge sibitala mulimuli.

15 E Iesus, eia ge suli la lotu tegatou, etato ge vaisale bibibi La Tahalo Uru, mai la vaabila tegatou ale maroka soio tetala. Etato ge vaisale bibibi molia mai ele veia eia sekela moli La Uru, me etatou la valalua me hatavivile tetala sesele. 16 Me la vaabila isa lou tai ale La Tahalo Uru masaga pepehoa, amuto umala ge vaula, ale amuto ge mulimuli la vulovulo la mutelela, me amuto ge suli tai egiteu la valalua ale pou la savelela.

17 Taritigi amuto ge mulimuli tataho la merera tegiteu la mulugaluga tamutou, amuto ge roromuli egite. Egite kama vibaumuli bulalahu amutou, La Tahalo Uru moli mata mulimuli la igogolu tegiteu, eala egite igogolu tataho. Amuto ge roromuli tataho egiteu, egite ge sagege pepeho la igogolu tegiteu mai ele, egite kama ge ligi la vulovulo mutou. Mai amuto ge vareagi, la pulolou tamutou kama ge taritigi, la vareagila eia kama ge suli amutou.

La kilaka la visuli

18 Eau kaka gogogo amutou, veia amuto ge pou te la kilaka, veia amuto ge sau tola amiteu la tahalo la vibaumuli te la lotu te Kraist oio te la kilaka tamutou ele. Amite kama gabutatala papai te la igogolu tamiteu, amite tovo lalai vagari veia ge pou tigi, la iruru ouka. 19 Eala, eiau tai ale kekesi la buk ale, eau kaka gogogo vagari amutou veia amuto ge kaka La Tahalo Uru veia eia ge vahari harari rivuau somai tamutou, etato ge vikapopo lou.

20 Taritigi pepeho tai veia La Tahalo Uru ale sau tola etatou te la pulolou ale taritigi, eia ge vauru la gabutatalala me la tautaulailo ale taritigi soio tamutou, veia etato tomi ge igogolu tataho mai la masasagala tetala sesele. La vagagari la kasosole Latula ale sau tola la merera la mahuli tetala ale kama ge kaluvu, eia vimahuli rivu lou La Uru gatou e Kraist taro la pileho veia eia ge vibaumuli tataho etatou ale tetala. Taritigi tai veia La Tahalo Uru ge igogolu oilo te la tia mutou veia ge visibitala la vulovulo tomi ale taritigi, eia ge lege sisigi le amutou oio vola. La merera tomi alele, eau kakea te la isale Iesus Kraist, tetala ge la vaisalela ale uru sesele, la kaluvula ge ouka. Amen.

La tapasi la merera

22 Amuto tabarabaragu, taritigi amuto ge gabu tikumu la merera tomi ale eau veitia mutou te la kekesi taku ele, la vuhula la merera taku ele, eia kama malau, eia boto moli.

23 Taritigi amuto ge matagaga veia e tabara gatou e Timoti, eia kati pou te la luma la kilisi, egite lubetia. Mai eia ge gomai hari taku, soioge amila tomi ge hari lalai amutou.

24 Amuto ge laharoa giteu la mulugaluga tomi te la lotu te Kraist, me la valalua me hatavivile tomi tai ale tetala. Egiteu e tabarabara gatou te la isale Kraist ale pou oio la gale e Itali, egite tai toi la haro sesele soio tamutou. 25 La gilogo te La Tahalo Uru eia ge pou tamutou tomi. La vikararala taku bakisi eala moli ele, kaluvuti.

Copyright information for `NAK