Hebrews 3

E Iesus eia uru tegirua me Moses

Amuto tabarabaragu ale maroka, amutou ale La Uru tolati amutou veia amuto mulimuli ge pou oata tetala sesele, eau masagea veia la gabutatalala tamutou ge magiri vagari te Iesus, eia e pris ale uru, La Tahalo Uru baha taroa somai veia eia ge sau tola la lotu tegatou. La igogolu tomi aleie, e Tamala hilovitia oio vola, eia igo sesele tomitia mai tai e Moses pala, ale eia vibaumuli tataho la valalua me hatavivile te La Uru. Eala moli e Iesus, eia uru tegirua me Moses. Mai la vikarara la tilovo tegiruale, mai la tahalo isasa ge tigi la luma ale taritigi pepeho, la valalua ge hiloa, egite kama ge vei tataho la lumale, ouka, egite ge vei tataho moli la tahalo ale tigia. Mai e Iesus, eia tigi la luma te La Tahalo Uru, mai la pulolou la matagagala tegatou la valalua tetala, eala moli e Moses, eia mai la sosole moli oilo vola. Eala eia matagagati mai ele veia e Iesus moli, eia uru tegirua me Moses. Eia sesele, La Uru vipou la papaga tomi, me la luma tetalale, eia sesele tigia. Me oio te la luma tetalale, e Moses igogolu tataho mai la bilalaha sesele. Eia veipala muga la merera te La Uru ale mulimuli sibitala matagagati oio te Iesus. Eala moli mai e Kraist, eia igogolu tataho pasi mai la masasagala te Tamala sesele, eia la mulugaluga tegatou la bilalaha tomi ale igogolu oio te la luma te Tamala. Mai etato ge magiri vagari veia la merera tetala eia ge puru sesele somai tegatou, ale eia veia eia ge vimahuli sesele etatou, tio eia ge sau tola etatou, etato ge magiri mai la luma tetala.

La tahalo la vareagila eia kama ge goilo te la pulolou la mailala te La Uru

Mai la vikararala te La Kalulu La Marokala eia vei loua maie:

 • Gageie, mai amuto ge lolo La Uru ge vikara,
 • amuto umala ge lolo tataroa,
 • mai egiteu e tutubu mutou alaura,
 • te la imamala la vareagila tegiteu.
 • Egiteu hele taro la pulolou la kilisi oio e Gipto,
 • egite goio lolo taro la merera te La Uru,
 • egite bula vulovulo te la hohoi la leavala savulu vaa,
 • eme tovo lalai egiteu mai ele.
 • Egite igo susuku la vareagila tegiteu mai ele
 • somai taku, eau suli tatataho egiteu,
 • egite kama gabu tikumu la visuli taku
 • ale taritigi tavu egiteu.
 • 10 
 • Eala eau pala igo totolo egiteu
 • e tutubu mutou ele, eau vikara soio tegiteu maie
 • “Egite kama gabu tikumuau bakisi,
 • egite kama rovi la gauru taku.”
 • 11  Eala eau goio toi la merera ale tikumu maie “Egite kamati ge goilo te la pulolou la mailala taku.”

  Etato umala ge lolo taro la merera te La Uru mai egiteu e Israel

  12 Amuto tabarabaragu, amuto ge mata rara, la gabutatalala ale kama kokora soukama ge viruru rivu lou amutou, amuto soukama ge kisu taroau, La Tahalo Uru, ale eau sekela moli magiri. 13 Amuto umala ge mai ele. Eala moli amuto ge viteteli baoli lou amutou te la haroharo tomi, mai la merera te La Buk Tabu Ale Pala eau toitia oata veia “gageie” amuto ge lolo La Uru. Mai amuto ge igo seselea mai ele, la vulovulo ale kama kokora eia kama ge vitilo amutou, amuto kama ge poke taroau. 14 Mai etato ge sau tola moli la vikararala te La Uru ale etato loloa palati mai ele, kara te la tapasila, tio etato koramulia ge pou sesele mai e taitarile Kraist. 15 Mai la merera te Devit te La Buk Tabu Ale Pala ale eau toi palatia oatale:

  • Gageie, mai amuto ge lolo La Uru ge vikara,
  • amuto umala ge lolo tataroa,
  • mai egiteu e tutubu mutou alaura,
  • te la imamala la vareagila tegiteu.
  16 Me egiteu la tahalo la vareagila ale lolo taro la merera te La Uru, egiteu ere? Egiteu tomi moli ale e Moses puli taro egiteu loio e Gipto. 17 Me egiteu moli ele, egite vahiliti la igototolola te La Uru te la vulovulo giteu ale kama kokorale. La igototolola tetala eia tabuli oio tegiteu la leavala savulu vaa, egite pou tavu moli la iruru, egite tomi peho, la vovo giteu tomi parara bulalahu moli te la hohoi, egite kora. 18 Me oio moli tegiteu la valalua la vareagila alele, La Uru toiti la merera ale tikumu maie:

  • Egite kamati ge goilo te la pulolou la mailala taku.
  19 Eala etato matagagati mai ele veia egite kama koramulia veia ge goilo te la pulolou la balavala tetalale, la vuhula egite kama tau la ilo giteu soio tetala, egite vareagagi moli.

  Copyright information for `NAK