Hebrews 5

E Iesus, eia e pris ale uru tegatou, eia koramuli seselea ge vimahuli etatou

La tabari la igogolu soio te la mulugaluga tegiteu e pris, eia maie: La Tahalo Uru ge hilovi isa la tahalo, eia ge magiri kabili te La Uru me la valalua, eia ge ababi la vaabila tegiteu la valalua soilo te la luma la lotu. Eia ge rou rivu lou egiteu mai ele taro la kolibarala te La Uru te la vulovulo giteu ale kama kokora.

Me eia matagagati mai ele veia La Uru, eia vipou la tahalo la iruru mai tai etatou, te la igogolu aleie, eala e pris tai ele, eia koramulia ge gogo etatou ale paua, ale etato igigo la iruru. Eia rou rivu lou etatou vikapopo tai leia, la vuhula eia tai la tahalo la iruru, eia kama magiri vagari.

Me eia matagaga tai veia la tahalo isasa kama ge vauru rivu lou eia veia eia ge la mulugaluga tegiteu e pris, ouka. La Tahalo Uru sekela moli eia ge hilovi tavua, mai sesele alaura te la imamala te Moses, eia tola e Aron te la igogolu alele. Me eia matagaga tai mai ele veia e Kraist kama vauru rivu lou eia veia eia ge pou mai la mulugaluga tegiteu e pris, ouka. La Tahalo Uru moli vaurua, ale eia veiala mago:

  • Eme e Latugu.
  • Igoie eau veipalati eme.
Me oio te la merera isa lou tai te La Buk Tabu Ale Pala, La Uru eia veia maie:

  • Eau vipoutime te la igogolule pris,
  • eme ge sau tola la igogolu aleie kara mulimuli,
  • la kaluvula ge ouka.
  • Eme e pris ale uru sesele mai e Melkisedek alaura.
E Iesus, eia uru mai ele, eala moli etato tomi rovitia veia te la pulolou tetala pala omai te la maututula, eia tali tavu e Tamala me la kilaka ale vagari pepeho sesele veia eia ge vimahulia taro la pileho. Me e Tamala loloa, la vuhula e Iesus eia la tahalo la tilogo sesele tavu La Uru. Eia e Latula sesele, eala moli e Tamala vipoua te la iligiligi, e Iesus goio igo seselea, eia roromuli tataho e Tamala. E Tamala hiloa mai ele veia e Latula eia la tahalo sesele, eia goio vipoua veia eia ge la vuhu la mahulila sesele tegatou tomi ale roromulia. 10 Eia toitia veia eia ge e pris ale uru mai e Melkisedek, ale eia e pris ale uru alaura te la imamala te Abraham.

Etato umala ge mai la pepeso ale kama koramuli la ilali ale vagari

11 Eau la merera usu lou te Melkisedek mirua me Kraist ele veia ge vimari le amutou ovola, eala moli eia vagari pasi veia eau ge lubea mutou, la vuhula amuto kama abi tigi la vimari. 12 Amuto pou la leavala usuti te la matagaga te Kraist, eia koramuli seselea veia amuto tomi ge vimari lou egiteu ale isapolo ovola. Eala moli ouka, amuto pou moli la savelela te la kalulu mutou, koramuli isa ge vimari halaba lou le amutou la siloko la vimari te la gauru te Kraist. Amuto koramuli moli la susu, amuto kama koramuli la ilali ale vagari. 13 Mai eme so sususu, eia matagagati mai ele veia eme so la pepeso, eme kama koramulia ge hilovi tigi la gauru ale taritigi me la gauru ale kama kokora. 14 Eala moli la ilali ale vagari, mai la merera te La Uru ale tikumu, eia koramuli sesele egiteu ale sagaititi te la merera te La Uru, egiteu ale pou tavu moli la vulovulole Kraist veia egite ge koramulia ge hilovi tigi mai ele la gauru ale taritigi me la gauru ale kama kokora.

Copyright information for `NAK