James 2

Etato umala ge toi tabaribari la valalua me hatavivile

Amuto tabarabaragu, etatou ale gabu tikumu e Iesus Kraist, eia kama taritigi veia etato ge toi tabaribari la valalua me hatavivile veia isahari taritigi, isahari ouka. Mai la tahalo la vuliti isasa eia ge lotu tomi le amutou, me amuto hiloa eia tokoromo tataho. Mai tai la morivava isa eia guvi veia ge lotu tomi le amutou, me amuto hiloa la lavalava tetala eia masile kurakura lalahu. Mai amuto ge togo la tahalo la vuliti, amuto ge veiala mago “Male, eme ge pou la pulolou ale taritigi ele” me amuto goio ge vei louale maura la morivava mago “Eme ge magiri gale” uka “Eme pou otalo la magasale”, ale amuto ruruti, la vuhula amuto toi tabariti lou la valalua mai ele, amuto mata muliti la vulovulo la valalua, eala moli la gabutatalala tamutou eia kama taritigi, eia kama kokora.

Amuto tabarabaragu, amuto ge laba gele tavuau! La Tahalo Uru visati legiteu la valalua la morivava veia egite ge tahola la vuliti mai la merera tetala. La merera tetalale, mai egite ge toro ovola, egite ge pou la balavala te la pulolou la matagagala tetala mai la merera tetala eia vei seseletia, mai etatou ale puhi tigi sesele La Tahalo Uru. La Tahalo Uru, eia ge vauru egiteu la morivava mai ele, eala moli amuto la valalua goio vile mumugu lou egiteu! Hiloa, egiteu ale viligi amutou, egite visigolo amutou te la merera tomi tegiteu, egiteu alele la valalua la vuliti moli! Egiteu la tahalo la vuliti moli eiala vikara barea la isa la riau tegatou e Kraist ale amuto abiti la vuluhi te la isala. Mai amuto ge roromuli la merera te La Tahalo Uru te La Buk Tabu Ale Pala, la merera ale tikumu ale, eia veia maie “Eme ge gogo e tabaramu mai ale eme gogo rivu lou emei.” La merera alele, mai eme roromulia, ale eme la tahalo sesele, eme kama ruru. Eala moli mai eme ge toi tabaribari la valalua me hatavivile, ale eme ruruti, eme poloti la merera te La Tahalo Uru. 10 Ale eme ge polo la tururi tetala isa moli mai ele, ale eme mai ale boruti, La Tahalo Uru ge vilai eme mai ale eme poloti la merera tetala tomi. 11 La vuhula eia toi la merera usu somai tegatou, mai umala ovo tataro le tabaramu e rutula, umala bilibili, la merera tomi moli mai ele. Mai eme ge pou tataho te la taulaila, eala moli eme bili e tabaramu, alele eme la tahalo la iruru, me la merera ale eme kama poloa eia kama ge vimahulime, ale moli eme polotia eia ge vitilome, eme ge vilua.

12 Taritigi la vulovulo mutou tomi, la merera tomi tai tamutou, eia ge taritigi moli mai sesele la vulovulo la tahalo ale pou te la matagaga, mai la vulovulo la tahalo ale rovitia veia mulimuli La Tahalo Uru ge mata muli la vulovulo gatou tomi oio te la matagaga tetala ale uru. 13 Mai eme kama rovi la gilogo, La Tahalo Uru kama ge gogo emei. Eala moli mai eme la tahalo la gilogo sesele, ale La Tahalo Uru ge gogome, eia kamati ge kolia soio taume mai la iruru tomi ale eme igotia, ale eme poloti la merera tetala.

La tahalo te Kraist ale kama rovi la gilogo, eia lotu bulalahu moli

14 Amuto tabarabaragu, mai isa tamutou eia veia eia tautaulailo te Kraist, eala moli eia kama suli tigi egiteu la valalua me hatavivile tomi, la lotu tetala eia la golu bulalahu moli. La merera tetala ale eia veia eia tautaulailo te Kraist, ale la golu bulalahu, eia kama ge vimahulia. 15 Mai egite la valalua me hatavivile te Kraist isahari oio, egite pou la savelela, la lavalava ouka, la ilali ouka, 16 ale eia kama koramulia veia eme ge veia giteu mago “Amuto tuga, amuto ge baumuli tigi amutou, amuto souka lea!” Mai etato ge vikara bulalahu mai ele, etato toi bulalahu la vikararala ale taritigi soio tegiteu, eala moli etato kama ge suli egiteu bakisi la ilali me la kulikuli, ale etato galo seseleti. 17 Mai eme veia eme la tahalo la tautaulailo, eala moli eme kama suli egiteu e tabarabaramu, tiele la tautaulailo taume te Kraist eia la golu bulalahu, eia la vavuala ouka, eia pehoti.

18 Eala moli isa soioge ge koli la merera taku maie, mago “Isahari, egite la tahalo la kilaka soio te La Tahalo Uru, me isahari egite la tahalo la visuli soio te la valalua me hatavivile.” Eala moli eau ge koli la merera tetalale maie, mago “Etato ge hilo la vavua la merera tegirua. Ale kaka moli me eia kama igo isa la igogolu ale taritigi, etato kama ge hilo isa la vavuala. Ale la tahalo la visuli, etato ge rovia veia eia roromuli sesele e Iesus, la vuhula la vavuala usu tetala etato ge hiloa.”

19 Amuto umala ge vei tatataho rivu lou amutou veia amuto togo sesele La Tahalo Uru. Egiteu la hituhitu tai ale kama kokora, egite gabu tikumu La Tahalo Uru mai ele, eala moli la vovo giteu pariri tai leia.

20 Mave, la masova la merera taku, amuto isahari soioge souka abi tigia, ia? Ale eau tovoa soio te la tahalo ale tautaulailo te Kraist, eala moli eia kama suli egiteu e tabarabarala, amuto masagea veia eau ge vahilo le amutou la sesele la merera alele, ia? Ioge, eau ge vituri mulia mutou la pagale. 21 E tubu gatou e Abraham alaura, eia kisi e latula la posolagu, e Isak, oata te la poro veia ge bilia mai la vaabila soio te La Tahalo Uru. Eia roromuli La Tahalo Uru mai ele, tio La Tahalo Uru lege sisigi leia, eia toia mai ele veia e Abraham eia la tahalo la marokala tetala. 22 Etato hilo taia te La Buk Tabu Ale Pala veia e Abraham, eia tautaulailo sesele te La Tahalo Uru, eia roromuli taia, la gabutatalala tetala ale iluale magiri vikapopo moli. La igogolu tomi tetala, eia mai ale vitikumu la gabutatalala tetala soio te La Tahalo Uru veia eia ge maroka. 23 Mai la merera te La Buk Tabu eia puru seseleti soio tetalale, ale eia veia maie “E Abraham, eia roromuli seseleti La Tahalo Uru, me La Tahalo Uru hiloa mai ele veia la tahalo ale eia maroka.” Mai alele, La Tahalo Uru vagoiloa mai la tahalo tetala seseleti. 24 Ale etato ge matagaga mai ele veia la visuli tegatou soio te La Tahalo Uru, mai tai ale soio te la valalua me hatavivile tomi, eia ge vimahuli etatou, etato me La Tahalo Uru kati ge vipou baa. Eia kama mai ale etato tautaulailo bulalahu te Kraist, ouka. Etato ge pou tavu tai la igogolu la visuli, me La Tahalo Uru ge masaga etatou mai ele, ale eia masaga tavu tai e Abraham alaura.

25 Mai tai la tavile uru te La Buk Tabu Ale Pala, e Rahab, eia la tavile la gauru, eia suli egirua taho lua ale e Iosua baha taro muga egirua soilo te la mautu e Ieriko veia egira ge kedi soio la mautu alele. La valalua la pahutuhutula veia ge lao tola egirua, eala moli e Rahab goio tau kokovu egira oio te la luma tetala, eia goio visigolo egiteu, eia baha taro egiteu soio la gale ale isapolo, koratio. Eia la tavile ale kama kokora, eala moli eia suli egira taho lua la bilalaha te La Tahalo Uru mai ele, La Tahalo Uru hiloa, eia toia veia eia la tavile la marokala. 26 Etato rovia veia, mai la kalulu gatou ge hele taro la vovo gatou, etato mai ale pehoti. Tio mai tai la tautaulailo tegatou, mai eia kama ge magiri vikapopo me la igogolu la visuli, mai te la gilogo te La Tahalo Uru, ale la tautaulailo tegatou eia mai ale pehoti.

Copyright information for `NAK