Mark 16

E Iesus mahuli rivu lou

(Matiu 28:1-8; Luk 24:1-12; Ioanes 20:1-10)

Tio, la haro tabu kaluvuti, mai galigeli e Maria Magdala, me taola ale e tilale Iakob, vikapopo le Salome, egite tomi goio loto la bulu la obu ale mali vivili, egite veia ge abiri la vovole Iesus ovola. Tio la paga mamaga te la kavikoki bisi, egite goio te la liba. Egite vitahi baoli legiteu mago “Ere ge buli taro la uati te la mata la liba?”

Egite vikara mai ele, eala moli egite ga mata soio, egite hilo la uati ele, eia uru makapipila sesele, eia kati tabuli robo lou la mata la liba, eia tabuli galeti. Tio egite goilo te la liba, egite hilo la hatamalelaba isasa eia popou te la gale giteu e gata, la kairobola tetala kea lovolovo sesele. Tio egiteu e hatavivilele karutu sesele, egite taga.

Eala moli la tahalole veia giteu mago “Amuto umala ge karutu. Eau rovia, amuto paa mulimuli e Iesus la tau Nasaret, ale egite katu tolea oata te la tauvalautu. Eia mahuli rivuti lou! Eia oukati omai. Hiloa, ale la mulila moli ale egite vitabulia ovola. Taritigi amuto ge tuga ge veia giteu la valalua la vimari tetala, e Pita tai, veia e Iesus eia mamugati soio la gale e Galilea, mulimuli egite ge hiloa oio e Galilea, mai ale pala eia veitia giteu.”

Tiele, egite hatavivilele goio gali sogala, egite hele. Egite karutu, la vovo giteu pariri, egite goio makovu moli, la vuhula egite taga sesele.

E Maria Magdala hilo e Iesus

(Matiu 28:9-10; Ioanes 20:11-18)

[
E Iesus mahuli rivu lou te la kavikoki bisi te la Sade, eia goio sibitala pala muga te Maria Magdala. La tavilele, e Iesus pala kumuli taro la hitu ivitu ale kama kokora loilo tetala. 10 Eia goio veia giteu la valalua me hatavivile ale pala egite vitilimulimuli me Iesus, eia veia giteu veia e Iesus sibitalati tetala. Egite tomi oio pou la iloburukola, egite taitali moli. 11 Eala moli ale e Maria veia giteu veia eia hiloti e Iesus eia mahuli rivuti lou, egite veia eia visigolo.

La valalua la vimari te Iesus ilua hilo e Iesus te la gauru

(Luk 24:13-35)

12 Mulimuli la valalua la vimari te Iesus ilua, egira hiliti taro la mautu uru veia ge goio la mautu isasa. Egira tatuga te la gauru, e Iesus sibitala tavu egiruale, la tirarola isapoloti lou. 13 Egira goio beu rivu loua soio e Ierusalem, egira goio veia giteu e tabarabara girua, eala moli egite veia egira visigolo.

E Iesus sibitala tavu egiteu la valalua tetala

(Matiu 28:16-20; Luk 24:36-49; Ioanes 20:19-23; La Bilalaha 1:6-8)

14 Mulimuli lou e Iesus sibitala lou tegiteu la valalua tetala ale savulusa gete sasa. Egite goio pou vikapopo te la ilali, e Iesus goio sibitala tavu egiteu. Eia igo totolo egiteu, la vuhula egiteu kama tautaulailo bakisi te la merera tegiteu ale hilo pala mugea, ale egite veia eia mahuli rivuti lou.

15 Eia goio veia giteu mago “Amuto ge goio te la maututula tomi ge veipala la valolo ale taritigi soio tegiteu la valalua me hatavivile tomi. 16 Mai isasa ge tautaulailo te la merera tamutou, amuto ge vuhia, me La Tahalo Uru ge vimahuli seselea. Eala moli mai egite kama ge tautaulailo te la merera tamutou, egite ge vilua te la haro la viputumulila te La Uru. 17 Mulimuli la vagagarila taku ge pou tegiteu ale roromuli la merera taku. Egite ge igo la golugolu la karutula ale ge mai la irovilala te la vagagarila te La Tahalo Uru. Egite ge kumuli tataro la hituhitu ale kama kokora, egite ge vikarakara tai te la mererera isapolo ale halaba. 18 Egite ge sau tatola e taive ale bilibili te la lima giteu. Mai tai egite ge liu la lalu la bilili ale mai la bulu la matagu, egite kama ge pehola. Mai egite ge sau tegiteu ale lea, egite ge mahuli lou.”

La Tahalo Uru puli e Iesus soata te la ilo la lage

(Luk 24:50-53; La Bilalaha 1:9-11)

19 E Iesus, La Uru gatou, eia veia giteu la merera tomi alele kaluvu, goio La Tahalo Uru pulia soata te la ilo la lage, eia goio pou sesele te la gale La Tahalo Uru e gata. 20 Tio egiteu la valalua la vimari te Iesus, egite tuga goio te la galegale tomi, egite valolo la valalua me hatavivile. La Uru igogolu vikapopo legiteu, eia vitikumu la merera tegiteu la golu la karutula usu, la valalua me hatavivile hiloa.]

Copyright information for `NAK