Mark 4

La vikarara la tilovo te la tahalo ale galu la vit

(Matiu 13:1-9; Luk 8:4-8)

La haro isasa e Iesus goio beu loua soio te la magolilo e Galilea, eia goio vimari lou la valalua me hatavivile, me egiteu usu pepeho oio vivi roboa. Egite vivi roboa mai ele, eia goio sae la uaga, eia pati lala moli olau, egiteu la valalua me hatavivile oio magirigiri oilo te la parava.

E Iesus goio tovo muli loua giteu la merera usu. Eia goio vimari egiteu maie “Amuto ge loloa, la tahalo isasa gorivo la mahuma tetala veia ge galu la vit. Eia goio valibura la vavua la vit tetalale, eia valibura isahari, eia goio paru te la pepe la gauru, egiteu la malumalu goio ali taroa. La vavua la vit isahari lou goio paru te la magasa ale rumorumoa. La vit ale, eia kusi harari moli, mulimuli la haro goio pagea, eia magolu tomi moli, la vuhula la uala kama gotalo sesele. Goio, la vavua la vit isahari lou paru te la vuhule dahe. E dahele eia goio viri lotoa, eia peho, la vavuala ouka. Goio la vavua la vit isahari lou eia tabuli te la magasa ale taritigi, eia kusi tigi, eia goio vua tataho. La balepa la vit ale, isahari uru bakisi, isahari lou uru sesele, isahari lou uru makapipila pepeho.” Tio e Iesus gilemulia giteu mai ele kaluvu, me oio moli ovola eia goio tutu tolea giteu mago “Mai ere la gavusala ge oio te la ilolo la merera, taritigi eia ge lolo vulai tavu la merera taku ele.”

La masova la vikarara la tilovo te Iesus

(Matiu 13:10-17; Luk 8:9-10)

10 Mulimuli e Iesus sekela moli pou, la valalua la vimari tetala vikapopo tai me la valalua isahari lou, egite goio tetala. Egite goio tahi e Iesus te la masova la merera ale eia tovo mulitia giteu ovola. 11 Tio e Iesus goio veia giteu mago “La Tahalo Uru vei matagagatia mutou la vuhu la viputumulila tetala, ale pala tabuli kokovu. Eala moli egiteu ale pou malau taroau, egite lolo moli la merera ale eau tovo mulia giteu, egite kama rovi la masovala. 12 Ale eia mai moli la merera ale La Buk Tabu Ale Pala eia veia maie:

  • Egite hilo la papaga isahari,
  • egite kama hilo tigia.
  • Egite lolo la merera bakisi,
  • egite kama rovi tigi la masovala.
  • Eala egite kama ge vulo
  • la gabutatalala tegiteu tavu La Tahalo Uru.
  • La Tahalo Uru tai kama ge vimavulaha taro
  • la iruru tegiteu.”

La masova la vikarara la tilovo te la tahalo la gilalu

(Matiu 13:18-23; Luk 8:11-15)

13 E Iesus veia giteu mago “Amuto kama rovi tigi la masova la merera te la tahalo la gilalu, ia? Me amuto ge rovi la masova la vikarara la tilovo taku tomi mave? 14 Hiloa, la tahalo la gilalu, eia galu moli la merera la valolo te La Tahalo Uru. 15 Mai la vavua la vit ale paru te la pepe la gauru, eia mai la valalua me hatavivile ale egite lolo la merera te La Tahalo Uru, eala moli e Satan guvi hari, eia goio abi taro gale la merera ale tabuli te la tia giteu. 16 Mai tai la vavua la vit ale paru te la magasa ale rumorumoa, eia mai egiteu ale lolo hari la merera, egite sagege hari ovola, 17 eala moli la uala ouka te la tia giteu, egite kama mahuli tabaa. Mulimuli la iligiligi me la iloburukola ge sibitala, egite ge tutuloku hari moli. 18 La vavua la vit isahari tai, eia paru te la vuhule dahe, eia mai la valalua me hatavivile ale lolo muga la merera, 19 eala moli la mari papaila te la papaga te la magasa eia sibitala tavu egiteu, la vuliti tai eia lulu golo egiteu, egite isu tavua, egite goio isu tavu pepeho tai la golugolu tomi te la vovo. La papaga tomi mai ele ge sibitala ge viri peho la merera te La Tahalo Uru, eia kati ge kusi te la tia giteu. 20 La valalua me hatavivile isahari, egite mai la vavua la vit ale paru sotalo te la magasa ale taritigi. Egite lolo la merera, gabu tikumua, egite roromuli taia, mai egite vuati. La balepa la vit alele, isahari vua uru bakisi, isahari lou vua uru sesele, isahari lou egite vua uru makapipila pepeho.”

La lam ale egite tau roboa

(Luk 8:16-18)

21 E Iesus tahi egiteu mago “Mai la tahalo isasa eia tahola isa la lam, mave, amuto veia eia ge tau kokovua, veia eia ge sugu kokovua otalo te la uluva la poro? Ouka, eia ge haratilia oata, eia ge matagaga tataho. 22 Mai la merera ale sesele ale etato souka rovi tigi la seselela, mulimuli etato ge matagaga ovola. Etato kama koramulia ge tau robo la veipalala aleiele. 23 Mai ere la gavusala ge oio te la ilolo la merera, taritigi eia ge lolo vulai tavu la merera taku.”

24 Tio, e Iesus goio vei loua giteu mago “Amuto ge gabutatala tigi la merera ale eau veia mutou. La merera ale amuto ge ubi legiteu e tabarabara mutou ovola, la merera moli alele La Tahalo Uru mulimuli ge ubi rivu lou le amutou oio vola. 25 Mai isasa ge sau tola bakisi la merera te La Tahalo Uru ale eia lolotia, La Uru ge vibalava lou leia la merera lou ele, la mari tetala ge uru. Eala moli mai isasa kama ge sau tola tigi la merera te La Tahalo Uru, La Uru kamati ge abi louala la merera lou. Ale bakisi eia taholatia, La Uru ge abi taro lou leia.”

E Iesus tovo mulia giteu te la vavua la obu ale kusi

26 Mulimuli e Iesus goio vei loua giteu mago “La pulolou la matagagala te La Tahalo Uru, eia mai la tahalo isasa ale galu la vavua la obu isasa otalo la magasa. 27 Eia galua, eia goio goluma. Eia mamavuta, eia igogolugolu, tio mulimuli eia hilo la vavua la obu ele, eia kusiti. Eia kusi mave? La tahalo ale galua, eia kama rovi la vuhu la kulusila. 28 La magasa moli vikusia mai ele. La vavua la obu ele, eia kusi goata, eia tau muga la halalala, mulimuli la galagalala kusi. Mulimuli eia vua, la vavuala goio maosa. 29 Tio la tahalo ale galua, eia ge goio ge lulua, eia ge alia.”

E Iesus tovo mulia giteu te la vavua la obu ale bisi kokori moli

(Matiu 13:31-32,34; Luk 13:18-19)

30 E Iesus goio vei loua giteu mago “Mutou, eau ge lube loua mutou la masova la merera taku te la pulolou la matagagala te La Tahalo Uru. 31 La pulolou la matagagala te Tahalo Uru, eia mai la vavua la obu ale bisi kokori moli, la vavualale eia goio pu sotalo la magasa, eia bisi kokori moli, la vavua la obobu tomi uru tetala. 32 Eala moli mai mulimuli eia ge kusi, eia ge uru goata, eia ge muga te la obobu tomi ale pigi borebore, la malumalu tomi ge isu pepehoa, eia ge mai la tiloa giteu, la vuhula la miaula eia taritigi pepeho sesele.”

E Iesus valolo te la vikarara la tilovo moli

33 E Iesus valolo egiteu la valalua me hatavivile la vikarara la tilovo mai moli ele. Eia tovo mulia giteu te la valolo te La Tahalo Uru ale koramuli la mari tegiteu. 34 Eia tovo muli molia giteu, eala moli mai la valalua la vimari tetala, egite sekela moli ge pou vikapopo leia, e Iesus ge vei matagagea giteu la vuhu la merera tomi tetala.

E Iesus mera taro la lolovi me la gasi

(Matiu 8:23-27; Luk 8:22-25)

35 Te la mata sosobula te la haro ale, e Iesus veia giteu la valalua la vimari tetala mago “Etato ge goio te la gale la magolilo loio.” 36 Tio egite hiliti taro egiteu la valalua me hatavivile, egite goio sae te la uaga. E Iesus goio pou, egiteu la valalua la vimari tetala goio vore. La uaga tai isahari, egite vitilimuli vikapopo me la uaga ale e Iesus pou ovola.

37 Goio la lolovi uru me la magola tai hiliti vagari, eia rau la uagale, hagagavi eia ge tilomu. 38 E Iesus mavuta otigu la mori la uaga, eia tagala. La valalua la vimari tetala palo rutua, egite tahia mago “Tahalo La Vimari, hagagaviti etato ge tilomu, eme kama gabutatala amiteu, ia?”

39 Tio, e Iesus hiliti, eia mera taro la lolovi me la mago, eia gusiala mago “Eme umalati! Eme ge tabou, eme ge malilo!” Tio la lolovi goio tabou me la mago tai goio malilo. 40 E Iesus goio tahi la valalua tetala mago “Amuto taga lava? Amuto soukama tautaulailo bakisi taku, ia?”

41 Eala moli egite taga pepeho, egite goio vitahi baoli egiteu mago “Ere tahalo ale? La lolovi me la mago, egira tomi roromulitoa!”

Copyright information for `NAK