Matthew 3

La valolo te Ioanes la tahalo la vuluhi

(Mark 1:1-8; Luk 3:1-18; Ioanes 1:19-28)

Te la leavala alele, e Ioanes la tahalo la vuluhi, eia guvi, eia valolo oata te la rorobo oio la gale e Iudea, la valolo tetala eia maie “Eia taritigi amuto ge vulo la gabutatalala tamutou, amuto ge piligi taro la iruru tamutou, amuto ge vuvulo, la vuhula la pulolou la matagaga te La Uru eia hagagavi moliti.” E Ioanes, eia la tahalo ale la bilalaha ale pala, e Aisaia, eia veipalati la merera ovola maie “La golu la tahalo isasa eia tatola loio la hohoi, eia vei maie: Amuto ge ili paa la gauru te La Uru, amuto ge vimatata tomi la gauru tetala.”

La kairobola te Ioanes la kulikuli la kamel, la kisipou tetala la kulikuli la kau, la ilali tetala moli e pogo, eia liliu moli la magu oio te la tia la hohoi. Eia la tahalo ale isapolo sesele, la valalua usu te la mautu e Ierusalem, te la gale e Iudea, me te la maututula ale hagagavi la lalu e Iordan, egite goio te Ioanes, egite lolo la valolo tetala. Egite goio veipala la iruru tegiteu, e Ioanes goio vuhi egiteu oio la lalu e Iordan.

La haro isasa e Ioanes hilo egiteu e pariseo usu, egiteu e sadiusi
Egiteu e pariseo la karakara isa uru ale egite gabu vauru agi sesele la imoimo la merera tomi te Moses, me la merera usu tegiteu lou, ale egite valimuli la merera te Moses oio vola. Egiteu e Iuda bukeke pasi la merera tegite pariseo, eia vituri papai egiteu ele. Egiteu e sadiusi, ale la karakara isa tegiteu e pris me tegiteu tai la tahalo la mari isahari lou. Eala moli egiteu e sadiusi kama usu mai egiteu e pariseo. Egiteu e sadiusi gabu tikumu sekela la buk ale ilima e Moses kekesia (La Vipoupoula kara ale E Diuteronomi), la merera isahari lou ouka. Eala la vulovulo giteu me la vimari tai tegite eia isapolo te la merera tegiteu e pariseo, egite vigima baololi mai ele.
tai usu, egite guvi vikapopo veia ge lolo la valolo tetala, eia goio veia giteu “Amuto la valalua me hatavivile, la vulovulo mutou kama kokora sesele, amuto veia ge hele taro la igototolola ale tivura pepeho te La Uru ale ge sibitala robo amutou. Amuto veia ge hele taroa mai e taive eia hele taro la hohoi ale tululu, veia amuto ge gomai ge vuhi maroka!
Amuto ge vulo pala muga la vulovulo mutou, la vulo mutou ge taritigi te la mata La Uru, tio amuto ge koramulia mai ele ge abi la vuluhi mai ale amuto mavulahati te la iruru tamutou. Amuto umala ge gabutatala marapa te la gabutatalala tamutou veia e tubu mutou e Abraham, eala La Tahalo Uru eia lege sisigi le amutou! Eau vei seselea mutou, La Tahalo Uru eia koramulia ge vikara soio tegiteu la uatati ale tabuli otalo te la magasale, eia ge visibitala egiteu mai e tutubule Abraham, ale eme veia eme e tubule Abraham, ale la golu bulalahu moli. 10 Eala moli amuto ge matagagati veia La Tahalo Uru eia mai ale tau lalahatia la pemu tetala soio te la vuhu la obobu tomi, mai la obobu ale la vavua giteu kama taritigi, eia ge tolo taro egiteu ge pigi egiteu sotalo te la havi, eia ge goho ge kaluvu. 11 Eia sesele, la vuluhi taku eia kama tikumu, eau vuhi moli le amutou la lalu moli veia ge vimavulaha taro la iruru tamutou, eala moli ale mulimuli taku, la vagagarila tetala muga taku, eau togo pepehoa, eau kama koramulia ge tuga hagagavi soio te la balila. Eia ge abia mutou La Kalulu La Marokala, amuto ge gabu seselea oilo te la ilo mutou tomi isasasa eia ge tivura mai la havi. 12 La Uru ele, eia raragiti veia ge hilovi la vulovulo la valalua me hatavivile tomi, isa kama ge hele, eia ge hilovi la vulovulo gatou, veia egiteu ale taritigi eia ge puli egiteu hagagavi soio te la balila, eala moli egiteu ale kama kokora, eia ge pigi egiteu sotalo te la havi ale karerere, la kaluvula ge ouka.”

E Ioanes vuhi e Iesus

(Mark 1:9-11; Luk 3:21-22)

13 Goio, te la imamala moli aleie, e Iesus hiliti loio e Galilea, eia goio la lalu e Iordan veia e Ioanes ge vuhia. 14 Eala moli e Ioanes veia ge mera taroa, eia veiale Iesus mago “Eia koramulia eme ge vuhi eau, eau kama koramulia veia eau ge vuhime, ouka. Eala moli eme gomai taku veia ge vuhi omai taku e!”

15 E Iesus goio koli la merera te Ioanes mago “Korati, eme ge igoa mai ale eau veitiamu, etala ge vipuru la masasagala tomi te La Tahalo Uru ale eia veia eau ge mulimuli la vulovulo tomi ale matata koramulia la igogolu taku.” Tio e Ioanes loloa mai ele, eia goio mulimuli la masasagala te Iesus, eia goio vuhia.

16 E Ioanes vuhi e Iesus kaluvu, e Iesus goio hiliti, magiri, eia taga soata, eia hilo la mori eia kopeti, eia hilo La Kalulu La Tahalo Uru eia mai la malu la uku, eia gotalo tetala. 17 Goio la golu La Tahalo Uru tola loata te la mori maie mago “Ale e Latugu la riau, eau sagege pepeho sesele leia.”

Copyright information for `NAK