Revelation of John 10

E angelo abiale Ioanes la buk isa bisi

Tio, mulimuli ovola, eau hilo e angelo isa uru lou, eia vagari pepeho, eia sivo loata la mori. La lavalavala tetala la tuluvu la mori, e vevea tetala la malai la hura moli. La tirarola sima tataro mai la haro. La vahala ilua magiri mai la sosole ilua, eia karerere. Oio te la limala isasa eia ababi la buk isa bisi. Eia goio tau la vahala e gata soio, eia toa olau la mago. Goio, eia tau la vahala e meru soio, eia toa oilo la magasa. Eia goio tola boboboe, la golula tali mai la laion ale girerere. Eia goio vikara kaluvuti mai ele, la mori goio tali kuraraba vaka vitu, eia kama tali kuraraba bulalahu, la masovala oio. Tio eau veia ge kekesi tola la merera alele, eala moli la golu La Uru eia tali loata te la mori, eia veiagu maie “Eme umala ge veipala la merera te la mori eia tali kuraraba vaka vituti ele, umalati kekekesia.”

Goio, e angelo ale eau hiloa eia magiri la vahala isa olau la mago, la vahala isa oilo la magasa, eia goio vituri la limala e gata soata te la mori, eia goio vikara. Eia toi la merera ale tikumu sesele oata te La Tahalo Uru, eia moli sekela mahuli, la tapasila ouka. Eia moli sekela vipou la mori, la magasa me la mago, vikapopo la golugolu tomi oilo vola, eia moli sekela vipou egiteu. Te la isa La Uru moli mai ele, e angelo goio vikara, eia toi la merera ale tikumu, mago “La imamala koramuliti, umalati pou tali lou isa la paga. Mai la ivitule angelo ge pusu la vaivai tetala, tio la masova la gabutatalala tomi te La Tahalo Uru eia pala tabuli kokovu, eia kama matagaga sesele, eia ge palala, la merera tomi tetala ge puru, mai eia veipalatia oio tegiteu la bilalaha tomi tetala.”

Goio, eau lolo lou la golu La Uru eia tola loata te la mori, eia veiagu mago “Eme tuga soio, eme ge abi la buk ale oio te la limale angelo ale magiri te la mago me la magasale, la buk ale eia oio kopeti, eme goio abia.” Tio eau goio tuga soio, eau goio tahi e angelo veia eia ge abiagu la buk bisi ele, eia goio koli la merera taku mago “Eme abia, eme ge alia. Eia ge tabuli gegeru oilo la tiamu mai ale malipiriti, eala moli eia ge malama sesele te la haremu, eia ge malama pepeho mai la magu.” 10 Goio eau loloa mai ele, eau abi la buk loio te la limale angelo, eau sogomua, eia malama pepeho, mai sesele la magu, eala moli eia gotalo tabuli oilo te la tiagu, eia malagegeru. 11 Tio eau goio ali kaluvua mai ele, e angelo goio veiagu mago “La Tahalo Uru ge abiamu isa lou la vikararala tetala, te la viluala ale ge sibitala tavu egiteu la valalua me hatavivile te la maratatila tomi oio te la galegale tomi, soio tai tegiteu la mulugaluga tegiteu ele. Eia ge veiamu la merera tetala ovola, eme ge veipalea soio te la valalua me hatavivile tomi, egite ge loloa, eme kama ge tou.”

Copyright information for `NAK