Revelation of John 11

La tahalo ilua veipala la merera te La Tahalo Uru

Goio, mulimuli ovola, La Tahalo Uru eia abiagu la viro isa te la ilova la malau la luma, eia veiagu mago “Eme ge tuga soio, eme ge lova la malau la luma taku,
Ale e Ioanes veia “la luma la lotu”, eia mai la irovilala mai te la valalua me hatavivile tomi ale lotu tavu sesele e Kraist, egite tetala seseleti. Egiteu la valalua la maligoma, egite mai ale magiri te la baa moli ale logala te la luma la lotu, egite vagari veia ge igo gegerua.
la malau la poro la gulutu la kalia tai oilo vola, gigi tai egiteu ale oilo lotulotu ovola.
Eala moli umala eme ge lova la malaula me la bola la baa ale logala te la luma taku ale loilo te la sesega ale sesega roboa, la vuhula la baa alele, egite la valalua la maligoma taholatia, eia kamati taku. Egite oio volu te la mautu la marokala taku, e Ierusalem. Egite ge toa mumugu la mautu taku la taio ge savulu vaa gete lua. Eala moli eau ge vipou la bilalaha taku taho lua, egira ge baharu te la iloburukola, egira ge veipala la merera taku oio te la mautu taku ele, kara la logo ge salatu savulusa gete lua, savulu uolo lou.”
La baa ale la logo 1,260 eia visauru me la baa ale la taio 42 mai egite toitia te la galevila ilua oata. La masovala mai la imamala la iligiligi, mai egite veia te La Buk Tabu Ale Pala, te la buk ale Diuteronomi.
Egira taho luale, egirua mai la obu la oliv ilua me la selu ilua ale magiri te la lagu La Tahalo Uru, eia La Uru te la maututula tomi. Mai isa ge tovo lalaia veia ge igo gegeru egirua, la havi ge raga loio te la hare girua, eia ge selu taro egiteu ale gima egira. Mai isa ge masagea veia ge igo gegeru egirua, eia ge peho te la vagagari la havi ele. La vagagari girua eia koramulia ge magiri robo la mori, la hura kati ge pu te la imamala ale egira ge veipala la merera te La Tahalo Uru ovola. Egira koramuli taia veia ge vulo la lalu eia ge sibitala mai la kasoso, egira ge visibitala tai la ilea me la iligiligi tomi mai te la masasagala moli tegirua.

Mai mulimuli la veipalala tegirua ge kaluvuti, la bolo isa uru ale kama kokora sesele, eia ge hiliti lotalo te la lulu ale la igagala ouka, la bolo alele egite toia La Bolo Ale Uru. Eia ge vaubi soio tegirua la bilalaha te La Uru, eia ge bolehoho egira, eia ge bili taro egirua. La vovo girua ge tabuli bulalahu moli te la tia la mautu uru ale etato toi lovua veia “e Sodom” me “e Gipto”, eia la mautu la vareagila. Oio tai te la mautu alele, egite pala bili La Uru girua, egite katua oata te la tauvalautu, eia peho. La vovo girua ge tabuli te la tia la mautu la logo ivaa. Eala moli egiteu ale loio te la igaga la magasa tomi, mai la valalua te la maututula tomi, te la merera tomi me te la maratatila tomi tai, egite sibitala oio, egite mata soli taro moli la vovo girua, egite kama masaga ge ulai tigi egirua. 10 La valalua me hatavivile tomi usu te la maututula, egite ge sagege, egite ge vararapu baololi egiteu, la vuhula egite pala ligi te la karasusukula tegira te la merera te La Tahalo Uru, eala egite sagege pepeho te la pileho girua, la vuhula egira kati ge kaharea loua giteu.

11 Eala moli eau hiloa egira tabuli mai ele la logo ivaa, goio la lolovi la hare La Tahalo Uru goilo tegirua, egira goio mahuli lou, hiliti, tio egite la valalua taga gegeru lalahu. 12 Egira goio lolo la golule isasa eia tola vagari sesele loata te la mori, eia veia girua mago “Amula ge gomai, amula ge goata!” Goio, la tuluvu la mori isa uru goio pigi robo egirua, egira goata la mori oilo vola, egite la gima tegirua magiri hare palala moliti.

13 Oio moli ovola, e malugulugu isa uru goio sibitala, eia umu la mautu alele, la lumaluma usu pepeho tagogoro, la valalua me hatavivile salatu savulu vitu peho, egiteu ale mahuli utu, egite taga pepeho sesele, egite goio vaisale La Tahalo Uru oata la mori.

14 Tio, ale la ilua la iloburukola eia kaluvuti ele, la itolula eia oio hagagaviti.

La ivitule angelo pusu la vaivai tetala

15 Goio, la ivitule angelo eia pusu la vaivai tetala, la golu giteu la angelo isahari tola loata te la ilo la lage, egite tola vagari maie mago “La maututula kati te Satan, La Uru taholati egiteu, egira me Latula e Kraist La Uru, eia ge mamuga la maututula, la vibaumulila tetala ovola eia kama ge kaluvu.”

16 Goio, egite la uru savulu lua gete vaa, egite oio pou te la pulolou la uru tegiteu oio te la lagu La Tahalo Uru, egite loloa mai ele, egite boru lagu tugu, egite lotu tavua. 17 Egite vikara maie mago:

 • Amite vei tataho seseleme, La Tahalo Uru,
 • eme sekela vagari.
 • Eme mahuli palati, eme mahuli igoie,
 • la kaluvumu ge ouka.
 • Amite vei tatahome, la vuhula eme hilititi,
 • eme sokotia veia ge mamuga sesele la maututula.
18 
 • La valalua la maligoma, egite igo totolome,
 • eala moli ale igoie la imamala
 • la igototolola taume eia guviti.
 • Ale la imamala sibitalati
 • ale eme ge vimahuli rivu lou egiteu ale pehoti,
 • eme ge mata muli la vulovulo giteu.
 • Ale la imamala sibitalati
 • ale eme ge vibalava egiteu la bilalaha taume,
 • vikapopo legiteu la valalua me hatavivile tomi
 • ale togo la isamu.
 • Egiteu ale la tahalo bulalahu, egiteu tai ale ururu,
 • eme ge vibalava tomi egiteu.
 • Ale la imamala ale eme ge igo gegeru egiteu
 • ale igo gegeruti la vipoupoula taume ale eme vipoua.
 • 19 Goio, egite la uru vikara kaluvu mai ele, eau goio hiloa veia la mata la luma la lotu te La Tahalo Uru oata te la ilo la lage, eia oio kope moli, oilo vola eau hilo la tilalau la golugolu ale maroka te la lotu tetala. Goio la sima sima vevei la baa, la mori tali kuraraba, e malugulugu umu, me la hura la uati eia pu vagari loata.

  Copyright information for `NAK