Revelation of John 13

La bolo ilua ale kama kokora sibitala

Goio, eau ga mata soio, eau hilo la bolo isa uru eia hiliti lotalo te la mago. La komola savulu sasa oio, la gahola ivitu, e vevea savulu sasa mai la irovilala te la mulugaluga, egite oio te la komola isasasa. Oio te la gahola ivitu ele, egiteu la valalua te Satan egite kekesiti la isaisa La Tahalo Uru isahari, La Bolo eia veia ge abi la isa La Tahalo Uru veia ge vauru rivu lou eia ovola. Eala moli la bolo alele, eau hiloa eia mai sesele e pusi ale uru, eia vuraga, egite toila e lepat. La pulila ivaale, eia mai la pulile bear.
E bear, eia la bolo isa ale uru bara, eia totolo, la pulila eia mai la puli la tahalo.
La harela, eia mai sesele la hare la laion. E bogea ale eau so hililoa, eia goio sugu taroa la bolo ale kama kokorale la vagagarila tomi, veia eia ge muga la maututula.
La gamala isa eia kakali, eia ga mata mai egite isa barautu gegerutila la viso, eala moli eia mahuli utu, la kakalila uru ele eia mavuti. La valalua me hatavivile te la maututula tomi, egite hiloa mai ele, egite karutu sesele, egite togoa, egite goio mulimulia. Egite goio lotu tavu e bogea, la vuhula eia abitia La Bolo la vagagarila ale uru seselele. Egite lotu tavu tai La Bolo, egite vitahi baoli legiteu mago “Ere ge vagari mai La Bolo, ere ge koramulia ge vaubi soio tetala? Ge ouka ge!”

Tio, La Tahalo Uru eia abia La Bolo la baa mai la taio savulu vaa gete lua veia eia ge pou la mulugaluga ovola, veia eia ge kau tavuala la isa La Tahalo Uru veia eia ge vitahobo la isa La Tahalo Uru soio tetala. Tio mai ele, eia goio soko la gililo soio te La Uru, eia vikara bara tai soio te la mautu tetala, vikapopo tai legiteu ale mou ovola. Eia la vagagarila oio ale ge vaubi soio tegiteu la valalua me hatavivile te La Tahalo Uru, veia eia ge bolehoho egiteu. Eia muga la maututula tomi, la galegale tomi, la maratatila tomi, me la mererera tomi tai, eia muga ovola. Egite tomi ge lotu tavu La Bolo, mai egite tomi ale la isaisa giteu kama tabuli oilo te La Buk La Mahuli te Latu La Sip, mai eia kekesi tolati la isa giteu tomi ale tetala, palati te la vipoupoula, eia tabuli te La Buk tetala, karati igoie. Egiteu ale la isaisa giteu kama oilo te La Buk, mai egiteu tomi ale kama rovi e Kraist, egite ge lotu tavu La Bolo.

Mai ere la gavusala ge oio te la ilolo la merera, taritigi eia ge lolo la merera te La Tahalo Uru te La Buk Tabu Ale Pala, eia veia maie 10 “Mai la valalua me hatavivile te La Tahalo Uru ale eia visati legiteu veia la valalua la gima ge vagoilo egiteu te la luma la kilisi, koramuli egite ge goilo moli ge pou te la kilisi. Mai egiteu tai ale La Tahalo Uru eia visati legiteu veia egite ge peho te la gata, egite ge poga tavu sesele la viluala te la gata, egite ge peho.” Eala, mai la valalua me hatavivile te La Tahalo Uru ge hiloa veia la iligiligi me la vaubila eia sibitalati, mai la merera alele eia veitia, tio taritigi egite ge magiri vagari, egite ge tau moli la ilo giteu soio te Kraist.

11 Goio, eau ga mata lou soio, eau hilo la bolo isa lou, eia hiliti lotalo la magasa. La komola ilua oio te la gamala, mai la komole latu la sip isasa, eala moli eia ababa lou la isala. 12 Eala moli la bolo alele, la muluga la bolo eia sugu taro soio tetala la vagagarila tomi veia eia ge magiri te la mulila, eia ge muga la maututula mai ele, veia eia ge vagari tavu moli la valalua me hatavivile tomi veia egite ge lotu tavu La Bolo Ale Uru, eia pala viluati, eia mahuliti lou. 13 La ilua la bolo eia goio igo la irovilala isahari, mai la golu la karutula, eia visibitala la havi loata te la mori, eia gotalo te la magasa, egite la valalua hiloa. 14 Tio egite hiloa mai ele veia eia igoti la golu la karutula, mai te la vagagari La Bolo Ale Uru, tio eia tutugolo egiteu la valalua me hatavivile tomi otalo te la magasa mai ele, eia veia giteu veia egite ge vahiliti isa uru la puigolo mai la halulu La Bolo Ale Uru, eia pala vilua, eia mahuli utu. Eia veia egite ge pui la puigolo aleie, ge vahilitia, egite ge vaisale La Bolo ovola. 15 Goio, egite igo molia mai eia veitia giteu ele, La Tahalo Uru eia mata sosolia veia la ilua la bolo ge vimahuli la puigolo, eia goio igoa mai ele, la puigolo la bolo eia goio hiliti, eia soko la vikararala. Egiteu ale kama lotu tavua, eia goio kapi robo egiteu veia la valalua tetala ge bili taro egite. 16 Eia baha egiteu la bilalaha tetala veia egite ge tutulu la irovilala tetala soio te la valalua me hatavivile tomi, mai egiteu ale uru, egiteu ale la tahalo bulalahu, egiteu la tahalo la vuliti, egiteu la bilalaha bulalahu moli tai. Eia veia egite ge tau la irovilala tetala soio te la lima giteu la valalua me hatavivile tomi e gata, mai ge ouka, egite ge taua soio te la varu giteu. 17 Tio egite usu tahola la irovilala te La Bolo oio te la vovo giteu, mai la irovilala tetala, mai ge ouka, ge la isala sesele. Mai isa la irovilala ge ouka oio te la vovola, eia kama koramulia ge lotoloto la papaga. 18 Eala moli la irovilala te la isala eia isa la pigiveila veia mai egiteu la valalua la mari usu ge koramulia ge gigi tigi la masova la irovilala te La Bolo, la vuhula eia magiri mai la isa la tahalo isasa. Eala moli la irovilala tetala eia maie: 666.

Copyright information for `NAK