Revelation of John 14

La bilau tegiteu ale la kasosole Kraist eia loto rivu lou egiteu taro la limale Satan

Tio, goio, eau ga mata lou soio, eau hilo e Latu La Sip eia magiri oata te la varu la gove e Saion, vikapopo la valalua me hatavivile 144,000, la isale Kraist me Tamala oioti te la varu giteu. Goio, eau lolo la bilau isa uru loata la mori, mai la tilali la lalu uru eia raga loata te la varu la gove, gotalo. Eia ga tali tai mai la mori ale tali kuraraba, eau loloa eia ga mai egite gumu te la galamo.
Ale e Ioanes toi seseletia veia la tilali alele, eia ga tali mai la tilali la harp, eia la paga te la bilau, ale eia ga mai bakisi la gita, eala moli eia isapolo tai te alele.
Egite magiri te la mata la pulolou la uru te La Tahalo Uru, egite magiri tai te la lagu giteu e ururu, te la lagu giteu tai la vagari robola ivaa ale magiri te la pulolou te La Uru, egite bau la bilau isa ale so halaba, eia isapolo sesele. Eala moli egiteu ale 144,000, egite rovitia, egite babaua. Isa lou kama ge rovi la bilau alele, egiteu moli ale la kasosole Kraist eia pala loto rivu lou egiteu taro la limale Satan te la imamala ale egite so popou te la pulolou la mahulila omai te la maututula. Egite maroka sesele, mai egiteu ale kama mavuta tomi la tavile. Egite mulimuli e Latu La Sip veia ge vikapopo leia soio te la babaa tomi ale eia ge goio vola. E Kraist eia loto robo egiteu me la kasosola, eia puli egiteu taro la pulolou kabili te la valalua me hatavivile oio te la maututula, veia egiteu moli sesele ge mahuli. Egite ge magiri te la lagu La Tahalo Uru, egite ge mai la siloko la vaabila soio tetala, veia la valalua me hatavivile usu lou ale maroka ge goilo mulimuli tegiteu ele. Egiteu la tahalo me la tavile ale maroka sesele, egite kama rovi bakisi la visigologolola, egiteu la iruru tai ouka oio tegiteu veia isa ge kaua giteu oio vola, ouka viruru.

E angelo itolu sibitala, egite soko la vikararala

Tio, goio, eau ga mata soio, eau hilo isa lou e angelo eia lovo oata te la baa, eia sau tola la valolo ale taritigi eia kama ge kaluvu, veia eia ge veipalea soio te la maututula tomi, te la maratatila tomi, te la galegale tomi, te la mererera tomi tai. E angelole, eia oio tatola maie “Taritigi amuto ge togo La Tahalo Uru, ge vaisalea, la vuhula la imamala la viputumulila tetala eia sibitalati. Taritigi amuto ge lotu tavu eia ale vipou la mori, la magasa, la mago, me la lalalu tomi tai.”

Goio, e angelo isa lou sibitala, eia mulimuli la mulugale angelole, eia tatola maie “La mautu uru e Babilon, eia sululu sapati. La mautu ale eia kama kokora, eia pala viliu paua la valalua me hatavivile tomi te la lalu la pauala tetala mai la vulovulola te la iruru tomi tetala. Hiloa, eia sululu sapati.”

Goio, e angelo isa lou sibitala, eia mulimuli la iluale angelole, eia tatola maie “Mai amuto ge abi la irovilala te La Bolo Ale Uru oio te la varu mutou, uka oio te la lima mutou e gata, veia amuto ge lotu tavu tai La Bolo me la puigolo tetala, 10 tio amuto ge ligi te la igototolola te La Tahalo Uru, eia kama bisi, eia ge koli seselea soio tamutou la mapa la iruru tamutou ele. La Tahalo Uru ge vimagiri amutou te la lagu giteu la angelo tetala ale maroka, vikapopo le Latu La Sip tetala, eia ge tulu le amutou la havi, amuto ge lai. 11 La sosobu la havi la viligila tamutou ele, eia ge paupuvu moli soata, kama ge kaluvu. La mailala ge ouka, la vuhula amuto lotu tavu La Bolo Ale Uru, vikapopo la puigolo tetala, amuto abi tai la irovilala tetala mai la isala, oio te la vovo mutou.”

12 Eala, eia koramuli seselea mai ele veia egiteu la valalua me hatavivile te La Tahalo Uru, egiteu ale roromuli la merera la viputumulila tomi tetala, egiteu ale magiri vagari tai te Iesus, eia koramulia veia egite ge magiri vagari, egite ge tau sesele la ilo giteu soio te Kraist, la vuhula e angelo veitia veia egiteu ale lotu tavu La Bolo ge vilua, eala eia taritigi veia etatou ale te Kraist ge magiri vagari moli.

13 Goio, eau lolo la golu la tahalo isasa eia tatola loata la mori, eia veia maie “Eme ge kekesi tola la merera taku maie: Egiteu ale peho te la igogolu te La Uru, egite balavati, sokoa igoie, kara mulimuli, egiteu alele ge pou sesele la balavala. La Kalulu La Marokala eia veia maie tegiteu ele mago ‘Egite ge maila taro tataho la igogolu ale vagari tegiteu, la mapa la visuli tegiteu soio te La Uru eia ge puru tegiteu, eia ge mulimuli egiteu soata te la ilo la lage, eia ge vipou egiteu te la pulolou la balavala oata ovola.’”

La vikarara la tilovo te la ilali orivo eia matuhati

14 Tio, eau ga mata lou soio, la tuluvu la mori isa uru eia loio sibitala, eia kakea. La tahalo isa popou oio vola, eia la tahalo la kalulu, eala moli eia mata mai la tahalo la vovo, mai egite toia veia “e latu la tahalo.” E vevea mai la irovilala te la mulugaluga eia oata te la gamala, eia mememe tataho. Eia ababi la viso te la limala, eia kara sesele. 15 Goio, e angelo isa lou loilo te la luma la lotu, gogala, eia tola soio tetala ale pou te la tuluvu la mori, mago “La ilali otalo te la maututula eia matuhati, eme ge abi la viso taume ele, eme ge gorivo, eme ge ababia.” 16 Goio, eia ale pou te la tuluvu la mori, eia abi la viso tetala, eia goio visibitala la viputumulila te la Tahalo Uru otalo te la maututula.

17 Goio, eau hilo e angelo isa lou eia loilo te la luma la lotu, gogala, eia tai ababi la viso oio te la limala, eia kara pepeho.

18 Goio, e angelo isa lou goio sibitala, eia e angelo la vibaumuli la havi oilo la luma la lotu, oio te la poro la vaabila, eia hiliti taro la igogolu tetalale, gogala, eia veiale angelo ale ababi la viso ale karale, mago “Eme ge abi la viso taumele, eme ge koro la vavua la vaen otalo te la maututula, la vuhula eia oio maosati.” 19 Tio e angelo loloa mai ele, eia goio vali la viso tetala loata te la tia la mahuma, eia koro la vavua la vaen mai ele, goio pigi egite sotalo te la vaha La Tahalo Uru oio te la muli la bilebe la vaen, veia eia ge toa perepere egiteu, mai te la igototolola tetala ale uru sesele, te la kiloli la iruru. 20 Eia bebe egiteu mai ele logala te la mautu tetala, la kasoso giteu eia sali soio la baa malau sesele, la malulula sotalo eia ga mai e lovasa, la silali ale eia sogo sesele.

Copyright information for `NAK