Revelation of John 16

La iligiligi ivitu te la igototolola te La Tahalo Uru

Tio, eau goio lolo lou la golu la tahalo isasa loilo la luma la lotu, eia tola soio tegiteu la angelo ivitu, mago “Amuto tuga, amuto tigitaro la vaen ale oilo tegiteu la kei ivitu tamutou ele, eia ge gotalo te la maututula mai la igototolola te La Tahalo Uru.”

Goio, la mulugale angelo eia goio tigitaro volu la maututula la vaen ale oilo te la kei tetala. Oio vola, goio la vovo giteu la valalua me hatavivile tomi ale egite abiti la irovilala te La Bolo Ale Uru oio te la vovo giteu, egite lotu tavua, la vovo giteu tomi ele eia goio sereka.

Goio, la iluale angelo eia goio tigitaro la vaen ale oilo te la kei tetala sotalo te la mago. Tio, la mago goio vulo mai la kasoso, eala moli eia kama rava, eia mai la kasoso la tahalo ale pehoti. Tio goio la iaia me egiteu la golu tomi ale mahuli olau la tia la mago, egite peho.

Goio, la itolule angelo eia goio tigitaro la vaen ale oilo la kei tetala sotalo tegiteu la lalalu, egite vulo mai la kasoso. Oio moli ovola, eau lolo e angelo ale vibaumuli la lalalu tomi otalo te la maututula, eia vikara maie mago “La viputumulila taume ele eia matata tomi moli. La vulovulomu tomi moli eia maroka. Alaurati te la silokola eme oio, kara igoie eme oio. Egite biliti egiteu la valalua taume, egiteu la bilalaha taume tai, la kasoso giteu puriti, eala eme viliuti legiteu la gima taume la kasosole, ale la mapa giteu!” Goio, eau lolo la golule angelo isa lou, eia magiri te la mata la poro la vaabila oilo la luma la lotu, eia koli la mererale mago “Eia sesele, eme La Tahalo Uru, eme moli vagari, la viputumulila taume eia matata tomi moli.”

Goio, la ivaale angelo eia tigitaro volu la mata la haro la vaen ale oilo te la kei tetala, la haro goio agi titili gegeru la vovo giteu la valalua me hatavivile otalo te la magasa. La tivura la harole, eia igo gegeru egiteu mai ele, eala moli egite goio gilo moli La Tahalo Uru ale babaha la iligiligi tomi alele. Egite kama masagea veia ge gabutatala rivu la iruru tegiteu, ge vuvulo, veia egite ge vaisalea mai ele, ouka, egite tou.

10 Goio, la ilimale angelo tigitaro la vaen loio te la kei tetala sotalo te la pulolou la mulugaluga te La Bolo Ale Uru, tio la maligoma uru goio sibitala, eia pigi robo la maututula tomi tetalale. La valalua, la togo giteu visiki tatavu, 11 egite gilo tai la isa La Uru, la vuhula egite gabu la iligiligi te la kakali ale uru te la vovo giteu, eia ligi gegeru sesele, eala moli egite kama masaga ge piligi la iruru, ge vuvulo.

12 Goio, la iuolole angelo tigitaro la vaen tetala sotalo te la lalu uru e Iupretis. La lalula tomi goio sali tomi, eia mamara. Eala, eia koramulia mai ele veia egiteu la mulugaluga te la gale ale lomuli egite ge polo tigi, la valalua la vaubi tegiteu ge polo tataho soale te la vaubila.

13 Eala moli eau ga mata lou soio, eau hilo la hitu itolu, egite mata mai e pere. Isa loio la harele Bogea, isa loio te la hare La Bolo Ale Uru, me isa lou eia loio te la hare la bilalaha la visigologolola te La Bolo Ale Uru. 14 Egiteu e pere ale itolu ele, egiteu la hitu ale kama kokora, la vagagarila te Satan oio tegiteu, egite igigo la irovilala te la vagagarila mai ele, mai la golu la karutula isahari, egite igoa. La igogolu tegiteu veia egite ge tuga soio tegiteu la mulugaluga tomi te la galegale tomi otalo te la maututula veia egite ge tola vikapopo egiteu te la vaubila ale ge sibitala te la tapasi la haro ale La Tahalo Uru, eia moli sekela vagari, eia ge gali tavu egiteu la gima tetala oio vola. 15 Mai la vikararala te Kraist eia veia maie “Hiloa, eau ge guvi kokovu moli mai la tahalo la pakalila. La vibalavala taku ge pou tegiteu ale pahutu tigi, mai egiteu ale lavalava moli veia ge raragi tigi. Egite kama ge karutu la viputumulila taku, egite kama ge gabu la mahelala mai la tahalo ale tuga bulalahu moli la lavalava ouka.” 16 Goio, egiteu e pere itolu ele, egite tola vikapopo egiteu la mulugaluga soio te la gale isasa ale egite toila te la merera e Hibru mago “e Amagedon.”

17 Goio, la ivitule angelo eia goio tigitaro la vaen ale oilo te la kei tetala, eia tigitaro molia oata te la baa. Goio, la golule isa mai la golu La Uru, eia tola loilo te la pulolou la mulugaluga tetala oilo te la luma la lotu, eia veia maie mago “Ale kaluvuti, ale la tapasila tiele!” 18 Tio oio moli ovola la sima sima, la mori tali kuraraba, e malugulugu isa uru umu tai. Palati te la siloko la vipoupoula, la valalua kama gabu isa e malugulugu maie, kara igoie. Eia kama kokora sesele, eia muga tegiteu e malugulugu tomi. 19 La mautu ale uru, eia galipolea la galela itolu, la maututula tomi te la galegale tomi, egite tagogoro. La Tahalo Uru eia kama vaula la iruru tomi te la valalua e Babilon, eia goio sulu sapa la mautu alele, eia viliu legiteu la vaen ale ama, mai la igototolola tetala ale uru sesele. 20 Egiteu la olu paipati tomi kokovuti, egite siroro sotalo, egite la goegove tomi tai kokovu. 21 Goio, la baututu la aes ale tikumu bara sesele mai la uatati,
La tikumula, e Ioanes toitia veia eia mai “e talant” isasa, ale mai la tikumu la bek la raes ale uru.
egite pu loata te la mori mai la hura, egite gotalo, egite kue egiteu la valalua me hatavivile tomi otalo te la magasa. Egite goio gilo La Tahalo Uru oio vola, la vuhula la viligila alele eia kama kokora bara sesele.

Copyright information for `NAK