Revelation of John 20

E Satan pou te la kilisi la leavala 1,000

Tio, eau ga mata lou soio, eau hilo e angelo eia loatata la ilo la lage, eia ababi la ki ale ge kope la lulu ale gotalo malau sesele, la igagala ouka, eia ababi tai la sen isa uru sesele. Eia goio gali tavu e Bogea, mai e Satan ale mai e taive ale palati te la siloko la maututula. Goio eia kisi tola le Satan la sen, veia eia ge korati mai ele la leavala salatu savulu sasa. E angelo kisila la sen kaluvu, eia goio pigia sotalo la lulu alele, eia kapi robo la mata, veia e Satan ge tabuli moli oilo vola, eia kati ge tutugolo la valalua me hatavivile te la maututula oio te la galegale tomi, kara la leavala salatu savulu sasa ge polo, mulimuli te la imamala alele, eia ge gogala lou, eala moli eia kama ge tabaa.

Goio, eau hilo la pulolou la uru isahari, vikapopo legiteu la uru ale popou ovola. La Tahalo Uru eia abitia giteu la uru tomi ele la vagagarila koramuli egite ge vipou la valalua la gima otalo te la uluva la viputumulila tegiteu ele, egite ge mata muli la iruru tegiteu. Eau hilo tai la kalulu giteu la valalua me hatavivile tomi te Kraist, ale egiteu la gima barautu taro la gama giteu. La valalua te Satan bili egiteu, la vuhula egite valolo te la merera la matagaga te Kraist, te la merera tomi tai te La Tahalo Uru, egite tai kama lotu tavu La Bolo, egite kama abi la irovilala tetala oio te la varu giteu, uka oio te la lima giteu. Egiteu tomi ale pehoti ele, egite goio mahuli rivu lou, egite pou la mulugaluga vikapopo le Kraist la leavala salatu savulusa. (Eala moli egiteu ale kama rovi e Kraist, mai egiteu ale peho moli te la maligoma, egite kama mahuli rivu lou kara ale la leavala salatu savulusa poloti.) Ale egiteu ale te Kraist ge mahuli rivu lou, ale la muluga la mahuli rivula alele. Egiteu ale ge mahuli rivu lou ovola, egite balava seseleti, egite maroka. Egite kamati ge gabu la ilua la pileho ale egite la gima te Kraist ge vure ovola, eala moli egite ge pou mai la tahalo me la tavile la visuli moli te la lotu te La Tahalo Uru mira me Kraist. Egite ge pou la mulugaluga vikapopo le Kraist la leavala ge salatu savulusa.

E Satan vure sesele

La leavala ale salatu savulusale ge polo, mulimuli ovola e angelo ge lube e Satan taro la kilisi tetala. Eia ge gali sogala, eia ge goio, eia ge tutugolo la valalua me hatavivile te la maututula tomi, oio te la galegale tomi, kara la igaga la magasa tomi. Egiteu la valalua la maligoma tomi, mai egiteu la valalua te la gale ilua ale kama kokora, e Gog mira me Magog, e Satan ge tola vikapopo egiteu tomi veia eia ge vahiliti la vaubi. La giligi giteu eia mata mai la magasa la mago. Egite gali soio, egite vulo robo la babaa tomi, egite sugu robo la mautu tegiteu la valalua te La Tahalo Uru, la mautu tetala sesele ale eia isua. Eala moli la havi uru eia paru loata te la mori, eia selu egiteu tomi ale te Satan ele. 10 Goio, e Satan, eia ale visigoloti egiteu, e Kraist pigia sotalo la mata la tivura uru ale tululu, ale La Bolo mira me la bilalaha la visigologolola tetala egira tabuliti otalo vola. Oio te la havi uru alele, egira ge gabu moli la iligiligi ale uru sesele, te la haroharo tomi, te la logologo tomi tai, la kaluvula ge ouka.

La viputumulila te La Tahalo Uru te la tapasi la haro

11 Goio, eau mata soio, eau hilo isa la pulolou la uru, eia kakea, eau hilo tai eia ale pou ovola. La magasa me la mori goio kokovu, la paga isa oukati oio. 12 Goio, eau hilo egiteu tomi ale pehoti, egiteu ale ururu, egiteu tai ale bisisi, egite magiri oio te la mata la pulolou tetala. Egiteu la angelo te La Tahalo Uru goio kope isahari la buk veia ge gigia, isa goio kope la buk isa lou, eia la buk la mahulila. Egiteu ale pehoti, La Tahalo Uru eia mata muli la vulovulo giteu oio te la kekesi ale oilo tegiteu la buk tomi alele, ale eia kekesi tolati la vulovulo la valalua me hatavivile tomi oilo vola. 13 La mago goio pati taro lou egiteu tomi ale tilomuti oilo vola soata. Goio, La Pileho mira me La Mautu La Viluala Te La Kalulu,
Egiteu e Iuda, egite toi la isa la mautu alele “e Hades.” Me te la merera e English, egite toila “e Hell.”
egira goio visibitala rivu lou egiteu ale pehoti, egite tabuli otalo vola. Goio, La Tahalo Uru eia goio vipou egiteu tomi isasasa te la vigagiala tetala, eia goio mata muli la vulovulo giteu tomi ale egite igigoa pala te la mahulila tegiteu te la vovo.
14 Goio, la vagagari La Pileho mira me La Mautu La Viluala Te La Kalulu, e Kraist bolehohoa, eia pigi egirua sotalo te la mata la tivura uru ale tululu. Ale la ilua la pileho, la pileho eia kati ge koramulia ge igo gegeru etatou ale te Kraist. 15 Egiteu tomi ale la isa giteu ouka oio te la buk la mahulila, egite tomi gotalo te la mata la tivura ale uru.

Copyright information for `NAK