Revelation of John 21

La mori ale halaba, la magasa tomi tai ale halaba, eia sibitala

Tio, mulimuli ovolale, eau goio hilo la mori ale halaba, la magasa tomi tai ale halaba. La mori ale pala, la magasa tai ale pala, egira kokovuti, la mago tai oukati. Eala moli eau hilo la mautu uru ale maroka, mai e Ierusalem ale halaba, eia loatata te la mori, La Tahalo Uru eia visivoa sotalo mai ele, eia marasa mai la tavile ale raragiti ge taulai, eia tokoromo tataho veia ge goio te haruala. Goio, eau lolo la golule isasa eia tola loata te la pulolou la mulugaluga te La Tahalo Uru, mago “Eme hiloti la mautu alele? Oio vola La Tahalo Uru eia ge mou vikapopo la valalua me hatavivile. Egite ge tetala, La Tahalo Uru eia ge pou vikapopo legiteu, eia ge La Uru giteu sesele. Eia ge sabubu taro la masali giteu mai egiteu ge tali te la iloburukola. La pileho, la tilali, la iligiligi, ge oukati, la vuhula la imamala ale pala, eia kaluvuti.”

Goio, eia ale pou te la pulolou la uru, eia goio vikara mago “Hiloa, eau omai vulo halabati la golugolu tomi!” Eia tagu solo lou la merera tetala mago “Eme ge kekesia maie veia la merera taku ale eau veveiale, eia sesele tomi moliti, eia ge puru.”

Goio, La Uru veiagu la merera tetala maie “La igogolu taku kaluvuti. Eau la silokola me la vitapasila te la golugolu tomi. Mai isa ge malehu, eau ge viliu leia la lalu la vilelo te la mahulila, ge vibalava leia ovola. Mai isa ge bolehoho e Satan, eia ge sau tola la vibalavala tomi taku mai alele, eau ge La Uru tetala, eia ge mai e latugu sesele. Eala moli egiteu ale tataga, egite tahi taroau, egite piligiau, egite kama ge taku. Egiteu tai ale kama tautaulailo, egiteu ale kama kokora, egiteu ale bilibili, egiteu ale mata bulakalaka, egiteu ale rasirasi, egiteu ale lotu tavu la puigolo, egiteu tomi tai ale visigologolo te la merera tegiteu, egiteu tomi alele ge abi la muli giteu otalo te la mata la tivura, ale la ilua la pileho alele.”

E Ioanes hilo la mautu e Ierusalem ale halaba

Goio, isa tegiteu la angelo ivitu ale pala ababi la kei ale la iligiligi ivitu tabuli oilo vola, isa tegiteu ele eia loio, eia goio veiagu mago “Gomai, eau ge vahilo leme la tavile ale ge taulai, e Latu La Sip eia ge pulia.” 10 Goio eia vahari taro la kalulugu soata te la varu la gove isa uru, eia vahilo leau La Mautu Ale Maroka, e Ierusalem, eia loatata te la mori, La Tahalo Uru visivoa sotalo mai ele. 11 Eia matagaga pepeho te la matagaga uru te La Tahalo Uru, eia sasima. 12 Egite bigomu robo la mautu alele la uatati, la mata oio vola savulusa gete lua, egiteu la angelo tai savulusa gete lua oio vagari robo egiteu la mata tomi alele. Oio tegiteu la mata tomi alele isasasa egite kekesiti la isa giteu la hilile Israel ale savulusa gete lua, la isale isa te la mata isa. 13 Te la gale ale lomuli, la mata itolu oio, te la gale ale lolau, la mata itolu; te la gale ale loilo, la mata itolu; te la gale ale loale, la mata itolu tai oio. 14 La uati ale ururu ale egite igoti la bigomu uru alele oata ovola, egiteu tai savulusa gete lua, me oio vola egite kekesiti la isa giteu la valalua la vimari te Latu La Sip savulusa gete lua, la isale isa te la uati isa, la isale isa te la uati isa, egite igo tomia mai ele.

15 E angelo ale amila vikarakara, eia ababi la viro te la limala, eia mememe, egite igola la gold, eia veia ge lova la mautu ovola, vikapopo egiteu la matala me la bigomu tai ale polo galilia. 16 La gale la mautu ivaa, eia visauru tomi moli, la malaula me la bolala visauru. E angelo goio abi la viro tetala, eia lova la mautu ovola, eia sivutia veia la malaula, la bolala me la malaula tai ale goatata, eia visauru tomi moli, eia ga mata mai la kilomita salatu savulu lua, salatu vaa lou.
La baa ale, eia mai la kilomita 2,400, eala moli te la merera e Grik egite toia veia “e stadia” 12,000.
17 Goio eia lova la malau la bigomu ale goata gotalo, la lovala ovola savulu vitu,
Ale la malaula ga mata mai la mita 66 eala moli te merera e Grik egite toia veia “e kubit” 144.
mai eme ge lovea mai la lima la tahalo, e angelo tai eia lovea mai ele.

18 La bigomu la mautu, La Tahalo Uru eia igola la iasper, eia sasima, eala moli la mautu alele, La Tahalo Uru eia igola la gold, eia mememe tataho, eia matagaga tai mai la glas ale maroka tataho. 19 La bigomu, eia igola la uati ale kakesa tataho, eia mememe, eala moli la bigomu ele, La Tahalo Uru igoa loata te la uati savulusa gete lua ale egite sau tola vagaria, eia vitokoromo la uati tomi alele la uatati isahari lou ale mememe tataho, la mapa giteu uru sesele. La tokoromola alele eia maie:

 • La muluga la uati, egite vitokoromola e iasper, eia kakesa;
 • la ilua la uati, egite vitokoromola e sapaia, eia kakisa;
 • la itolu la uati, egite vitokoromola e aget, eia kakea;
 • la ivaa la uati, egite vitokoromola e meral, eia kakesa.
20 
 • la ilima la uati, egite vitokoromola e sardonikis; eia magesegese, kakea;
 • la iuolo la uati, egite vitokoromola e konilian, eia magesegese;
 • la ivitu la uati, egite vitokoromola e krisolait, eia ialalo;
 • la iualu la uati, egite vitokoromola e beril, eia kakesa;
 • la ualasiu la uati, egite vitokoromola e topas, eia ialalo;
 • la savulusa la uati, egite vitokoromola e krisopres, eia ialalo, kakesa;
 • la savulusa getesa la uati, egite vitokoromola e iasinta, eia kakisa;
 • la savulusa gete lua la uati, egite vitokoromola e ametis, eia magesegese.
 • 21 Eala moli la mata la bigomu ale savulusa gete lua, egite goilo te la mautu ale marokale, egite vitokoromola la tuali ale kea tatataho, la vuliti sesele. La mata la bigomu isa, ale la tuali isa, la mata isa lou ale la tuali isa lou, la vitokoromola tegiteu la mamata tomi, La Uru eia igoa mai ele. Eala moli la gauru tai ale kabili te la mautu alele, La Tahalo Uru eia igola la gold, eia mememe tataho mai la glas ale maroka sesele.

  22 Eau kama hilo isa la luma la lotu oio te la mautu alele, la vuhula la mautu volu moli la lotu mai la lotu tavu La Tahalo Uru eia moli sekela vagari, mira me Latu La Sip tetala. 23 Oio te la mautu alele, la haro me la taio ouka, eia kama savele la matagaga uru mai ele, la vuhula eia matagaga te la matagaga La Tahalo Uru moli, e Latu La Sip tai eia la matagaga ovola. 24 La valalua me hatavivile te la maututula tomi ge hilo la matagaga ovola, egite ge rovi la gauru ale taritigi, egiteu la mulugaluga te la maututula te la galegale tomi, egite ge vahari la vuliti tegiteu soilo vola. 25 La mata oio te la bigomu te la mautu alele, eia kati ge kapi robo, la vuhula la maligoma ge ouka. 26 La vuliti te la maututula te la galegale tomi, egite ge vaharia soilo vola. 27 Eala moli la paga isa ale mumugu umala ge goilo vola. Mai egiteu tai ale mulimuli la vulovulo ale kama kokora, egite visigologolo tai, egiteu ale mai ele, egite kama ge koramulia ge goilo vola. Eala moli egiteu moli ale la isaisa giteu oioti te la buk la mahulila te Latu La Sip, egiteu moli ele ge goilo te la pulolou la balavala oilo te la mautu alele.

  Copyright information for `NAK