Revelation of John 3

La merera te Kraist soio te ekelesia oio la mautu e Sardis

“Eme ge kekesiale angelo ale baumuli e ekelesia oio la mautu e Sardis. Eme ge kekesia maie:

Ale la merera ale loio tetala ale sau tola la kalulu La Tahalo Uru ivitu, me la matatabu tai te La Tahalo Uru ivitu. Eau rovi amutou. La valalua veia amuto oio igogolu, egite veia amutou oio mahulihuli, eala moli eau rovia, amuto mai ale pehoti.
Amuto ge hagolo. Amuto ge baumuli la vagagari mutou bakisi ale soloio, amuto ge vauru loua, amuto souka peho seseleti. Igo tigi, la vuhula eau hiloti la igogolu tamutou, eia kama taritigi agi te la milatalata te La Tahalo Uru. Gabutatala rivu lou la merera ale amuto pala lolotia, amuto lagu tavua. Sau tola moli alele, amuto ge vulo la gabutatalala tamutou, amuto ge gabutatala rivu lou tavu La Tahalo Uru. Mai amuto kama masaga ge hagolo, eau ge vilai amutou, eau ge guvi tavu amutou mai la tahalo la pakalila, amuto kama ge rovi la mata la haro ale eau ge guvi oio vola.

Eala moli isahari soloio tamutou, ale souka igo mumugu la kairobola tegiteu la vulovulo ale kama kokora. Taritigi pepeho, egiteu alele ge kavovou vikapopo leau, la kairobola tegiteu ge kea tataho moli, la vuhula la vulovulo giteu alele, eia koramuli seseleau.

Sesele, amutou ale bolehoho la gima, eau ge abia mutou la kairobola ale kea lovolovo pepeho, amuto ge kaia. La isa mutou ge tabuli oilo te la buk ale eau kekesiti la isaisa giteu ale ge mahuli oio vola, kama ge sabubu taro loua. Mulimuli, eau ge veipalea soio te La Tahalo Uru me egiteu la angelo tetala, veia amutou taku sesele. Mai ere la gavusala ge oio te la ilolo la merera, taritigi eia ge lolo la merera ale La Kalulu La Tahalo Uru veipalea soio te la valalua me hatavivile te la lotu.

La merera te Kraist soio te ekelesia oio la mautu e Piladelpia

“Eme ge kekesiale angelo ale baumuli e ekelesia oio la mautu e Piladelpia. Eme ge kekesia maie:

Ale la merera ale loio te la tahalo ale maroka sesele. La merera taku, eia sesele. Eau la mulugaluga tamutou, mai moli e suara uru e Devit, ale mamuga tegite tutubu giteu e Iuda alaura. Mai la gauru ale eau ge kopea mutou, isa kama koramulia ge kapi robo loua. Mai tai la gauru ale eau ge kapi roboa, isa kama koramulia ge kope loua.
Eau rovi la vulovulo mutou. Amuto kama magiri vagari, eala moli amuto so tilimulimuli la vimari taku, amuto sau tola moli la merera taku kara igoie. Eala moli, taritigi amuto ge rovia, eau mai ale kopetia mutou la mata, veia amuto ge tiroro soilo ge abi la vagagarila taku. La mata alele, isa kama koramulia ge kapi robo loua ge magiri robo amutou ovola. Egiteu ale oilo te la lotu te Satan, egiteu e Iuda ale rovi la merera te Moses, eala moli egite kama mulimulia, eau ge tao talu egiteu sotalo te la vaha mutou, egite ge togo amutou, egite ge veia amutou la valalua me hatavivile taku, ale eau gogo amutou. 10 Amuto mulimuli tigi la tutu tolala taku tavu amutou, ale eau veia amuto umala ge gabutatala egiteu ale viligi amutou. Eala eau ge sigirobo amutou te la imamala ale la iligiligi ge pigi robo la maututula tomi, eia ge tovo lalai la vagagari la valalua me hatavivile tomi.

11 Eia kama ge tabaa, eau ge beua soio tamutou. Sau tola la merera ale amuto rovia eia sesele, isa souka visigolo amutou, me amuto ge galo la mapa ale taritigi ale La Tahalo Uru ge loto amutou mai la iroromulila tamutou tavu eia.

12 Mai amuto ge bolehoho la gima, eau ge vahiliti amutou mai la sosole la luma te La Tahalo Uru, ale egite igola la uati, amuto ge sau tola la mahulila ale taritigi, vikapopo sesele La Tahalo Uru, amuto ge tetalati. Eau ge kekesi la isa La Tahalo Uru oio te la vovo mutou, eau ge kekesi tai la isa la mautu te La Tahalo Uru, e Ierusalem ale halaba, eia ge loata te la ilo la lage ale La Tahalo Uru popou oio vola. Eau ge kekesi tai soio te la vovo mutou la isa mutou isasasa ale halaba, eau ge toi le amutou. 13 Mai ere la gavusala ge oio te la ilolo la merera, taritigi eia ge lolo la merera ale La Kalulu La Tahalo Uru veipalea soio te la valalua me hatavivile te la lotu.

La merera te Kraist soio te ekelesia oio la mautu e Laodisea

14 “Eme ge kekesiale angelo ale baumuli e ekelesia oio la mautu e Laodisea. Eme ge kekesia maie:

Ale la merera ale loio tetala ale la vuhu la merera tomi ale sesele. La merera ale sesele moli, eau veipalea. Eau sau tola la golugolu tomi ale La Tahalo Uru vipou egiteu.
15 Eau rovi tomiti la igogolu tamutou. Amuto vimarasa moli la igogolu taku, amuto kama piligia veia ge mai ale maigi, eala moli amuto tai kama tivura. Eau masagea veia amuto ge hilovi la gabutatalala tamutou veia amuto ge maigi, uka amuto ge tivura te la igogolu taku. 16 Mai alele, amuto kama maigi, amuto kama tivura, eau kamati masaga amutou, eau ge kisu taro sesele amutou. 17 La vuhula amuto veia maie ‘Amite tahola la vuliti, amite kama morivava la paga isasa.’ E maura miteu, amuto kama rovia, amuto pou la iloburukola, amuto pou la savelela, amuto kama matagaga, amuto kama mai ale tokoromo, amuto tuga bulalahu moli.

18 Tio, mai ale, eau ge suli amutou la gabutatalala taku: Taritigi veia amuto ge mai ale lotoa omai taku la vuliti te la kalulu mutou, ale maroka tataho, mai la gold ale egite gutua, eia mememe. Amuto ge lotoa, amuto ge pou la balavala. Taritigi amuto ge mai ale loto tai omai taku la lavalava ale kea lovolovo, la valalua souka ge hilo amutou ale tuga bulalahu, amuto ge mahela. Amuto ge loto tai la marasin te la mata mutou veia amuto ge matagaga lou, kati ge mata kea.

19 Egiteu ale eau gogo egite, eau viteteli egiteu, eau vilai egiteu, mai la vulovulogu. Tio, oio vola, taritigi amuto ge gabutatala rivu lou la vulovulo mutou, amuto ge ilo buruko, amuto ge vuvulo, amuto ge lolo vulai tavuau. 20 Hiloa, eau magiri ogala la mata, eau valolohoka amutou veia ge goilo. Mai isa ge lolo la golugu, ge kopeau, eau ge goilo tetala, amila ge pou vikapopo, amila ge vaali tomi.

21 Mai amuto ge bolehoho la gima, eau ge veia taritigi amuto ge pou vikapopo leau te la pulolou la mulugaluga, mai sesele lou ale eau pala bolehoho la gima, eau pou vikapopo me tete. 22 Mai ere la gavusala ge oio te la ilolo la merera, taritigi eia ge lolo la merera alele, ale La Kalulu La Tahalo Uru veipalea soio te la valalua me hatavivile te la lotu, eia ge gabu tikumua.”

Copyright information for `NAK