Revelation of John 6

E Latu La Sip eia loke la mota ale kisi la buk

Tio eau hilo e Latu La Tahalo Uru ale egite toi lovua veia e Latu La Sip, eia loke la muluga la mota ale kisi robo la buk te La Tahalo Uru. Goio, eau lolo isa tegite la vagari robola ivaa ale magiri galili La Tahalo Uru, la golula tali mai la mori ale kuraraba, eia veiagu mago “Eme gomai!”

Eia vikara mai ele, eau hilo isa la hos ale kakea, la tahalo ale sae oio vola ababi la gata. La Tahalo Uru abiala e vevea te la uru, tio eia gali soio te la vaubila veia ge sulu la maututula.

Goio, eau hilo e Latu La Sip, eia loke la ilua la mota ale kisi robo la buk te La Tahalo Uru. Goio, la vailua la vagari robola ale magiri oio te La Tahalo Uru, eia vei mago “Eme gomai!”

Tio, oio moli ovola, la hos isa lou sibitala, eia magesegese. La Tahalo Uru mata sosoli la tahalo ale sae oio vola veia eia ge igo paua la valalua, egite ge vaubi gegeru sesele. La Tahalo Uru abiala la viso ale uru sesele te la vaubila.

Tio, e Latu La Sip goio loke lou la itolu la mota ale kisi robo la buk te La Tahalo Uru, eau lolo la vaitolu la vagari robola ale magiri oio te La Tahalo Uru, eia veiagu mago “Eme gomai!”

Tio, oio moli ovola, eau hilo isa la hos, eia parakurukuru, la tahalo ale sae oio vola eia ababi la skel oio te la limala. Goio, eau lolo la paga isa, eia tali mai la golu la tahalo, eia loio kabili te la vagari robola ivaa ale magiri galili La Tahalo Uru, eia vikara te la vitolola ale ge sibitala, eia veia maie “La ilali amuto marula, la mapala ge tivura, mai la kilisi la mavo isasa, koramuli e kina savulu sasa. Eala moli la mapa la ilali isahari ale malama, eia kama ge goata. Amuto ge lotoa, ge alia, amuto kama ge maru!”

Goio, e Latu La Sip goio loke la ivaa la mota ale kisi robo la buk te La Tahalo Uru, eau lolo la vaivaa la vagari robola ale magiri galili La Tahalo Uru, eia veiagu mago “Eme gomai!”

Tio, eau mata soio, eau hilo isa la hos, la vovola tatataroa. La tahalo ale sae oio vola, la isala La Pileho. Mulimuli te la pokela eia mata mai la mautu tegiteu ale pehoti. La tahalo la pileho, eia goio tabari lou egiteu veia egite ge la malosu ivaa ale uru. Tio La Tahalo Uru mata sosoli la tahalo la pileho, veia eia ge sulu la malosu isa uru tegiteu ele. Isahari egite peho la vaubila, isahari, egite peho la ilea, isahari, la laion sulu kokobo egiteu.

Tio, e Latu La Sip goio loke la ilima la mota ale kisi robo la buk te La Tahalo Uru. La poro ale egite kaoa la kalia ale egite vaabila La Tahalo Uru oio vola, eia oio, me lotalo vola eau hilo la kalulu giteu ale la valalua bili egite. Egite pogati la pileho, la vuhula egite baumuli la merera te Kraist, egite veipala sesele la valolo ale taritigi. 10 Egite vikara vagari oata sesele mago “Hilage, La Uru miteu, eme moli matata, eme maroka. Gaisa eme ge koli la kasoso miteu ale sali galeti, eme ge kolia soio tegiteu ale otalo te la maututula. La paga tabaati, eme ge koli amiteu gaisa?”

11 Eala moli La Tahalo Uru eia goio abia giteu isasasa la kairobola ale kakea. Eia veia giteu veia egite ge maila muga lou bakisi, kara te e tabarabara giteu isahari lou, la valalua ale kama kokora ge bili egiteu. La giligi giteu tomi ele ge koramuli la giligi giteu ale La Tahalo Uru masagea, eia ge koramuli La Tahalo Uru ge koli egite.

12 Goio, e Latu La Tahalo Uru goio loke la iuolo la mota ale kisi robo la buk te La Tahalo Uru. Eau mata soio, eau hilo e malugulugu uru eia umu. La mata la haro, eia vulo parakukuru mai la kamilato. La mata la taio vulo magegese mai la kasoso. 13 Egiteu la matatabu oata te la lage paruparu sotalo mai la keme ale talulu la hipu. 14 Eau ga mata soata, la mori kokovuti mai la kuriti ale egite pipia. Egite la oluolu me la goegove, egite tasuku vulovulo. 15 Tio egiteu la ururu tomi goio taga pepeho, egiteu la mulugaluga, egiteu la tahalo la vuliti, egiteu la mulugaluga tegite ami, la valalua ale ururu, egiteu la valalua bulalahu tai, egite tomi ele hele kokovu soata la goegove. 16 Egite tola soata te la goegove mago “Tarobi sotalo, pigi robo amiteu te la lagu La Tahalo Uru ale pou la pulolou te la uru. Pigi robo tai amiteu te la igototolola te Latu La Sip tetala. 17 La vuhula, la haro sibitalati ale egira ge vahiliti la igototolola tegirua, egira ge koli la iruru somai tamiteu. Ere ge koramulia ge magiri robo la lagu girua?”

Copyright information for `NAK